ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪಚ್ಚೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪಾರದರ್ಶಕ ಬೆರಿಲ್ ಕನಿಜೊದ ಷಟ್ಕೋನ ಪರೆಲ್
ಪಾರದರ್ಶಕ ಬೆರಿಲ್ ಕನಿಜೊದ ಷಟ್ಕೋನ ಪರೆಲ್

ಪಚ್ಚೆ ಇನ್ನಗ ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಜಾತಿದ ಮಣಿ ರತ್ನ - ಕನಿಜೊ. ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಲೆಡ್ "ಪಚ್ಚೆ" ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಮರಕತ, ಗಾರುತ್ಮತ ಮಣಿ ಇನ್ಪಿನ ಪುದುರುಲು ಉಂಡು. ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡ್ ಎಮರಾಲ್ಡ್ (Emerald) ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಮಣಿ ರತ್ನೊಲೆನ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡುದಿಂಚಿ ಅಲಂಕಾರೊಗು ಪದ್ದಾಯಿ ಆಭರಣಲೆಡ್ ಅಂಚನೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜೆರೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆದ ಪ್ರದರ್ಶನೊಗು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಪಚ್ಚೆ ಮಣಿ
ಪಚ್ಚೆ ಮಣಿ
ಬೆರಿಲ್ ಕನಿಜೊ
ಬೆರಿಲ್ ಕನಿಜೊ

ಬೆರಿಲ್ ಕನಿಜೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಚ್ಚೆ ಮಣಿರತ್ನೊದ ಕನಿಜೊದ ಪುದರ್ ಬೆರಿಲ್ ಪಣ್ ದ್. ಬೆರಿಲ್ (Beryl) ಉಂದೆತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಘಟನೆದ ಸೂತ್ರ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಸೈಕ್ಲೊ ಸಿಲಿಕೇಟ್ (Be₃Al₂SiO₆) ಆದುಂಡು. ಬೆರಿಲ್ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ಮೂಲೊಡು ಬೈದಿಂಡ್. ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಡ್ ಬೆರಿಲ್ ಪಣ್ಣಗ ಕಡಲ್ದ ನೀರ್ದ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿ ಇಂದ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಕನಿಜೊಗು ನಂಮ ದೇಶದ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಡ್ ವೆರುಲಿಯಾ ಇನ್ಪಿನ ಪುದರು ಇತ್ತ್ಂಡ್.

ಬೆರಿಲ್ ಕನಿಜೊ ಶುದ್ಧರೂಪೊಡು ಕಾಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ್ ತಿಕ್ಕುನ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಬೂಮಿದ ಉಲಾಯಿ ಬೆರಿಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾನಗ ಬೇತೆ ಲೋಹ ಮೂಲವಸ್ತುಲೆನ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಅಂಶೊಲೆನ ಕಜವು ಬಿರಕೆಯಾದ್ ಬೆರಿಲ್ ಕನಿಜೊಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಬಣ್ಣೊಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೆರಿಲ‍್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ನಸು ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್ ದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಕನಿಜೊ. ಆಂಡ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶೊಲೆಡ್ ಕಡು ಪಚ್ಚೆ, ತೆಳು ನೀಲಿ, ನಡು ನೀಲಿ, ಮಂಜಲ್, ಬೊಲ್ದು ಇಜಿಂಡ ಅಪರೂಪೊಡು ಕೆಂಚಿ ಬಣ್ಣದ ಪರೆಲುಲೆನ ರೂಪೊಡು ಪೆಗ್ಮಟೈಟ್ ಜಾತಿದ ಶಿಲೆಕುಲೆನ ಉಲಾಯಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಪಿನ ಉಂಡು.

ಬೆರಿಲ್ ಕನಿಜೊ ಆಜಿಮೂಲೆದ ಷಟ್ಕೋನ (Hexagonal) ಪರೆಲುಲೆನ ರೂಪೊಡು ಬೂಮಿಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಪೆಗ್ಮಟೈಟ್ (Pegmatite) ಇನ್ಪಿನ ಶಿಲೆಕುಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆರಿಲ‍್ ಕನಿಜೊದ ಪರೆಲುಲು ಒಂಜೊಂಜಾದ್ ಇಜಿಂಡ ಚೊಪ್ಪದ ರಾಶಿಲೆನ ರೂಪೊಡು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಬೆರಿಲ್ ಕನಿಜೊ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ರಡ್ಡ್ ಬಗೆತ ಮಣಿರತ್ನೊಲೆನ ರೂಪೊಡು ತಿಕ್ಕುನ ಉಂಡು: (೧) ಪಚ್ಚೆ (೨) ನೀಲ.

ಪಚ್ಚೆ : ಎಮರಾಲ್ಡ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್ ದ ಬೆರಿಲ್ ಕನಿಜೊಗು ಪಚ್ಚೆ ಇನ್ಪಿನ ಪುದರು ದುಂಬುಡುದಿಂಚಿ ಚಾಲ್ತಿಡು ಉಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಯಲು ಸೀಮೆದ ಕೆಲವು ತಾಣೊಲೆಡ್ ಪಚ್ಚೆ ಮಣಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆನೆನ್ ಚರಿತ್ರಕಾರೆರ್ ದಾಖಲು ಮಲ್ತ್ ದೆರ್.

ಪಚ್ಚೆಗ್ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಲೆಡ್ ಮರಕತ , ವೆರುಲಿಯಾ, ಗಾರುತ್ಮತ ರತ್ನ ಇನ್ಪಿನ ಮಾತಾ ಪುದರುಲು ಉಂಡು. ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಪಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುದರುಲಾ ಚಾಲ್ತಿಡ್ ಉಂಡು.

ನೀಲ: ಅಕ್ವಾಮೆರೈನ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೀಲ- ಅಕ್ವಾಮೆರೈನ್
ನೀಲ- ಅಕ್ವಾಮೆರೈನ್

ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆರಿಲ್ ಕನಿಜೊದ ಮಣಿ ರೂಪೊಗು ಅಕ್ವಾಮೆರೈನ್ (Aquamarine) ಇನ್ಪಿನ ಪುದರುಂಡು. ಭಾರತದ ಭಾಷೆಲೆಡ್ ಉಂದೆಕ್ ನೀಲ ಇನ್ಪಿನ ರತ್ನದ ಪುದರು ಉಂಡು ಆಂಡ ನೀಲ ಬಣ್ಣದ ಬೇತೆ ಕನಿಜೊ ಜಾತಿದ ಮಣಿಕುಲುಲಾ ಬಳಕೆಡ್ ಉಲ್ಲಾ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1.https://en.wikipedia.org/wiki/Beryl

2.www.minerals.net/mineral/beryl.aspx

3.http://www.galleries.com/Beryl

4.http://www.minerals.net/gemstone/beryl_gemstone.aspx

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಚ್ಚೆ&oldid=76029"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು