ಪನೊಲಿಬೈಲ್‍ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
Kallurti Kola at Mangaluru

ಪನೊಲಿಬೈಲ್ ಪನ್ಪುನವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಾಣೆರ್‍ದ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಊರು. ಮುಲ್ಪದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್ ಬಾರಿ ಕಾರ್ನಿಕೊಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಲ್ಲುರ್ಟಿದ ಪ್ರಸರಣೊಡು ಪನೊಲಿದ ಬೈಲ್ದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಲಾ ಒಂಜಾದುಂಡು.

ಪನೊಲಿಬೈಲ್ದ ಇಸೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತೀ ದಿನೊ ಅಗೆಲ್ ನಡಪ್ಪುಂಡು.
  2. ಅಗೆಲ್ ಇತ್ತಿನಾನಿ ಬೈಯ್ಯಗ್ ಕೋಲೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕೋಲೊ ಕೊರಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಒರ್ಸೊಡುದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಪಂಡ ಪನೊಲಿಬೈಲ್‍ದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್ ದಿನೊಕ್ಕು ರಡ್ದ್ ಅತ್ತಂಡ ಮೂಜೆನಂಚನೆ ಕೋಲೊ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡಲಾ ಕೋಲೊ ಗೊತ್ತುಮಲ್ತ್‌ನಕುಲು ಕೆಲವು ಒರ್ಸೊ ಕಾಪೊಡಾಪುಂಡು.
  3. ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಮುಲ್ಪ ಅಗೆಲ್ ಇದ್ದಿ.
  4. ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ದ್ ಜನೊ ಪನೊಲಿಬೈಲ್‍ಗ್ ಪರಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯೆರೆ ಬರ್ಪೆರ್.
  5. ಪನೊಲಿಬೈಲ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್ ವಾ ಪರಕ್ಕೆಲಾ ನಡಪ್ಪುಂಡು. ಪಂಡಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಕೈಗೂಡುಂಡುಂದು ಮುಲ್ಪದ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]