ಪರ್ಕೆದಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪರ್ಕೆದಡಿ ಪುನ ಜೆಪುಡಾಯಿನ ಜಾಗೆನ್ ಪರ್ಕೆದಡಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಒರಿ ಜೂವೊ ಬುಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದ್ ಆಯನ ಬಾಯಿಗ್ ಈರ್ ಸೊರ್ಗೊಗೇ ಪೋಲೆ ಪಂಡ್ದ್ ನೀರ್ ಬುಡ್ಪೆರ್, ಏರಾಂಡಲಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮುಟ್ಟದಕುಲು ಬರಿಯೆರಾವಂದೆ ಇತ್ತೆರ್ಂಡ ಇಲ್ಲದಕುಲೇ ಆಯನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ದ್ ನೀರ್ ಬುಡ್ಪಿ ಕ್ರಮೊಲಾ ಉಂಡು. ಅವೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಆಯೆ ಕೋನೆಡ್ ಪ್ರಾಣೊ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆಂಡ ದೆರ್ತೊಂದು ಬತ್ತ್ದ್ ಚಾವಡಿಡ್ ಜೆಪುಡಾವೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪುನ ತೂಯೆರೆ ಅಂಚನೆ ಪುನತ್ತ ಕೆಲಸೊ ಮನ್ಪೆರೆ ಸುಲಬೊ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್. ಮಾತೆರ್ಲಾ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಕಾಟೊ ಗೂರುದು, ಪುನ ಮೀಪಾದ್, ಪುನತ್ತ ಐತೊ ಆದ್ ಬಾಯಿಗ್ ನೀರ್ ಬುಡ್ದು ಪುನನ್ ಕೊನೊ ಪೋದು ಪೊತ್ತಾಬೆರ್. ಪುನತ್ತ ನಡು ಕೂಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆ. ಅಪಗ ಸೈತ್ನಾಯನ ಬುಡೆದಿ ,ಮಗಲ್, ಕೈತಲ್ದ ಕುಟುಂಬೊದ ಪೊಂಜೆನಕುಲು ಒಂಜಿ ತಡ್ಪೆಡ್ ಪುನತ್ತ ತರೆ ಮಿತ್ತ್ ತಾರಾಯಿದ ಗಡಿಟ್ಟ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ದೀತಿ ದೀಫೋ , ತರೆ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ದಿ ಅರಿಬಾರ್, ಊದು ಬತ್ತಿ, ಲೋಬಾನೊ ಇಂಚ ಮರಣೊದಾಡೆ ಎಂಚಿನ ಪತೊಂದು ಬತ್ತ್ದೆರಾ ಅವೆನ್ ಮಾತ ದಿಂಜಾದ್ ಈ ಮಗನ ತರೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ದೀಪೆರ್. ಅವೆನ್ ಆಯೆ ತುಂಬೊಂದು ಪೋದು ಕಾಟೊಗು ಪಾಡ್ಬೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಗ್ ಪರ್ಕೆದಡಿ ಪೂಜುನೆಂದ್ ಪುದರ್. ಪರ್ಕೆ ಪಂಡ ಜೆಪ್ಪಿ ಪಜೆ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ತೊ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದೇ ಪುನ ಜೆಪುಡಾಯಿ ಪಜೆತ್ತ ಅಡಿ ಪೂಜುನಿ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ತೊ ಬತ್ತ್ದಿಪ್ಪು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಂದೆನ್ ಪಡಿಕ್ಕೆದಡಿಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪಿ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು.