ಪಾತೆರ:ತುಳುನಾಡ್ದ ಭೂ ಇತಿಹಾಸ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

ಬರವು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನವು, ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸೇವೇಗ್ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ, ಒಂಜಾತಾ ಉಲ್ಲೆಕೊಲೆನಾ ಕೊಂಡಿ ಕೊರ್ಲೆ.