ಪಾತೆರ:ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯೊದ ಲೇಕನೊಡು ಬೇತೆಕ್ಲೆನ ಚಿತ್ರೊ ಕೊರ್ಪುನ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ್. ದುಂಬುಗು ಗಮನೊಡು ದೀಡೊನ್ಲೆ.

ಮೇರ್ ಬರೆಯಿನ ಸುರೂತ ನಾಟಕ ತುಲು ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಈ ವಾಕ್ಯೊಡ್ ಒಂಜಾ ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ತಪ್ಪಾತ್ಂಡ್. ಅತ್ತ್ಂಡ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಾಟಕ ಅತ್ತ್.