ಪಾರ್ವತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಶಿವೆ ಪಾರ್ವತಿ
ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ

ಪಾರ್ವತಿ ಹಿಂದು ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ವತ ರಾಜೆನ ಮಗಳ್ (ಪರ್ವತರಾಜ ಮೇನಕೆನ ಮಗಳ್) ಬೊಕ್ಕ ಶಿವನ ಬುಡೆದಿ. ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಅಪ್ಪೆ.

ಪಾರ್ವತಿನ ಪುಟ್ಟು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಕ್ಷಯಾಗೊಡು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಸತಿ , ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳಾದ್ ಪುಟ್ಟುವಳ್. ಪರ್ವತರಾಜಗ್ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು - ಪಾರ್ವತಿ, ಏಕಪರ್ಣಾ, ಏಕಪಾಟಲಾ ಪಂದ್, ಒರಿ ಮಗೆ - ಮೈನಾಕಾ ಪಂದ್. ಪೊಣ್ಣಾದಿತ್ತಿನ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲೆ ಆಪಲ್. ದೇವತೆಲು ಮಾತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಎಂಚಾಂಡಲ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವೊಡು ಉಂದೆಕ್ ಮದ್ಯವರ್ತಿಯಾದ್ ಲೋಕಸಂಚಾರಿ ನಾರದೆರ್ ಪೋಪೆರ್. ನಾರದೆರ್ ಪರ್ವತರಾಜನಡೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪಾರ್ವತಿಡ ಪಾತೆರ್ದ್ ಅಳೆಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಆಣ್ ಪಂಡ ಪರಶಿವನೇ ಆಯೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯೆ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಆಯನ ಮನಸ್ಸ್ ಗೆಂದ್‌ದ್ ಆಯನ ಮದಿಮೆ ಆವೊಡುಂದು ಪಾರ್ವತಿಗ್ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪರ್ವತರಾಜನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೋಸ್ತಿಲೆನ್ ಲೆತೊಂದು ನಾರದೆರೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವೆ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಗ್ ಪೋಪಳ್.

ಶಿವನ್ ತಪಸ್ಸ್‌ದ ಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಿವ ತಪಸ್ಸ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುವೆ, ಎಚ್ಚರ ಆಪಿನವು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ. ತಪಸ್ಸ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಶಿವನ ಸೇವೆಗೆ ಉಂತ್ವಳ್ ಪಾರ್ವತಿ. ಅಯಗ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿಲೆಕ್ಕ ಸುತ್ತಲ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪುನ, ಪೂ ಪಾಡುನೆ, ದೊಂಬುದ ಪೊರ್ತುಡು ನಿರೆಳ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾಪಲ ಮೌನವಾದ್ ಅಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಪ್ಪುವಳ್. ದೇವತೆಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಡ್ದ್ ತಾರಕನ ಉಪದ್ರ, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ ಕುಳ್ಳ್‌ನ ಶಿವ ಕಣ್ಣ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ತೂಪುನೆನೆ ಇಜ್ಜೆ ಪಾರ್ವತಿನಂಚನೆ ಚೂರು ಕಾಪೆರಲ ಅಕುಲೆಗ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಮಾತ ದೇವತೆಲ್ ಸೇರ್ದ್ ಮನ್ಮಥನ್ ಕಡಪುಡುವೆರ್ ದಾದಂಡಲ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಶಿವನ್ ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಆಯನ ಗಮನ ಪಾರ್ವತಿ ಕಡೆಕ್ ತಿರ್ಗುನಂಚ ಮಲ್ಪು ಪಂದ್. ಒಂಜಿದಿನ ವಸಂತಕಾಲೊಡು ಮನ್ಮಥೆ ಆಯನ ಬುಡೆದಿ ರತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡ್‌ಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಉಮೇದ್‌ಡ್ ಒಂಜಿ ಶರಬಾಣೊ ಬುಡ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬಾಣೊಗು ಸೃಷ್ಟಿಡ್ ಎದುರೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಹಂ ದಾದನೊ. ತನ್ನಾತೆಗೆ ಆಯಿನ ಬದಲಾವಣೆಡ್ ಶಿವಗ್ ಎಚ್ಚರ ಆಪುಂಡು, ತನ್ನ ತಪಸ್ಸ್‌ಗ್ ಬಂಗ ಆಯಿನೆಕ್ ಶಿವಗ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎದುರಿತ್ತಿನ ಮನ್ಮಥನ್ ತೂದು ಉಂದು ಮನ್ಮಥನವೆ ಬೇಲೆ ಪಂದ್ ತೆರಿದ್ ಅಯನ ಮುಂಡದ ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ಸೂ ಪೊತ್ತುಂಡು ಉಂತ್‌ನಲ್ಪನೆ ಭಸ್ಮವಾದ್ ಪೋಪೆ ಮನ್ಮಥ[೧].ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾತ ನಡ್ಗ್‌ದ್ ಪೋಪುಂಡು ನಡತಿನ ಅಚಾತುರ್ಯೊಗು, ದೇವತೆಲು ಅಕುಲೆಡ್ದ್ ಆಯಿನ ಅಚಾತುರ್ಯೊಗು ಪೋಡಿವೆರ್. ಶಿವನ ಎದುರು ಉಂತಿನ ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವನ್ ಭಾರಿ ನಯೊಟೆ ಶಾಂತ ಆವೊಡುಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿನೆ ಮಲ್ಪುವಳ್, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಗಾದ್ ತಪಸ್ಸ್ ಬುಡೊಡುಂದು ನಟ್ಟುವಾಳ್. ಶಿವನ ಕೋಪ ಜಪ್ಪುಜಿ. ಆಯೆನ ತಪಸ್ಸ್ ಮುಗಿಪೆರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜೆ. ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಪಿದಡೊಡು ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪಿರ ತಪಸ್ಸ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಮ್ಮೆರ್ ಪರ್ವತ ರಾಜ ಬತ್ತೆ "ಮಗಳೆ ಬಲ" ಲೆಪ್ಪುವೆ. ಆಂಡ ಆಳ್ ಶಿವಡ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ್‌ದುಪ್ಪುವಳ್, ಶಿವೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಜೀವನ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಿದುಪ್ಪುವಳ್ , ಅಮ್ಮೆರೆನೊಟ್ಟುಗು ಪೋಯೆರೆ ಒಪ್ಪೊಜಳ್ ಶಿವನಂಚನೆ ಆಲ್‌ಲ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವಳ್. ವನಸ್ಸ್ ತೆನಸ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಆಳ್ ಪರ್ಣಕುಟಿರಡ್ ಉಂತುದು ಜೀವ ಬದ್ಕೆರೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಇರೆ ಮಾತ್ರ ತಿನಿಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವಳ್. ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಚನೇ ಇತ್ತಿನ ಅಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಲುಂಗೆಲ್ ಇರೆ ಮಾತ್ರ ತಿಂದಲ್ ಬೊಕ್ಕ್ ಅವೆನ್ಲ ಬುಡ್ಪಲ್. ಮನಸ್ಸ್ ಮಾತ ಶಿವನಲ್ಪನೆ. ಶಿವಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಿವೆಯಾದ್ ನಿಶ್ಚಲ ಆಪಳ್, ಸ್ಥಿರವಾಪಳ್.

ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿನ ಮದಿಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಿವ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತ ಸ್ಥಿತಿಗ್ ಬರೊಂದುಪ್ಪುವೆ ಮೋನೆದ ರೌದ್ರ ಭಾವ ಕರದ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಶಾಂತ ಭಾವ ಲಾಸ್ಯ ದಿಂಜೊಂದುಂಡು. ಶಿವನ ಮನಸ್ಸ್ ಬುದ್ದಿಲು ಪ್ರಕೃತ ಸ್ಥಿತಿಗ್ ಬರೊಂದುಂಡು. ಸುತ್ತ ಆಯಿನ ಆಪಿನ, ಮಾತ ಘಟನೆ ಆಯನ ಜ್ಝಾನದ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ತೆರಿಯೊಂದುಂಡು. ಎಂಕಾದ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅಪರ್ಣಳಾದ್ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಯನ ಗೇಣೊಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಎಚ್ಚರೊಗಾದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುನ ಆಯಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್. ನಿದಾನವಾದ್ ಕಣ್ಣ್ ಬುಳಪೆ ಪರಮೇಶ್ವರೆ. ಮಾತ ಕಡೆ ಸಂಭ್ರಮ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಲಿತೊಂದುಂಡು. ಶಿವಗಣ ಸಂತೋಷೊಡು ನಲಿತೊಂದುಂಡು. ದೇವ ದೇವಾದಿಲು ಋಷಿಮುನಿಕುಲು ಶಿವನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಘೇ ಉಘೇ ಪಂಡೆರ್. ಶಿವಗೋಸ್ಕರ ತಪಸ್ಸ್‌ಡಿತ್ತಿನ ಸತಿನ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರೂಪವಾಯಿನ ಪಾರ್ವತಿನ್ ಅನುಗ್ರಹಿಸವೊಡು ಲೋಕೊ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಕೇನೊನುವೆರ್. ಒಲಿನ ಶಿವ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲೆನ ಪಾತೆರೊಗು ಅಸ್ತು ಪನ್ಪೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಇತ್ತಿನಾಡೆ ಪೋಪೆ ಸುಲಭೊಡು ಒಲಿಪುನಾಯೆತ್ತ್ ಶಿವೆ. ಒರಿ ಸನ್ಯಾಸಿನಂಚನೆ ವೇಷ ಪಾಡುವೆ. ತಾದಿ ಪೋಪುನಾಯನಂಚನೆ ಆಲ್ ಇತ್ತಿನಾಡೆ ಬರ್ಪೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಯಾಪಲದಲೆಕ್ಕ ತನ್ನ ಶಿವಪೂಜೆಡ್ ಮುರ್ಕುದುಪ್ಪುವಳ್. ಬಿನ್ನಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಸನ್ಯಾಸಿನ್ ಎದ್ಕೊನುವಳ್. ಅತಿಥ್ಯ ಪಡೆಯಿನ ಶಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ "ರಾಜಕುಮಾರಿ ಈ ಶಿವಗೋಸ್ಕರ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದ್ ತೆರಿಂಡ್. ಉಂದೆನ್ ನಿಕ್ಕ್ ಏರ್ ಪಂಡೆರೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ? ಆಯೆ ಒರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾತ ಬುಡ್ನಾಯೆ. ಸುಕೋಮಲೆಯಾಯಿನ ಈ ಮಸಣೊಡುಪ್ಪುನ , ಅಲ್ಪದ ಬೊಣ್ಯನೇ ಭಸ್ಮದಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೊನುನ, ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ್ ಇತ್ತಿನ ವಿಕಾರ ರೂಪದ,ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿಲೆನೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನಾಯನ್ ಈ ದಾಯೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪ ಆಯನ್ ಬುಡ್ದು ಏರಾಂಡಲ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಜವ್ವನನ್ ಇಷ್ಟೊಡು ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ದಾಯೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ತೆಲಿತೊಂದು ಕೇನುವೆ. ಶಿವನಿಂದೆ ಕೇನ್ದ್ ಪಾರ್ವತಿ ಕೋಪಡು ಇಂಚ ಪನ್ಪಳ್ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗ್ "ಏಯ್ ಕಪಟ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಾಲಯಿ ಒಯಿಪುನ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪು ಲೌಕಿಕ ಆಸೆಲೆ ದಿಂಜಿದುಪ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ್‌ಲೆಗ್ ಪರಶಿವನ ಮಹಿಮೆ ತೆರಿಯಂದ್. ಇತ್ತಿ ಜೀವೊಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿಜೀವಿದ ಕಡೆತ ಜಾಗ ನಮಕ್ ಯಾಪಲ ನೆಂಪುಡುಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ಸ್ಮಶಾನವಾಸದ ಗುಟ್ಟು ನಿಕ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಪುಣ ಪೊತ್ತಾಯಿನ ಬೊಣ್ಯೊನೆ ಭಸ್ಮ ಆಯನ ಮನಸ್ಸ್ ನಿಕ್ಕ್ ಗೊತ್ತಾವಂದ್. ನಿನ್ನಂಚಿನ ಶಿವನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಸಾಪ ಕೊರಿಯೆರೆ ದುಂಬಾನಗ ಶಿವ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪೊಡು ಪಾರ್ವತಿದೇವಿನ ಎದುರು ಉಂತುವೆ. ಶಿವನ್ ತೂಯಿನ ಪಾರ್ವತಿ ಖುಷಿಯಾಪಳ್[೨]. ಪಾರ್ವತಿದೇವಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಾತ ಬರ್ಪೆರ್, ದೇವದೇವತೆಲು ಮಾತ ಸೆರುವೆರ್. ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡೆ ಶಿವೆ ಪಾರ್ವತಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು. ಅವ್ವೆ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವತೆಲು ಮಾತ ಶಿವನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್, ಮನ್ಮಥೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ್ಯೊನೆ ನಡಪಂದ್ ಅಂಚಾದ್ ಆಯನ್ ಬದ್ಕಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಶಿವ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ, ಮನ್ಮಥೆ ಬದುಕುವೆ ಆಂಡ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಅನಂಗೆ ಆಪೆ. ಆಯನ ಬುಡೆದಿ ರತಿದೇವಿಗ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಮದಿಮೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿನಕುಲು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನೊಗಾದ್ ಗಂಧಮಂದನ ಪರ್ವತದಂಚಿ ಪೋಪೆರ್[೩] .

ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವಡ್ದ್ ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಷಣ್ಮುಖನ್ ಜೋಕುಲಾದ್ ಪಡೆಪಳ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://m.dailyhunt.in/news/india/english/manaaksharam+com+eng-epaper-manakeng/lord+shiva+parvathi+devi+marriage+story-newsid-130007508
  2. https://vijaykarnataka.com/religion/temples/everything-you-must-know-about-lord-shiva-and-parvati-married-place/articleshow/81485234.cms
  3. https://kannada.oneindia.com/travel/0407-shiva-parvati-temple-gudekote-kudligi-bellary-aid0038.html