ಪುರಂದರದಾಸರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

(ತುಳುಬಾಷೆ)

ಪುರಂದರದಾಸೆರ್

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸೆರ್ (೧೪೯೪–೧೫೬೪) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿದ ಪಿತಾಮೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್ . ದಾಸ ಪದ್ಧತಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಕೆರ್. ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಪುರಂದರದಾಸ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ, ಕನಕದಾಸ, ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ, ವಿಜಯ ದಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲೇಶ ವಿಠ್ಠಲ ಮೊಕುಲು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗೊನು ಭೋಧಿಸಾಯೆರ್. ಪುರಂದರದಾಸೆರೆನ್ ಮಾತಾ ಕೀರ್ತನೆಲು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ್ (ವಿಷ್ಣು) ನಮಿಸಾದ್ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಸಾವಿರಾರು ಕೀರ್ತನೆಲೆನ್ರ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪುರಂದರದಾಸೆರ್ ಸುಮಾರು ೧೦೦೦ ಕೀರ್ತನೆಲು ಇತ್ತೆಲಾ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು.