ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪೂಕರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪೂಕರೆ ತುಂಬುನೆ

ಪೂಕರೆ ಪನ್ಪಿನವು ತುಳುವೆರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿತ ಬೆನ್ನಿತಪಗ ನಡಪುನ ಕ್ರಮೊ. ಕಂಬುಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಲ್ಪುನಲ್ಪ ಕಡೆತ್ತ ಪೂಕರೆ ಪಾಡುವೇರ್.[೧]

ಚರಿತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪೂಕರೆ ಪಾಡುನ ಕಂಡೊ ಮಸ್ತ್ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಉಂಡು. ಅವು ಭೂತೊಗು ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿನ ಕಂಡೊ. ಅಲ್ಪ ಕಂಬುಲೊ, ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ್ ನಡ್ ಬತ್ತ್‌ನವು.
 2. ಕಂಡೊಡು ಪೂಕರೆ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದೇ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕ್ರಮ. ಮಾತಾ ಕಂಡೊಗುಲಾ ಪೂಕರೆ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ. ದೇವೆರೆ ಕಂಡೊ ಪನ್ಪಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯಿನ ಊರುದ 'ಉಲ್ಲಾಯ ಕಂಡೊ'ಗು ಮಾತ್ರ ಪೂಕರೆ ಪಾಡುವೆರ್.
 3. ಪೂಕರೆ ಪಾಡುನ ಉಚ್ಚಯೊನು 'ಕಂಡೊದ ಕೋರಿ' ಅತ್ತ್‌ಂಡ 'ಕೋರಿ ಕಂಬುಳ' ಅತ್ತ್‌ಂಡ 'ಕಂಬುಲ ಕೋರಿ' ಇಂಚಿನ ಪುದರ್‌ಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.
 4. ಬಾರೆ ಪಾಡುನ ಕಂಬುಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಕರೆ ಪಾಡುನ ಕಂಬುಲ ಇಂಚ ರಡ್ಡ್ ಬಗೆ ಉಂಡು.
 5. ರಡ್ಡ್ ಕ್ರಮೊಲಾ ನಡಪುನ ಏಣೆಲ್ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿದ್ ಸುಗ್ಗಿದ ನೇಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಪುಂಡು.
 6. ಕೆಲವು ಕಂಡೊಡು ಬಾರೆ ನಡ್ಡ್ ಕೈ ಮುಗಿಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಕಂಡೊಡು ಊರ್‌ದಕುಲು ಸೇರ್‌ದ್ ಪೂಕರೆ ಪಾಡುವೆರ್. ರಡ್ಡ್ ಕ್ರಮೊಟ್ಟುಲಾ ಆಯಾ ಕಂಡೊನು ಪವಿತ್ರೊಂದ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ತೆರಿವೆರ್.

ನಂಬಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪೂಕರೆದ ಕಂಡೊಲೆಗ್ ಸೂತಿಕದಕ್ಲ್ ಜಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಲಾ ಉಂಡು.

ಪೂಕರೆದ ಸ್ವರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪೂಕರೆ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ತೇರ್‌ದ ಲೆಕೊ. ಒಂಜಿ ಪೂಕರೆ ಸುಮಾರ್ ಮುಪ್ಪೊ ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ನಡುಟು ಆಧಾರವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಯಿತ ಸುತ್ತಲ ತಿರ್ತ್‌ರ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಕಂಗ್‌ದ ತಲಕೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಕತ್ತೆರಿದ ಮೂಜಿ ಕೋಂಟುದ ಅಟ್ಟೆಲೆನ್ ಒಂಜೆಗೊಂಜಿ ಜೋಡಿತೊಂದು ತೇರ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಪುಲ ಪೂ, ತೇರ್ ಪೂ, ಅಬ್ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ, ಚೆಂಡ್ ಪೂ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಪೊಲೆಡ್ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. 'ಕಂಡದ ಕೋರಿ ಕಂಬುಲ' ಆಪುನ ಜಾಗೆಡ್ದ್ ದೂರೊಡು ಈ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು.

ಆಚರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೂಕರೆ ಬಂಡಿ
 1. ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತೂದು ಕಂಬುಲದ ಕುದಿ ದೀಡ್‌ಪೆರ್. ಆನಿಗಾನಗ ಕಂಡ ಅಡತ್ತ್‌ದ್, ಪುಣಿ ಪೂಜಿದ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸುಗ್ಗಿದ ನೇಜಿಗ್ ಕಂಡೊದ ಕೋರ್‌ದ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಕಂಬುಲದಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆಡ್ ಊರುಡ್ ನಿಗಂಟ್ ಆಯಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಎರುಬಂಟಗ್ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಅಲ್ಪ ಪಾರಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಊರ್‌ದಕುಲು ಕೋಲೊದ ಎಚ್ಚಿಡ್ ಡಿಬ್ಬನೊಡು ಕಂಡೊದಾಡೆಗ್ ಬರ್ಪೆರ್.
 2. ಪಠ್ಯೊ:೧ - ಪೂಕರೆನ್ ಕಂಡೊಗು ಜಪುಡಾವುನೆಕ್ ದುಂಬು ಮಜಲ್‌ಡ್ ಪೂಕರೆ ಒಯ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅಪಗ ಕಂಡೊಡು ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡರ್‌ದ್ ಕಂಬುಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಪೂಕರೆನ್ ಕಂಡೊಗು ಜಪ್ಪುಡಾವೆರ್. ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ಟಿನ ಜನೊಕುಲು ಪೂಕರೆನ್ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕಂಡೊದ ನಡುಟು ದೀಡ್‌ನ ಬಂಡಿದ ನಡುಕು ಅವೆನ್ ಊರ್‌ದ್ ಕೊಡಿ ಏರಾವೆರ್.
 3. ಪಠ್ಯೊ:೨ - ಪೂಪಕರೆದ ಬಂಡಿನ್ ಮಜಲ್‌ಗ್ ದುಂಬೇ ಕನತ್‌ದುಪ್ಪುವೆರ್. ಅಲ್ಪನೇ ಪೂಕರೆನ್ ಬಂಡಿಡ್ ಉಂತಾದ್, ಇಡೀ ಬಂಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಕರೆ ಒಯ್ತಂದೇ ಕಂಡೊಗು ಜಪ್ಪುಡಾವೆರ್. ಕಂಡೊದ ನಡು ಮುಟ್ಟ ತೇರ್ ಒಯ್ತಂದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನಿಗಂಟ್ ಆಯಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಉಂತಾವೆರ್. ಕದಿನೊದ ಅಬ್ಬರ, ತಾಸೆ, ತೆಂಬರೆ, ನಾಗಸ್ವರೊತ ಗೌಜಿಡ್ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆದ ಕಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಡೀ ಉತ್ಸವ ಬೆನ್ನಿದ ಆರಾಧನೆ ಆಂಡಲಾ, ಅವ್ವೊಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ದೈವ ಕಾರ್ಯದ ರೂಪೊಡೇ ನಡಪುಂಡು.
 4. ಕಂಡೊಗು ಪೂಕರೆ ಪಾಡುನ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಆ ಕಂಡೊಡು ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡರುನ ಕ್ರಮ ಆದಿ ಕಾಲೊಡು ಸುರು ಆಂಡ್. ಅವ್ವೆನೇ ಕ್ರಮೇಣ 'ಕಂಬಳ' ಪನ್ಪಿನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಆದ್ ಬದಲ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು.[೨]

ಪೂಕರೆದ ಪದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಮೊನ ಉಲ್ಲಾಯ ದಂಡ್‍ಗು ಪೋತೆರ್
ದಂಡ್‍ಡ್ದ್ ಬನ್ನಗ ಗಿಂಡೆದ ನೀರು
ಕುಡ್ಪುಡು ಕಾಯಿ ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ಪೇರು
ಕೊರೈಡ್ ಸುಣ್ಣೋ ಬಂಡಿಡ್ ಪೂಕರೆ
ಕೊಂಡೊದು ಬರ್ವೆರೆ ಉಲ್ಲಾಯೆ
ಆಯೆರ್‍ಗ್ ಪೋನಗ ಆಜಿಕಟ್ಟು ಬಡು
ಈಯೆರೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಮೂಜಿಕಟ್ಟು ಬಡು
ಕಂಪಕಂಡೊಡು ಗುಂಪು ಬಲಿಪಡ
ಪೊಯ್ಯಕಂಡೊಡು ಪೊಯ್ಯ ಬಲಿಪಡ
ಮೆಲ್ಲಪೋ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ
ಓ … ಓ … ಓ…

[೩]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "ಪೂಕರೆ". Retrieved 13 June 2023.
 2. "ತುಳು ಚಾವಡಿ-ತುಳುವೆರೆನ ಬೆನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತೇರ್-ಪೂಕರೆ". Vijay Karnataka (in ಕನ್ನಡ). Retrieved 13 June 2023.
 3. http://nammakinnigoli.com/2013/12/18/pookare-kambala/[dead link]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪೂಕರೆ&oldid=165815"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು