ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸೀಕ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪೆದ್ಮೆದಿಯರ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮನಸ್ದ ಸೀಕ್.[೧]

ವಿವರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾದಾರಣ ಪೆದ್ದಿನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ಮೆದಿನ ಮನಸ್ದ ಅಲಚನೆಡ್ ಆಪಿನ ಎತ್ತ್ ತಗ್ಗುಲು ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬರಿದ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಖಿನ್ನತೆಗ್ ಕೊನೊಪುಂಡು. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಪೆದ್ದ್ ಕೆಲವು ತಿಂಗೊಲು ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕಾಲೊಡ್ ಅಪ್ಪೆನ ವರ್ತನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಡ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಮಿತಿ ಮೀರ್ದ್ ಜೂವ ದೆತ್ತೊನುನ ಅಲಚನೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ್ ಕೊನೊಪುಂಡು.

ಏರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುರೂತ ಪೇತ್ಡ್ , ಬಂಜಿನಾಲಾಯೆರೆ ಮನಸ್ ದಾಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ತೊಂದರೆಲು ಬರ್ಪುನ ಅವುಕಾಸ ಉಂಡು. ಕುಟುಮಡ್ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಈ ಸೀಕ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಬರ್ಪಿನ ಅವಕಾಸ ಹೆಚ್ಚ. ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತ್ಂಡ, ತಿಂಗೊಲು ಜಿಂಜೊಂದ್ ಬನ್ನಗ ದಾದಾಂಡಲ ನಂಜಿ ಆಪುನಿ. ನೆತ್ತೆರ್ದ ಒತ್ತಡ ಏರಿಕೆಯಾಪಿನಿ, ಅತ್ತ್ಂಡ ಫಿಟ್ಸ್ ದಂಚಿನ ಸೀಕುಲು ಇತ್ತ್ಂಡ ಈ ಖಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಸಾದ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಪೆದ್ದೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಂಡಲ ಈ ಖಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಪು ಉಂಡು. ಪೆದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈ ತಮೆಲ್ಂಡ, ಪೆದ್ಮೆದಿಗ್ ಜ್ವರ ಸೋಂಕು ಆಂಡ, ಕುಟುಮದಕ್ಲು ಪೆದ್ಮೆದಿನ್ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಮಲ್ತೆರ್ಡ, ಬಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪೆದ್ಮೆದಿಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿಡ ಇಂಚಿನ ಖಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪುನ ಸಾದ್ಯ ಉಂಡು. ಪೆದ್ದೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ದಿನ ಬಾಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಲಕ್ಷಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಪ್ಪೆಗ್ ಬಾಲೆದ ಮಿತ್ತ್ ಉದಾಸೀನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಲೆಗ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಿನ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪುಜಲ್. ಬಾಲೆದ ತೊಂದರೆಲೆನ್, ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತ್ಂಡ ಕಾರಣೊನ್ ಅರ್ತ ಮಲ್ತೊನುಜಲ್. ಬಾಲೆದ ಜಬದಾರಿ ದೆತೊನುಜಲ್. ಮಿರೆ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪುವಲ್. ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತ್ಂಡ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪೆದ್ಮೆದಿಗ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಕೇನಂದಿನ ಶಬ್ದೊಲು ಕೇನಿಲೆಕ್ಕಾಪುಂಡು. ಬಡವು, ನಿದ್ರೆದ ಹದ ತಪ್ಪುಂಡು. ಮನಸ್ ಡ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸಂಶಯೊಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒರೊರ ಮಿತಿ ಮೀರಿನ ಕೋಪ. ಒರೊರ ಕೊಸಿ. ಕೋಪೊಡ್ ಬಾಲೆಗ್ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶೊಲ ಉಂಡು. ಪೆದ್ದೆರೆ ಬಂಗ ಆಂಡ, ಬಾಲೆಗ್ ಉಸಾರ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆದ ಮಿತ್ತ್ ಅಗತ್ಯೊರ್ದ್ ಹೆಚ್ಚ ಗುಮನ ಕೊರೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವಲ್. ಈ ಸಂದರ್ಪುಡ್ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಉಸಾರ್ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಜಿಂಜ ಗಾಬು ಆಪಲ್. ಬಾಲೆದ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯೊಡ್ ಏಪ ತೂಂಡಲ ಸಂಶಯೊಡೇ ಉಪ್ಪುವಲ್. ಗಡಿಗಡಿ ಬಾಲೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುವಲ್. ಈ ಲಕ್ಷಣೊಲು ಸಾದಾರ್ನ ಪೆದ್ದ್ದ್ ಎನ್ಮನೇ ದಿನೊಟೇ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಏಪಲ ಮಂಕಾದ್ ಕುಲ್ಲೊಂದುಪ್ಪುವಲ್. ಕಾರ್ನ ದಾಂತೆ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಬುಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲ್ಪುನಿ, ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಕಲ್ಪಾದಿಗೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬ್ರಮೆ ಆಪುಂಡು. ಪೆದ್ಮೆದಿಗ್ ಬಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ತನನ್ ತಾನ್ ನಿರ್ಮಲ ದೀವೊನೆರೆಲ ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡು. ಅಲೆನ ಮನಸ್ಡ್ ನಮುನೆ ನಮುನೆದ ಗೊಂದಲ್ ಪುಟ್ಟುಂಡ್. ತನಕ್ ತಾನೇ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೂವ ದೆತ್ತೊನೆರೆಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವಲ್.

ಕಾರಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ, ಮನಸ್‌ದ ಒತ್ತಡ, ಗರ್ಬ ಉಂತುನಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ದುನ ಸಮಯೊಡ್ ಆಪಿನ ಬೇತೆ ಪರಿನಾಮೊಲು, ಪೆದ್ದೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುನಿ. ಗರ್ಬ ಕಟ್ಟುನ ಸಮಯೊಡ್ ಆಪುನ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್‌ದ ಹೆಚ್ಚಿಕಮ್ಮಿ, ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ಮೆದಿಗ್ ಕುಟುಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಬೆರಿಸಾಯ ಇಜ್ಜಂದಿನಪಗ, ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿನ ನಡುಟು ಮನಸ್ತಾಪ ಇತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ಜಿಂಜುನೆಕ್ ದುಂಬು ಪೆದ್ದುನಿ ಈ ಮಾತ ಕಾರಣೊಲು ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸೀಕ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಕೂಡ್ಲೇ ಶರೀರದ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮನಸ್ದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಾವೊಡು.
  2. ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಅಲೆನ ಕುಟುಮದಕ್ಲೆಗ್, ಕಂಡನ್ಯಗ್ಲ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು.
  3. ಕುಟುಮದ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಪೆದ್ಮೆದಿನ ಪರಿಸ್ತಿತಿನ್ ತೆರಿಯೊಂದ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೊಡು.
  4. ಪೆದ್ಮೆದಿಡ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪಾತೆರಕತೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಅಲೆನ ಸಮಸ್ಯೆದ ಮೂಲೊನ್ ತೆರಿಯೊಂದ್ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರಲ ನಾಡೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅನು ಕೊರೊಡು.
  5. ಪೆದ್ಮೆದಿನ್ ಒತ್ತೆ ಬುಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಏರಾಂಡಲ ಅಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆಗ್ ದೈರ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೊಡು.
  6. ಇಲ್ಲದ ಆಪಿನ ಪೋಪಿನ ಸಂಗತಿಲೆಡ್ ಅಲೆನ್ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಅಲೆನ ಮನಸ್ಗ್ ಬೇಲೆ ಕೊರೊಡು.
  7. ನೆತ್ತೆರ್ ಜಿಂಜೆರೆ ಮರ್ದ್ ಕೊರೊಡಾವು.
  8. ಸೀಕ್ ಮಿತಿ ಮೀರ್ಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಕೊರೊಡಾವು.
  9. ಬಾಲೆದ ಮಿತ್ತ್ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟುಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2020-09-30. Retrieved 2017-11-04.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)