ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪೊಂಜೊಲೆನ ಹಕ್ಕ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಭಾರತೊದ ಸಂವಿಧಾನೊ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹಕ್ಕ್‌ಲೆನ್ ಕಾನೂನು ರೀತಿಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತ್ಂಡಲ ಆ ಹಕ್ಕ್ ಚಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೊಂಜೊಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರಣೊಡ್ದಾತ್ರ ಪಿರ ಜಾರುವೆರ್. ಲಿಂಗ ಬೇಧ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹಕ್ಕ್, ಓಟು ಪಾಡುನ ಹಕ್ಕ್,ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕ್,ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕ್,ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾನ ಬೇಲೆಗ್ ಸಮಾನ ಸಂಬಳದ ಹಕ್ಕ್‌ಲು ಉಂದು ಮಾತ ಕಾನೂನು ರೀತಿಡ್ ಒದಗ್‌ದ್ ಬತ್ತಿನ ಹಕ್ಕುಲು[೧] .

ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಇನಿತ ದಿನೊಟು ಪೊಂಜೊಲು ಪಾಲ್ ದೆತೊನೀಯರೆಗಾತ್ರ ಸರಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಂದ್ ಶೇಕಡಾ ೩೩ ಮೀಸಲಾತಿ ದೀದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಅವೆನ್ ಶೇಕಡಾ ೫೦ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡತ್‌ದ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯೊಡು ಜಾರಿಯಾದಿತ್ತ್ಂಡಲ ಆ ಹಕ್ಕ್‌ನ್ ಚಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೊಂಜೊಲು ಪಿರ ಜಾರುವೆರ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಮಡ್ದ್ ಅನುಭವಸ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ತಂಕುಲೆನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ರಾಜಕಾರಣೊಗು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅಪವಾದೊಗು ತಿಕ್ಕದ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಕಡೆಕ್ ಶೀಲ(ಮಾನ)ದ ಮಿತ್ತ್ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಪಾಡ್ದ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಉಂದೆ ಕಾರಣೊಗಾತ್ರ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಕುಟುಂಬದ ಉಲಯಿ ಲಾಡಾಯಿ ಸುರುವಾದ್ ಇಲ್ಲ್ ಇಡೆ ಕಳೆಯೊನುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು .ಅಂಚಾದ್ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತೊಗು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೊಂಜೊಲು ಪಿರಜಾರುವೆರ್ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾತ "ಕುರುಡು ಭಿಕ್ಷುಕನ ತಟ್ಟೆಯ ಕಾಸಿನಂತೆ " ಪನ್ಪಿ ಗಾದೆದ ಲೆಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಏರೆನವೊ ಪಾಲ್‌ಗಾಪುಂಡು.

ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕ್ಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುದರ್‌ಗ್ ಮಾತ್ರ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಹಕ್ಕಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಈ ವಿಷಯೊಡು ಪೊಂಜೊಲು ಸ್ವಾವಲಂಭಿಯಾದ್ ಉಪ್ಪುಜೆರ್.ಪೊಂಜೊಲೆನ ಪುದರ್‌ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವೆತ ಮಾತ ಹಕ್ಕ್ ಅಕುಲೆನ ಕಂಡನನ ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಪೊಂಜೊ ಒರ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯದಿತ್ತ್ಂಡ ಅಳೆನ ಸಂಬಳ ಕಂಡನನ ಕೈಸೇರೊಡಾಪುಂಡು.ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಳೆಗ್ ಬೋಡಾನಗ ಅಯಡ ಕೇನ್ದ್ ದೆತೊನುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಆಸ್ತಿಡ್ ಪೊಂಜೊಲೆಗ್ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಪೊಂಜೊಲೆಗ್ ಕೊರ್ನ ಕಾನೂನು.ಆಂಡ ಅವೆನ್ ಪಡೆಪುನೆಡ್ಲ ಪೊಂಜೊಲು ಅಸಮರ್ಥೆರಾದುಲ್ಲೆರ್.ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯೊಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆಸ್ತಿಡ್ ಹಕ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ .ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ,ಆಣಗ್ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕ್‌ದ ಘೋಷಣೆ ಆತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲ್ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಪೊಣ್ಣಗ್‌ಲ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕ್ ಬರೆದಿತ್ತ್ಂಡಲ ನಿಜವಾದ್ ಆಸ್ತಿನ್ ಅನುಭವಿಸುನಕುಲು ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಆದಿಪ್ಪುವೆರ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಯನಕುಲೆನ ನಂಜಿದ(ನಿನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಖರ್ಚಿ) ಪಾತೆರೊಗೊ ಅತ್ತ್‌ಂಡ ಬೇತೆ ದಾದನೊ ಕಾರಣೊಡ್ದಾತ್ರ ಪಾಲ್ ದೆತೊನೆರೆ ಪಿರಜಾರುವೆರ್.ಅಂಚನೆ ವಿಚ್ಚೇದನೆ ಆಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಕಂಡನನ ಆಸ್ತಿಡ್ ಪಾಲ್ ಕೇಂಡ ಜೋಕುಲೆನ್ ಖರ್ಚಿಗ್ ಪಂದ್ ಚೂರು ಚೂರು ಕಾಸ್ ತಿಂಗೊಳು ತಿಂಗೊಲು ಕೊರ್ದು ಅತ್ತ್ಂಡ ಒರೊನೆ ಒಂತೆ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಮುಗಿತ್ ಬುಡುವೆರ್ ಅವ್ವೆ ರೀತಿ ಕಂಡನೆ ಸಯಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನೆನ ಆಸ್ತಿಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯುನ ಹಕ್ಕ್ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲದಕುಲೆನ ಹಿಂಸೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದ್ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಅಪ್ಪೆ ,ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗೊ ಅತ್ತ್‌ಂಡ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಯನಕುಲೆನೊಟ್ಟುಗೊ ಬದುಕುವೆರ್.

ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ದ್ದ ಪೊರಂಬಾಟೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಂಜೊಲೆನ ಹಕ್ಕಾದಿತ್ತ್ಂಡಲ ಇತ್ತೆದ ದಿನೊಟು ದೌರ್ಜನ್ಯೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದೆ ಉಂಡು.ದಿನಲ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ತೂನಗ ಕಚೇರಿಲೆಡ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಲೆಡ್ದ್ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲೆಗ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆಡ್ದ್ ಕಿರುಕುಳ ಉಂದುವೆ ಸುದ್ದಿ.ಪೊಂಜೊಲೆಗ್ ತನ್ನ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲ್‌ಡೆ ಕಿರುಕುಳ ,ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ,ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ,ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆದಂಚಿನ ಹಿಂಸೆ ದಿನ ನಡತೊಂದೆ ಉಂಡು .ಕಂಡನಿ ಸಯಿತಿನ ಪೊಂಜೊಲು ತಂಕುಲೆನ ಬಂಜಿದ ಗತಿಗೆಟ್ಟ್‌ಗ್ ಪಿದಯಿ ಪೋದು ಬೆನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ. ಆಳೆನ್ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯದ ರೀತಿಡ್ ತೂಪುಂಡು.ಕಂಡನಿ ತಯಿತಿನ ಪೊಂಜೊಲೆಗ್ ಪಿರ ಮದಿಮೆ ಆಪುನ ಹಕ್ಕ್ ಕಾನೂನು ರೀತಿಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಸಮಾಜ ಅಯಿಕ್ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ.ಗತಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪೊಂಜೊಲೆನ್ ಬಲವಂತಡ್ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆದಂಚಿನ ಹಾಳ್ ಕೆಲಸೊಗು ಪಾಡುನಂಚಿನ ಕಟುಕತನ.ಪೊಂಜೊಲೆನ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ಕಾನೂನು ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಅವೆನ್ ಸರಿಯಾದ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ದಿನೊಡ್ದಿನೊ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದೆ ಉಂಡು[೨].

ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಪುನವು ಕಾನೂನು ರೀತಿದ ಹಕ್ಕ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂಡನಿಯನ ಹಿಂಸೆ ಸಹಿಸೆರಾವಂದಿನ ಪೊಂಜೊಲು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯೆರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿತ್ತ್ಂಡ ಕಾನೂನು ರೀತಿಡ್ ಕಂಡನಿಯಾಡ್ದ್ ಬುಡುಕಟ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.ದುಂಬು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಜೆಡ್ದ್ ಪದ್ನೆನ್ಮ ತಿಂಗೊಳು ಕಾಪುಡಿತ್ತ್ಂಡ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬುಡುಕಟ್ಟ್‌ದ ಕಾರಣ ಸರಿಯಾದಿತ್ತ್ಂಡ ಬೇಕೊನೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಪುನ ಅವಕಾಶೊ ಉಂಡು.ಅಂಚನೆ ಕಂಡನಿಯನ ಸ್ಥಿರ ಬೊಕ್ಕ ಚರ ಆಸ್ತಿಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯುನ ಹಕ್ಕ್‌ಲ ಉಂಡು.ಒಂಜಿ ಸಮಯೊ ಕಂಡನಿ ಸುಳ್ಳು ಕಾರಣ ಕೊರ್ದು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೇಂಡೆಂಡ ಅವೆನ್ ವಿರೋಧಿಸಪಿನ ಹಕ್ಕ್‌ಲ ಕಾನೂನು ಪೊಸ ಕಾಯ್ದೆದ ಅಡಿಟ್ ಪೊಂಜೊಲೆಗ್ ಕೊರ್ದುಂಡು.ಕಾನೂನು ಪೊಂಜೊಲೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆಯಾದುಂಡು ಆಂಡ ಅವೆನ್ ಚಲಾವಣೆಗ್ ಕನಪುನಲ್ಪ ಪೊಂಜೊಲು ಅಸಮರ್ಥೆರಾದುಲ್ಲೆರ್. ಒಂಜಿ ಸಮಯೊ ಹಿಂಸೆ ಸಹಿಸೆರಾವಂದೆ ಪೊಣ್ಣು ದೂರು ಕೊರಿಯೆರೆ ಪೋಂಡ ಕಂಡನಿಯಡ್ದ್ ಬುಡುಕಟ್ಟ್(ವಿಚ್ಛೇದನ) ಪಡೆಯೆರೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಂಡನಿಯನ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯುನಂಚಿನ ಹಾಳ್ ಉದ್ದೇಶೊನು ದೀವೊಂದು ಕಾನೂನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವಳ್‍ ಕಾನೂನು ಪೊಂಜೊಲೆನ ಪರವಾದ್ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣು ಕುಟುಂಬೊನು ಪೊಲಿಪುನೆ ಹಂತೊಗು ಪೋಪಳ್ ಪನ್ಪಿನವು ಸಮಾಜದ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪೊಣ್ಣು ಯಾಪಲ ತನ್ನ ಗೌರವೊಗು(ಮಾನಾದಿಗೆ) ತೊಂದರೆ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಹಕ್ಕ್ ಪಡೆಯುನ ಪೊರಂಬಾಟೊಗು ಪಿದಾಡುಳ್ .ಇಜ್ಜಿದಾಂಡ ತನ್ನ್ ಕರ್ತವ್ಯದೊಟ್ಟುಗು ಕುಟುಂಬೊದ ಸಾಮರಸ್ಯೊನು ಕಾಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಳೆಡನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು .ಅಧುನಿಕ ಪೊಂಜೊಲು ಪಿದಯಿ ಬೆಂದ್‌ದ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಖರ್ಚಿವೆಚ್ಚಡ್ ಕಂಡನಿಯಗ್ ಬೆರಿಸಹಾಯೊ ಆದುಪ್ಪುವೆರ್. ಪಿದಯಿ ಬೆನ್ಪುನ ಪೊಂಜೊಲೆಗ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಡ್ ಏತ್ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಇಲ್ಲಗ್ ಬನ್ನಗ ಅವೆನ್ ಮಾತ ಮದತ್‍ದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಂದ್ ಆಳೆನ ಕರ್ತವ್ಯೊನು ಮಲ್ಪುವಲ್. "ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು "ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರೊದ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬೊಡು ಗೃಹಿಣಿಯಾದ್ ,ಮಗಳಾದ್ ,ಬುಡೆದಿಯಾದ್,ಅಪ್ಪೆಯಾದ್,ಮರ್ಮಾಳಾದ್ ಈ ಮಾತ ಪಾತ್ರೊಲೆಡ್ ಸರಿಯಾದ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸಂಸಾರೊ ಪನ್ಪಿ ಓಡೊನ್ ದುಂಬು ಕೊನೊಪಳ್. "ಕಾರ್ಯೆಷು ದಾಸಿ,ಕರಣೇಷು ಮಂತ್ರಿ"ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರೊದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ , ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕುಟುಂಬೊದ ಏಳಿಗೆಗ್ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನೆನ್ ತೆರಿದ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಾಗರಿಕ ಆಂಜೊವುನಕುಲು ಪೊಂಜೊಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಹಕ್ಕ್ ಚಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಕಾನೂನುದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಸಹಕರಿಸಯೆರ್ಂಡ ಕಾನೂನುಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2019-12-08. Retrieved 2019-12-08. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
  2. "Archive copy". Archived from the original on 2019-12-08. Retrieved 2019-12-08.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)