ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೊದ ವಿದುಷಿಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೊಡು ಪೊಂಜೊಲೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನೊಡು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಪೊಂಜೊಲೆನ ಓದು, ಶೀಲ, ಗುಣ, ಕರ್ತವ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನೊದ ಬಗೆಟ್ ವೇದೊಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ವರ್ಣನೆ ಜಗತ್ತ್ ದ ಬೇತೆ ವಾ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥೊಡ್ ಲಾ ತಿಕ್ಕಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ವೇದ ಪೊಂಜೊಲೆನ್ ಇಲ್ಲ್ ದ ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾಂದೆ, ಭೂಮಿದ ರಾಣಿ (ಭೂದೇವಿ) ಪನ್ಪಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ವೇದೊಲೆಡ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆರೆಗ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ನಿರ್ಬಂಧಲಾ ಇಜ್ಜಾಂಡ್.[೧]

ವೇದಾದ್ಯೊಯೊನೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಕೆಲವು ಪೊಂಜೊವುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅದಿತಿಗ್ ವರ ಕೊರ್ಪಿನ ಸೂರ್ಯೆ

ಅದಿತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೇವ ಮಾತೆ ಅದಿತಿ ನಾಲ್ ವೇದೊಲೆನ್ ಲಾ ತೆರಿನಾರ ಆದಿತ್ತೆರ್. ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿನ ಮಗಲಾಯಿನ ಮೇರ್, ಕಶ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿನ ಬೊಡೆದಿ. ಆರ್ ಆರೆನ ಮಗೆ ಇಂದ್ರಗ್ ವೇದ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರೊದ ಗೇನ ಕೊರಿಯರ್. ಉಂಡೆರ್ದಾವರೆ ಮಸ್ತ ಬುದ್ದಿವಂತೆ ಆದ್ ಬೊಲೆಯಿನ ಇಂದ್ರೆ ಮೂಜಿ ಲೋಕೋದ ಅಧಿಪತಿ ಆಯೆ.

ಶಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೇವಸಾಮಾಜ್ಞಿ ಶಚಿ ಮೇರ್ ಇಂದ್ರನ ಬೊಡೆದಿ. ವೇದೊ, ಶಾಸ್ತ್ರೊಲೆನ ಬಗೆತ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾನ್ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಮೇರೆನ್ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಪಂಡ್ ದ್ ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಮೇರ್ ಆರೆನ ಕಂಡನಿ ಕಳೆಯೊಂದಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಥೆನ್ ಆರ್ನ ಜ್ಞಾನೊದ ಬಲೊಟ್ ಪಿರ ದೆತೊನಿನಾರ್.

ಶತರೂಪ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸತಿ ಶತರೂಪ ಮೇರ್ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ನ ಬೊಡೆದಿ. ಮೇರ್ ನಾಲ್ ವೇದೊನ್ ಲಾ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಾರ್. ಜಲಪ್ರಳಯೊಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನು ಬೊಕ್ಕ ಶತರೂಪೊಡ್ದಾತ್ರ ಸ್ರಷ್ಠಿ ಕುಡಾ ಸುರು ಆಂಡ್ ಪಂನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಶತರೂಪ ಮೇರ್ ವೇದೊ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾಂದೆ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೊನ್ ಲಾ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ದಿನಾರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್.

ಶಾಕಲ್ಪ ದೇವಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಾಕಲ್ಪ ದೇವಿ ಮೇರ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಲಯ ಸುರು ಮಲ್ದಿನ ಸುರುತ್ತ ವಿದ್ವಾಂಸೆ. ಮೆರೆನ ಕಂಡನಿ ಅಶ್ವಪತಿ ಮಹಾರಾಜೆರ್ ದೇಶದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾವುನಂಚಿನಕುಲು ಏರುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಋಷಿಕ್ಲೆಡ ಕೇಂಡೆರ್. ಅಯಿಕ್ ಋಷಿಕುಲು ಈರೆನ ಬೊಡೆದಿನಾತ್ ಮಲ್ಲ ವೇದೊನ್ ಓದಿನಕುಲು ಏರ್ ಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ದ್ ಪಂಡೆರ್. ಅವೆನ್ ಕೇನಿನ ಅಶ್ವಪತಿ ಆರೆನ್ ವನವಾಸೊಗು ಗುರುಕುಲ ಸುರು ಮಲ್ಪರೆ ಕಡಪುರಿಯೆರ್.

ಸಂಧ್ಯಾದೇವಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಧ್ಯಾದೇವಿ ಮೇರ್ ವೇದೊಲೆನ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾನ್. ಮಹರ್ಷಿ ಮೆಧಾತಿಥಿ ಮೇರೆನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯುದ್ದೊಡು ಸೋಪಾಯಿನಾರ್. ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞೊನ್ ಮುಗಿಪಾಯಿನ ಸುರುತ ಪುರೋಹಿತೆರ್ ಮೇರ್. ಮೇರೆಡ್ದಾತ್ರನೇ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬಯಿದ ಂ ಡ್.

ಅರುಂಧತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿದುಷಿ ಅರುಂಧತಿ ಮೇರ್ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ನಾಲ್ ವೇದೊನ್ಲಾ ತೆರಿನ ಮೇರ್ ಆರೆನ ಜ್ಷಾನೊಡ್ದಾತ್ರನೇ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡೊಲುಡ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜೆ ಓಂಜಿ ಋಷಿಪತ್ನಿ. ಮಹರ್ಷಿ ಮೇಧಾತಿಥಿ ನ ಯಜ್ಛೊಲೆಡ್ ಎಲ್ಯಿಡೇ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೇರ್ ಯಜ್ಙ ಮುಗಿಯಿಬೊಕ್ಕ ವೇದೊಲೆನ ಬಗೆತ ಪಂಥೋಡ್ಲಾ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಅರುಂಧತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಸಿಷ್ಥೆರ್ ಹೋಮ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ- painting Arundhati (1994)

ಗರ್ಗಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಿ ಗರ್ಗಿ ವಾಚಕ್ನವಿ ಮೇರ್ ಸುಮಾರ್ 7 ನೇ ಶತಮಾನ ಬಿಚಿಇ ದ ಸುಮಾರ್ ಗ್ ಭಾರತೊಡು ಪುಡ್ಡಿನಾಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ವಾಚಕ್ನವಿ ಮೆರೆನ ಮಗಲಾಯಿನ ಗರ್ಗಿ ಎಲ್ಲಿಡ್ದೇ ಬಾರೀ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೊಡೇ ಆರ್ ವೇದೊಲೆನ ಅಧ್ಯಯನೊಗ್ ಸುರು ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್. ಬೇಗೊನೆ ಆರ್ ಮಲ್ಲ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಪಂಡ್ ದ್ ಪುದರ್ ಪಡೆಯೆರ್. ಗಾರ್ಗಿ ನ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುಕ್ತಿದ ಬಗೆತ ಜನಕ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನೊಡು ಋಷಿ ಯಜ್ಞಾವಲ್ಕನೊಟ್ಟುಗ್ ನಡದಿನ ಕಥೆ ಮಸ್ತ ಪುದರ್ ಪಡೆತ್ ಡ್.

ಘೋಷ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಘೋಷ ಪನ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಈ ರೋಗೊಗ್ ಮರ್ದ್ ನಾಡಿಯೆರ್ ಆರ್ ವೇದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯುರ್ವೆದೊನ್ ಕಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಕುಷ್ಠರೋಗ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಆರ್ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸೆರಾಯೆರ್. ಮೇರೆಗ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರೆರ್ ಮರ್ದ್ ಕೊರಿಯೆರ್ ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆನ್ ಆ ಕಾಲೊದ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯಾದ್ ತೂಪೆರ್.

ಅಪಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಋಗ್ವೇದೊದ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯೊಡು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಪಲ. ಆರೆಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಚರ್ಮದ ತೊಂದರೆಡ್ದಾವರೆ ಆರೆನ ಕಂಡನಿ ಆರೆನ್ ಇಲ್ಲಡ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡಿಯೆರ್. ಆರ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದ್ ಆಯುರ್ವೇದೊದ ಅಧ್ಯಯೊನೊಗ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆರ್ ಓಂಜಿ ದಿನ ಸೋಮರಸನ್ ನಾದಡ್ದ್ ಪತ್ತುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ತೂದು ಕುಷಿ ಆಪಿನ ಇಂದ್ರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ವರೊಡ್ದಾತ್ರ ಆರೆನ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಸುಮಾರಾಪುಂಡು

ಲೋಪಾಮುದ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲೋಪಾಮುದ್ರ ಪನ್ಪಿನ ವಿದುಷಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ರೆನ ಬೊಡೆದಿ. ರಾಜಕುಲೊಟ್ ವಿದರ್ಭ ದೇಶೋದ ರಾಜ ನ ಮಗಲಾದ್ ಪುಟ್ಟುಂಡಲಾ ಕಾಡ್‌ಡ್ ಸಾದಾ ಜೀವನ ನಡೆಪಾಯಿನಾರ್. ಮೇರ್ ಆರೆನ ಆಶ್ರೊಮೊಡು ರಾಮ, ಸೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗ್‌ಲಾ ಜ್ಞಾನೊದ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಸೊಯೆಲೆನ್ ಕಲ್ಪಾದೆರ್ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಸುಲಭಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿದುಷಿ ಸುಲಭಾ, ಜನಕನ ಆಶ್ರಮೊಡು ಮಲ್ಲ ವಿದುಷಿ ಆಯಿನ ಮೇರ್, ಜನಕ ರಾಜೆನ್ ತರ್ಕೊಡು ಸೋಪಾದೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೨]

ಮೊಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಘೋಶಾಲಾ, ಸೂರ್ಯಾ, ವಿಲೋಮಿ, ಯಮಿ ಸಾವಿತ್ರಿ, ದೇವಯಾನಿಪನ್ಪಿನ ವಿದುಷಿಲೆನ ಉಲ್ಲೇಕೊ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.patnauniversity.ac.in/e-content/social_sciences/home_sc/MHomescience38.pdf
  2. dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/9886300/FemaleRsis-UNICODE%20copy.pdf