ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬರ್ಸೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬರ್ಸೊ ವಾತಾವರನೊಡು ಉಪ್ಪುನ ನೀರಾವಿ ಅಲ್ಮೆನೊ ಆದ್ ಪಿರ ನೀರ್‍ದ ರೂಪೊಡು ಬೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರುನ ಕ್ರಿಯೆ. ಮುಗಲ್‌ಲೆನ ನೀರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪನಿಯಾದ್ ಬೂಮಿಗ್ ಬೂರುಂಡು. ಎತ್ತರೊದ ಮುಗಲ್ ಡ್ದು ಬೂರುನ ಪನಿಕ್ಲು ಮಾತಲಾ ನೆಲನ್ ಮುಟ್ಟುಜಿ. ಮುಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲತ ನಡುಟು ಬೆಚ್ಚ ವಾತಾವರನೊ ದಿಂಜ ಪ್ರಮಾನೊಡು ಇತ್ತ್ಂಡ ಎಲ್ಯ ಪನಿಕುಲು ಆವಿಯಾದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪನಿಲಾ ನೆಲ ಮುಟ್ಟಂದೆ ಪೋಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬರ್ಸೊನು 'ವಿರ್ಗಾ' ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಇದ್ಯಮಾನೊ ಸಾಮಾನ್ಯೊ ಆದ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಬರಂಟಿನ ಮರುಬೂಮಿ ಪ್ರದೇಸೊಡು ಆಪುಂಡು.

ಬರ್ಸೊ ಪುಟ್ಟುನೆ ಎಂಚ?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೂರೊಡು ಬೂರುನ ಬರ್ಸೊದ ನೋಟ

ಕಡಲ್ದ್ ಮಹಾಸಾಗರೊದನೀರ್ ಆವಿಯಾದ್ ಬಾನೊ ಮುಟ್ಟ್‍ದ್ ಅಲ್ಪ ಮುಗಲ್ ದ ರೂಪೊಡು ಸಂಗ್ರಹೊ ಆಪುಂಡು. ಮುಗಲ್‍ದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಎಚ್ಚಾದ್ ಅಲ್ಪದ ವಾತಾವರನೊ ಅಲ್ಮೆನೊ ಆನಗ ಮುಗಲ್‍ದ ತೇವಾಂಸೊ ಪನಿಯಾದ್ ಬೂಮಿನ್ ಸೇರುಂಡು. ನೆಲತ ಮಿತ್ತ್ ಇಂಚ ಬೂರುನ ನೀರ್ ಪಲ್ಲ, ತೋಡು, ಸುದೆತ ರೂಪೊಡು ಕಡಲ್‍ಗ್‍ ಸೇರುಂಡು. ಈ ಕ್ರಮ ಚಕ್ರೊದ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆ ಪರಿಬಾಸೆಡ್ ಜಲಚಕ್ರ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ನೆಲತ ಮಿತ್ತ ಮರ, ದೈಕುಲು ದಿಂಜ ತೇವಾಂಸೊನು ವಾತಾವರನೊಗು ಸೇರಾಬುಂಡು.

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆನುರಾದೆ ಬರ್ಸ ಪಂತಿಬಾಪೆಲೆ.

ಮೃಗಶಿರೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್ಂಡ ಮೃಗೊಕ್ಲಗ್ಲಾ ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಿಗೆ.

ಆದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್ಂಡ, ಆಜಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬರ್ಸೊ ಸಮ ಬರುಗೆ.

ಆದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರೊಡು ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಆಡರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆವು,

ಪುನರ್ವಸುಡು ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಪುಚ್ಚೆದ ರೋಮದಲೆಕ್ಕ ಆವು.

ಆದ್ರೆಡ್ ಆಡರ್ಡೆ ಒಯಿಪೊಡು.

ಆದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್ಂಡ ಆಯಿನಾತ್‍ ತೂವೆ.

ಆದ್ರೆಡ್‍ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್ಂಡ ಬತ್ತ್ಂಡ್‍, ಪೋಂಡ ಪೋಂಡು.

ಉಬ್ಬೆ ಬರ್ಸದ ನೀರ್‍ ಆಪ್ಪೆನ ಪೇರ್‍.

ಚಿತ್ರೆ ದೊರಿಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ಆವು.

ಪುನರ್ವಸು ಬರ್ಸ ಪುನೊಕ್ಕು ಸಮ.

ಪುಷ್ಯೊಡು ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಪುರಿ ಪತ್ತುಂಡು.

ಪುಷ್ಯೊಡು ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಪುಚ್ಚೆಗ್‍ಲಾ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಂದ್

ಮಘೆ ಬರ್ಸ ಬುಳೆಕ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ.

ಮಘೆತ್ತ ನೀರ್‍ ಮಗಕ್ಲಾ ಕೊರ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ.

ಮಘೆಟ್ಟ್ ನಿನೆ, ಹುಬ್ಬೆಡ್‍ ಪೇರ್‍, ಉತ್ತರೆಡ್‍ ಒತ್ತರೆ

ಅಟಿಡ್‍ ತೆಡಿಲ್‍ ಬತ್ತ್ಂಡ ಆಟ್ಟ ಪೊಲಿಪೋವು, ಸೋಣೊಡು ತೆಡಿಲ್‍ ಬತ್ತ್ಂಡ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿಪೋವು.

ಆಷ್ಲೇಷ ಬರ್ಸೊಡ್ದು ದೊಂಬೇ ಎಡ್ಡೆ.

ಬೇಶಡ್‍ ಬಿತ್ತ್ ಬೂರುಂಡ ಈಟ್‍ ಇಜ್ಯಂದೆ ಬುಳೆವು.

ಮಘೆ ಬರ್ಸ ಬುಳೆಕ್ಕ್‍ ಎಡ್ಡೆ.

ಹುಬ್ಬೆ ಬರ್ಸದ ನೀರ್‍ ಆಪ್ಪೆ ಪೇರ್.

ಪಿದಯಿದ ಸಂಪರ್ಕೊ ಕೊಂಡಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬರ್ಸೊ&oldid=145531"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು