ಬಲ್ಯಾಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬಲ್ಮೆ ಪನಿಯರ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಜನಾಂಗೊ. ಮುಕುಲೆನ್ ಕನಿಯಂದ್‌ಲ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಸಬ್ದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನಯನ್ ಬಲ್ಯಾಯೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ತುಳು ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ಸಂದಿಡು, ಕಾರ್ಳದ ಪೆಂಟೆಗ್ ಬರ್ಪೆರ್,ಕಡೆ ಪೆಂಟೆಗ್ ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ಯೆರ್,ಕೊಡಿ ಪೆಂಟೆಗ್ ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊರ್ಯೆರ್,ಕಾರ್ಲದ ಪೆಂಟೆನ್ ಪೊತ್ತಾಯೆರ್,ಪಟ್ಟದಾನೆನ್ ಮರ್ಲ್ ಮಗ್ಗಿನ ಮಂತಳ್ ಇಂಚನೆ ಸಂದಿ ದುಂಬು ಪೊನಾಗ, ಅಪಗ ಕಾರ್ಳದ ಬೈರರಸೆ ಉಂದು, ದಾನೆ ಸೊಗ ಮಾಯ ಪನ್ಪೆರ್,ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲ್ಮನಡ್ ಕೆನೊಡು ಪನ್ಪೆರ್" ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಯಾಯೆರ್ ಬತ್ತುದ್ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವೊಲೆನ ಕಾರ್ನಿಕದ ವಿಚಾರನು ಪನ್ಪೆರ್.
  • ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಸಂಧಿಡ್, ಮುಟ್ಟಿ ಬೀರ ಬಲ್ಯಾಯೆರ್ ಬತ್ತೆರ್ "ಓ.. ಬಲ್ಲಾಲರೆ ಈರೆನ ಕಣನ್ ಎಂಕ್ ಪತ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡೆರ್. ಕವಡೆ ಪಾಡಿಯೆರ್ ಕಂಟ ಪತ್ತಿಯೆರ್ ಬೋಂಟೆ ಬರವುದ ದಂಡ್ ದಲ್ಯದ ಕನ ಬುಡ್ಪಯೆರ್
  • ಕನಪಾಡಿತ್ತಾಯನ ಸಂದಿಡ್, ಕುಂಬಳದ ಚಾವಡಿಡ್ ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲ್ಮೆ ದೀಯೆರ್
  • ಜಾವದೆನ ಸಂದಿಡು ಟ್ಟಮಾರ್ ಜನನಗ್ ಪೊಗ್ಯಲ್, ಪಶುಟ್ ಪಾರ ಪಾಡ್ಯಲ್,ಮಾನ್ಯಡ ದುರ್ಬುಲ ಯೆನ್ಯೊಲು, ಅತ್ ಪೊರ್ತುಗ್ ಬಲ್ಯಾಯನ್ ಲೆಪ್ಪಾದೆರ್, ಕರಿಯ ಕೆತ್ತೊದಿನ ಮನೆಟ್ಟ್, ಬೊಳ್ಳಿದ ಇಡೆ ಸಾರ್ಯಗ್ ಗುರ್ಯೆರ್,ಪುಂದಪ ಕೌಳಿಗೆ ತಟ್ಟೆರ್ ಈ ರೀತಿ ಬಲ್ಯಾಯೆರ್ ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಜನನಗ್ ಪೊಗ್ಗಿನೆನ್ ಪನ್ಪೆರ್.
  • ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಂದಿಡ್,"ದೈವ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟ್ ಬರ್ಕೆಗ್ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರದ ಬೆರಿ ಪಾತೊಂದು ಪೊಯನ,ಅಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟ್ ಪಶುಕ್ಕ್ ಪಾರ ಪಾಡ್ಯೆನ,ಮಾನ್ಯಗ್ ದುರ್ಬಿಲೆ ಮಲ್ತೆನ, ಬಲ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಯಡ್ ಬಲಿಮೆ ಕೆಂಡೆರುಗೆ" ಬಲ್ಯಾಯೆರ್ ಕೊರಗ ಬೈದೆರೆಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣ ಬೆರಿಯೆ ಬತ್ತುನ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪವೆರ್.
  • ಜಾರಂದಯನ ಸಂದಿಡು,ಅ ಪೊರ್ತುಗ್ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪರಿಗೆಡ್, ಜಟ್ಟಿ ಬೈದ್ಯನ ಮೈತ ಕಟ್ಟುದ ಪೊರ್ಲು ಪೊನಿಕೆನ್ ತೂಯಿನ ಅರಸಬ್ಬೆಲೆಗ್ ಮೈಟ್ ತೂತ ಪೊಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕ್ಂಡೆ,ಉಂದು ದಾನೆ ಕಲಾಮತಿಂದ್ ಬಲ್ಯಾಯನ ನೋಟ,ನಿಮಿತ್ತೊಡು ಬಲ್ಮೆ ದೀನಾಗ ತೊಜುಂಡು ಬೂಡುಗ್ ಧರ್ಮ ದೈವ ಜಾರಂದಯೆ ಬೈದ್ಯನ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]