ಬಳಕೆದಾರೆ:ರವಿಮುಂ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

Ravi Mundkur ಇನ್ಪಿನ ಬದಲಿ ಬಳಕೆನಾಮೊಡುಲಾ ಬರೆತಿನ ಉಂಡು.

ಡಾ. ಬಿ ಎಂ.ರವಿಂದ್ರ - ಭೂವಿಜ್ಞಾನೊಡು, ಎಂ ಎಸ್ಸಿ ಬೊಕ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ. ರಾಜ್ಯದ ಗಣಿ -ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಡು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ್ ಸೇರ್ದ್ ಕಡೆಕ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕೆಯಾದ್ ನಿವೃತ್ತಿ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಅಂತರ್ಜಲ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚರಿತ್ರೆ ಪರಂಪರೆ - ಎನ್ನ ಆಸಕ್ತಿದ ವಿಷಯೊಲು.