ಬಳಕೆದಾರೆ:Pavanaja/ಎನ್ನ ಕಲ್ಪುನ ಕಳ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ.

ಮಂಜೊಳೊ ಬಣ್ಣದ ಪಠ್ಯೊ


31° ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ಇಂದೆಗ್ ₹25 ಆಪುಂಡು.