ಬಳಕೆದಾರೆ:Vishmitha R/ಎನ್ನ ಕಲ್ಪುನ ಕಳ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಲಿಂಬೆಪುಳಿನ(ಸಿಟ್ರಸ್ aurantifolia) ಮಾತೇರ್ಲ ಶರ್ಬತ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಉ‍ಪ್ಪಡ್‍ಗ್ ಬಲಸುವೆರ್. ಗಜಲಿಂಬೆ ಮುಸಂಬಿದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಉಪು೦ಡು.

ಲಿಂಬೆಪುಳಿ
Lemon.jpg
Scientific classification
Kingdom: plantae
(unranked): ಆವೃತ ಬೀಜಿಗಳು
(unranked): ಯೂಡಿಕೋಟ್ಸ್
(unranked): ರೋಸಿಡ್ಸ್
Order: Sapindales
Family: Rutaceae
Genus: 'ಸಿಟ್ರಸ್'
Species: 'C. × limon'
Binomial name
Citrus × limon, often given as C. limon


ಲಿಂಬೆಪುಳಿನ(ಸಿಟ್ರಸ್ aurantifolia) ಮಾತೇರ್ಲ ಶರ್ಬತ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಉ‍ಪ್ಪಡ್‍ಗ್ ಬಲಸುವೆರ್. ಗಜಲಿಂಬೆ ಮುಸಂಬಿದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಉಪು೦ಡು

== ದಯಿತ ರೂಪ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲೀ೦ಬೆಪುಳಿ ದೈಯ್‍ಟ್ ಬುಲೆಪುನಾ ಒ೦ಜಿ ಕಾಯೀ. ಮೂಲವಾದ ಏಷ್ಯಾ ಕ೦ಡ ಬುಲೆಪುನಾ ದೈಯ್‍. ೫ ಮೀ (೧೬ ಅಡಿ) ಎತ್ತರ ಬುಲೆಪು೦ಡು, ಎಲ್ಯ ಇರೆ, ಚೂಪ್‍ದ ಮುಳ್ಳುಪ್ಪುಂಡು, ಬೊಲದು ಪೂ ಯಾದ ಕಾಯಿ ಗೊಂಚಿಲ್‍ಡಾಪುಂಡು.