ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಾರ್‌ದ ಮುಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬೈತ ಸೂಡಿಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್‌‍ದ್ ಬಾರ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಕಟ್ಟುನವು ಬಾರ್‌ದ ಮುಡಿ. ಅರಿ ಪಾಡ್‌ದ್ ಕಟ್ಟ್ಂಡ ಅರಿತ್ತ ಮುಡಿ.

ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉದ್ದದ ಬೈನ್ ದೆತೊಂದು ಕಡೆಕ್ಕ್ ಗಟ್ಟಿಡೇ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಸುತ್ತು ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಬುಡ್ಪವೊಡು, ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈತ ಪೊಡಿನ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಉರುಂಟುಗು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರೊಡು. ಅಂಚನೇ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅರ್ದ ಮುಟ್ಟ ಮಟ್ಟ್‌ನಗ ಒಂಗಿ ಪಾತ್ರೊದ ಲೆಕೊ ಅಪುಂಡು. ಅಪಗ ಅರಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬಾರ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರೊಡು. ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಚೆಂಡ್‌ದ ಲೆಕೊ ಅಪುಂಡು.

ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಉದ್ದೇಸೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬಾರ್‌ನ್ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ದೀಡ್ಂಡ ಅವು ಬೇಗೊ ಹಾಲ್ ಅಪುಜಿ. ಗುಗ್ಗುರು ಬರ್ಪುಜಿ. ಪೊಗೆ ತಾಗುನಲ್ಪ ದೀಂಡ ಅವು ಏತ್ ವರ್ಸೊಗುಲಾ ದಾಲಾ ಅಪುಜಿ. ಬಿತ್ತ್‌ದ ಬಾರ್‌ನ್ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ದೀಂಡ ಮುಡಿನೇ ನೀರ್‌ಡ್ ದೀಯೆರೆ ಅಪುಂಡು. ದುಂಬು ಪದೆಂಜಿ, ಉರ್ದು, ಪೇರ್ ಪದೆಂಜಿ, ಕುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ದಾನ್ನೊಲೆನ್‌‍ಲಾ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ದೀವೊಂದು ಇತ್ತೆರ್‌ಗೆ.

 • ಇಲ್ಲ್ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಪೊಸ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ಕೊನಯೆರೆ

ಮುಡಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಗಲಸುನ ವಸ್ತುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಬೈಯಿ
 • ಪೊಡಿ ಬೈಯಿ
 • ಕೊದಂಟಿ
 • ಬಲ್ಲ್
  • ಬೈತ್ತ ಬಲ್ಲ್
  • ಬಾರೆದ ಬಲ್ಲ್
  • ಮುಡಿತ್ತ ಬಲ್ಲ್
 • ಅರಿ
 • ಬಾರ್
 • ಬಿತ್ತ್‌ದ ಬಾರ್
 • ಕಲಸೆ
 • ಸೇರ್

ಕುರುಂಟು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುರುಂಟು ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಮುಡಿ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ತೊ.

ಪಾತೆರೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಪೊಸ ಮದಿಮಾಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಕುರುಂಟು ಪೋಯಿಲೆಕೊ
 • ಮುಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಚೆಂಡ್‌ದ ಲೆಕೊ ಆತ್ತ್ಂಡ್.
 • ಎಡ್ಡೆ ಮುಡಿತ್ತ ಲೆಕೊ ಉಲ್ಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]