ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್ (೧೮೪೧)

ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್ (Basel Mission Press) ತುಳು ನಾಡ್ ದ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರೆಸ್.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಕುಡ್ದದ ಬಲ್ಮಠೊಡು ಉಂಡು. ೧೮೪೧ಟ್ಟ್ ಉಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡ್. ೧೮೩೬ಟ್ಟ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುರುತ್ತ ಶಾಲೆ ಆನಗ ಶಾಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿ ಬೂಕುಲೆನ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ , ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತ್ ಕನವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಪಗ ಕಲ್ಲ್ ದ ಅಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಮುಲ್ಪ ಅಚ್ಚಿದ ಮೊಳೆಕ್ಕುಲು ಇಜ್ಜಾಂದಿನೆಡ್ದ್ ಕಡಬದಂಚಿನ ಮಂಜೊಲು ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲ್ ಲೆನ್ ಕರ್ನೂಲುಡ್ದ್ ಕನತ್ ದ್ ಐಟ್ ಬರೆದ್ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ೧೮೩೪ಟ್ಟ್ ಭಾರತೊಗು ಬತ್ತಿ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿನಕುಲು ೧೮೪೧ ಟ್ಟ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್ ನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್.೧೮೪೧-೧೮೫೩ ಮುಟ್ಟಲಾ ಕಲ್ಲ್ ದ ಅಚ್ಚಿಡೇ ಬೂಕುಲು ಅಚ್ಚಿ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್.

ಉಪಕಾರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಬೋಡಾಯಿ ಬೂಕುಲು, ಕ್ರೈಸ್ಥ ಧರ್ಮದ ಬೂಕುಲು, ೧೮೪೩ಟ್ಟ್ ಕನ್ನಡದ ಸುರುತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ, ೧೮೪೭೮ ತುಳುತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯೊಲಾಯಿ, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಚೆನ್ನ ಬಸವ ಪುರಾಣ, ಬಸವ ಪುರಾಣ, ಕನಕದಾಸರ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ, ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ದಿಗ್ವಿಜಯ(ಯಕ್ಷಗಾನ) ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು, ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೂಕುಲು ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಮುದ್ರಣೊಡು ಪ್ರಕಟ ಆಂಡ್. ೧೮೫೩ಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಚ್ಚಿ ಮೊಳೆತ್ತ ಬಳಕೆ ಬತ್ತ್ ದ್ ಪೊಸ ದೇಕಿಡ್ ಅಚ್ಚಿ ಅವೆರೆ ಸುರು ಆಂಡ್. ಇತ್ತೆಲಾ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತ್‌ದ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಗ್ ಬಲ್ಮಠ ಇನ್ಸ್ಡ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಡ್ ಉಂಡು. ==ಅಚ್ಚಿ ಬಾಸೆಲು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಡ್ ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಲಂ, ಕೊಡವ, ಬಡಗ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕೊಂಕಣಿ, ಜರ್ಮನ್, ಇಂಚಿತ್ರಿ ಮಸ್ತ ಭಾಸೆಲೆ ಪುಸ್ತಕೊಲು ಪ್ರಕಟ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್