ಬಿಮ್ಮೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬಿಮ್ಮೊ

ಬಿಮ್ಮೊಲು ನರಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ಮೋನೆಡ್ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸರೀರೊದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದುಂಡು. ಬಿಮ್ಮೊಲು ಮೆದುವಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಚಲನೆ ಇತ್ತಿನವು, ಬೊಕ್ಕ ತಿನಿಯೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಧ್ವನಿ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರುನ ಕಾರ್ಯೊಲೆಡ್ ಮಾತ ಸಹಾಯವಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗ. ನರಮಾನಿಯ ಬಿಮ್ಮೊಲು ಸ್ಪರ್ಶಸಂಬಂಧಿ ಸಂವೇದನಾವಾಹಕ ಅಂಗವಾದುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತ ಕೊರ್ನಗ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆದ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕವಾಪಿನವುಲ ಉಂಡು.

ರಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಿಮ್ಮೊ- ಬಾಯಿಸುತ್ತಲ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಗ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿನಗ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿನಗ ಬಾಯಿಗ್ ಮಿತ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ಮನೊಲಿದ ಭಾಗೊದ ಆಕಾರೊಡು ತೋಜುಂಡು. ಮನೋದ್ರೇಕವಾನಗ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಷ್ಟದಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಗ ನಂಡ್ ತುಚ್ಚುನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ.ಬಿಮ್ಮೊದ ರಚನೆಡ್ ನರಂಬುಲು ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ ಬಿಮ್ಮೊಲೆನ್ ವಾ ಕಡೆಕ್ ಬೋಡಾಂಡಲ ತಿರ್ಗಾವೊಲಿ . ಎತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡಾಂಡಲ ಬಿಮ್ಮೊ ಮುಚ್ಚಿದ್‌ಲ ಉಪ್ಪೊಲಿ,ದೆತ್ತ್‌ದ್‌ಲ ಉಪ್ಪೊಲಿ .ಮನಸ್ಸ್‌ದ ಉದ್ರೇಕೊನು ಹೊಂದ್‌ದ್ ಬಿಮ್ಮೊಲೆನ ಚಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆದ ಅಬತಾರ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಬದಲಾಪುನವು ಬಿಮ್ಮೊದ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು.ಬಿಮ್ಮೊದ ನಡುಟು ಕೆಂಪು ಭಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗಲವಾದಿತ್ತ್‌ದ್. ಬರಿಕ್ ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕ ಉಂದು ಸಪೂರವಾದ ಬಾಯಿದಮೂಲೆಡ್ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಆಪುಂಡು. ಮೋನೆದ ಭಾಗೊನು ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಡ್ ತೂಪಿನ ತಜ್ಜೆರೆಗ್ ಬಿಮ್ಮೊ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಕೇತವಾದುಂಡು . ಬಿಮ್ಮೊದ ಚಲನೆನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ ತೂದು ನರಮಾನಿಯನ ಮನಸ್ಸ್‌ನ್ ತೆರಿಪುನಂಚಿನ ತಜ್ಞೆರ್‌ನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಚ್ಚಾರಣೆಗ್ ಬಿಮ್ಮೊದ ಚಲನೆ ಅಗತ್ಯ. ಕ್ಷಣಿಕವಾದ್ ಬಿಮ್ಮೊನ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಬುಡ್ಪುನ ಕ್ರಿಯೆಡ್ದ್ ಮಾತ್ರ ಉಚ್ಚಾರ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗುಂಪಿನ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಓಷ್ಠ್ಯಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಫಕಾರ (ಈ) ವಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಡ್ ಕೂಲಿಗ್ ಬಿಮ್ಮೊ ತಾಗದೇ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವರವರ್ಣೊಲೆನ ಉಚ್ಚರಣೆಡ್ ಬಿಮ್ಮೊಲು ಬುಡ್ದೇ ಉಪ್ಪೊಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಚಲನೆದಲ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎ ಏ ಐ ಉಚ್ಚರಣೆಡ್ ಬಿಮ್ಮೊಲೆನ್ ಅಗಲವಾದ್ ಬುಡ್ದು ಉಪ್ಪೊಡು. ಉ ಊ ಒ ಓ ಉಚ್ಚರಣೆಡ್ ಬಿಮ್ಮೊಲೆನ್ ಚೂರು ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಉಪ್ಪೊಡು. ತಿನ್ನಗ ಬಿಮ್ಮೊದ ಚಲನೆ ಅಗತ್ಯ. ತೆನಸ್ಸ್‌ನ್ ಕೂಲಿಲೆಡ್ ಅಗಿಯೆರೆ ಅನುಕೂಲವಾಪಿನಂಚ ಬಿಮ್ಮೊಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ ತೆನಸ್ಸ್‌ನ ಕೂಲಿದ ನಡುಟು ತಿಕ್ಕುನಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನೀರ್ ಪರ್ದ್ ನಿಂಗಿಯೆರೆ ಬಿಮ್ಮೊಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ ಉಪ್ಪುನವು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ತೆಲಿಪುನಗ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲಿಪುನಗ ಗೊತ್ತಾವೊಡಾಂಡ ಬಿಮ್ಮೊದ ಚಲನೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ.ಆರೋಗ್ಯವಂತರೆನ ಬಿಮ್ಮೊಲೆನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ವಿಷೇಶವಾಯಿನ. ನೆತ್ತೆರ್ದ ಕಣ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಿನಕುಲೆನ (ಅನೀಮಿಯ) ಬಿಮ್ಮೊಲು ಬೊಲ್ಚಿದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಬಿಮ್ಮೊಲು ನೀಲಿ ಉಪ್ಪುನವುಲ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೋಗೊಲೆನ ಸಂಕೇತ. ಜ್ವರೊಟು ಬಿಮ್ಮೊಲು ಲುಂಗ್‌ದ್ ಪುಡದ್ ಚೋಲಿ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಪೋಪಿನೆಂದ್‌ಲ ಉಂಡು . ಬಿಮ್ಮೊಲೆನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುನು ಹಾಳ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಗುಲಾಬಿದ ಎಸಲ್‌ದಂಚ ಅರಳುನ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬಿಮ್ಮೊಲು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನೆ ಮಾತ್ರತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆದ ಪೊರ್ಲುನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು.ಕೆಲವರೆನ ಬಿಮ್ಮೊಲು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಪ್ಪು ಆಪುಂಡು. ಕಪ್ಪು ಬಿಮ್ಮೊಲು ಆಯೆರೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಯಿಪುನ.[೧]. ಬಿಮ್ಮೊಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ದಪ್ಪಗುಳ್ಳೆ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಅವೆಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಪಾಡೊಡಾಪುಂಡು . ತಂಬಾಕು(ಪುಗರೆ) ಸೇವನೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಕಿನ್ಯ ಗುಳ್ಳೆ ಆದ್ ಕ್ರಮೇಣ ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಸಿರಿ ಬಾಯಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಿರಿ ಬಾಯಿ (ಸೀಳು ತುಟಿ) (ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಲಿಪ್) ಈ ತೊಂದರೆ ಪುಟ್ಟ್‌ನಗನೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನವು. . ಸಿರಿಬಾಯಿ 17% ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ್‌ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.ಗರ್ಭಕೋಶೊಡು ಬಾಲೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವು ಭಾಗೊಲು ಸರಿಯಾದ್ ಕೂಡಂದೆ ಉಪ್ಪುನೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸಿರಿ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.ಸಿರಿಬಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ನರಮಾನಿಯಗ್ ರಡ್ಡ್ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು: ಪೊರ್ಲು( ರೂಪ) ವಿಕೃತ ರೂಪ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆದ ತೊಂದರೆಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಒಯ್ಯಿತ್‌ದ್ ಪರ್ಪುನಂಚಿನ( ಹೀರುನ) ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ.ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತಿನಿಯೆರೆಲ ತೊಂದರೆ ಆವು. ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬೇಗ ಈ ತೊಂದರೆನ್ ಶಸ್ತ್ರ ಕ್ರಿಯೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸರಿ ಮಲ್ಪಾವುನ ಎಡ್ಡೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "ಕಪ್ಪು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು". Kannadanews.today. October 19, 2021.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಿಮ್ಮೊ&oldid=163302"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು