ಬಿಲ್ಲವೆರ್‍ನ ಪರ್ಬೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕಜಂಬು ಮದಿಮೆ:ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಜನಕುಲು ಆಣ‍್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ೧೨ ವರ್ಷ ಜಿಂಜ್‌ನಗ ತರೆತ ಕೂಜಲ್ ಕತ್ತೆರುನ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು. ಕರಪತ್ತವುನಿ:ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೊವಾನಗ ಗುರಿಕಾರೆರ್,ಇಲ್ಲದಕುಲು ಸೇರ್ದ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರಮೊನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಅಲೆನ್ ತಾರೆದ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಕುಲ‍್ಲಾದ್ ಮಣ್ಣುದ ಕೊಡಪಾನೊಡ್ ಅಲೆನ್ ಮೀಪಾವೆರ್.ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಾತಾ ಇತ್ತೆ ಮರೆತ್ ಪೋತ್‍ಂಡ್.ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೆರ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊಗು ಪೋದು ಕಲಷ ನೀರ್