ಬೆ೦ಡೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ

ಉ೦ದು ಒ೦ಜಿ ತರಕಾರಿ .ಉ೦ದು ಕಡು ಪಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಲಿಪಚ್ಚೆ ರ೦ಗ್‍ಡ್ ಉಪ್ಪು೦ಡು. ಕೆಂಪು ಬೆಂಡೆಲಾ ಉಂಡು ಉಂದು ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತ್. ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಆಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ದಯಿ ಒಂತೆ ಉದ್ದವಾದ್ ಬುಳೆಪುಂಡು.

ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಪುದರ್ ಪೊಯಿನ ತರಕಾರಿ. ಉಂದೆನ್ ಹಳ್ಳಿಲೆಡ್ ಅತ್ತಂದೆ ಪೆಂಟೆಡ್‍ಲಾ ಬುಲೆಪಾವೆರ್.

ಹಳ್ಳಿಡ್ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಬಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ಯೆರ್ಂಡ ಪೆಂಟೆಡ್ ಗೋಣಿಡ್ ಮಣ್ಣ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಬಿತ್ತ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಬುಲೆಪಾವೆರ್.

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ವಿದೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ನಾಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಂಡೆ.
  2. ಆಜಿ ಪಟ್ಟಿತ ಬೆಂಡೆ.
  3. ಘಟ್ಟತ ಬೆಂಡೆ.
  4. ಕೆಂಪು ಬೆಂಡೆ
  5. ಊರುದ ಬೆಂಡೆ

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿಲು ಉಂಡು. ನೆವಸ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಫ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಐನ ನ್ಯೊಲಿ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ್. ಮರ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಡ್ ಪದೆ ಪದೆ ಕಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ ಯಾರು ಬೊಡಾಯಿನತ್ ಆಫುಂಡು

ಬೆಂಡೆ ಕಜಿಪು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಬೆಂಡೆ ಪುಳಿಸಾರ್
  2. ಬೆಂಡೆ ಆಜಾದಿನ
  3. ಬೆಂಡೆ ಸಾರ್

ಬೆಂಡೆದ ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೆಂಡೆದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಅವೆನ್ ದೈಡ್ದ್ ಕೊಯ್ದ್ (ಹೆಚ್ಚ ಬುಲೆಯೆರೆಲಾ ಬಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚ ಲತ್ತ್ ಲಾ ಬಲ್ಲಿ) ನೀರ್ ಡ್ ದೆಕ್ಕ್ ದ್ ನುಂಗೆಲ್ ಕುಂಟುಡು ಒಚ್ಚೊಡು. ಅಜಾವೆರೆಗಾಂಡ ಸಣ್ಣ ಓರೆ ಮೂರೊಡು. ಸಾರ್ ಗ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚ್ ದಾತ್ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಓರೆ ಮೂರೊಡು. ಕಜಿಪು ಬೆಯ್ಯನಗ ಕೈಲ್ ಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅಂಟಂಟ್ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೆ೦ಡೆ&oldid=151346"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು