ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬೌಲಿಂಗ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬೌಲಿಂಗ್ ಗೊಬ್ಬು

ಮಲ್ಲ ಪೇ೦ಟೆಲೆಡ್ ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಗೊಬ್ಬು ’ಬೌಲಿ೦ಗ್’. ಬೌಲಿ೦ಗ್[ ಬಾಲ್ ನ್ ಸಮತಟ್ಟಾಯಿನ ನೆಲಟ್ಟ್ ಬುಡ್ದ್ ದು೦ಬು ಉಪ್ಪುನ೦ಚಿನ ವಸ್ತುಲೆನ್(ಅಯಿಕ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ ಪಿನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆರ್) ಬೂರ್ಪಾದ್ ಅ೦ಕಲೆನ್ ದೆತೊನ್ವೆರ್. ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಸುರು ಇಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶೊಡ್ ಪ೦ಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.