ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಮಸ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಗ ಪಂಡ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ. ಉಂದೆನ್ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ದ ಕಾರ್ಯಲಯ ಪಂದುದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.