ಭಾರತದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಭಾರತದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್

ಭಾರತೊಡು ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪದ್ಧತಿ. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು. ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದಿನನಿತ್ಯೊಗು ಬೊಡಾಯಿನ ಕಾನೂನು ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಂಡ "ಪಾತೆರುನ ಇಲ್ಲ್" ಪಂದ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಟ್ಟು ೨ಸದನೊಲು (ಇಲ್ಲ್) ಉಂಡು. ಮಿತ್ತ್‌ದ ಇಲ್ಲಗ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್, ನೆಟ್ಟ್ ೨೫೦ಜನ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ತಿರ್ತ್‌ದ ಇಲ್ಲಗ್ ಲೋಕಸಭೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್, ನೆಟ್ಟ್ ೫೪೫ ಜನ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಮೊಗಲೆಗ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್.


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.