ಭಾರತದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಭಾರತದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್

ಭಾರತೊಡು ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪದ್ಧತಿ. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು. ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದಿನನಿತ್ಯೊಗು ಬೊಡಾಯಿನ ಕಾನೂನು ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಂಡ "ಪಾತೆರುನ ಇಲ್ಲು" ಪಂದ್ ಆಪುಂಡು.ನೆಟ್ಟು ೨ಸದನ (ಎಲ್ಲು) ಉಂಡು. ಮಿತ್ತ್ ದ ಇಲ್ಲಗ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಪನ್ಪೆರ್, ನೆಟ್ಟ್ ೨೫೦ಜನ ಸದಸ್ಯೆರು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ತಿರ್ತ್ ದ ಇಲ್ಲಗ್ ಲೋಕಸಭೆ ಪನ್ಪೆರ್, ನೆಟ್ಟ್ ೫೪೫ ಜನ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಮೊಗಲೆಗ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್.