ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನೊದ ಭಾಗೊಲು ಬೊಕ್ಕ ವಿಧಿಕುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನೊ ಪ್ರಪಂಚೊಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನವಾದುಂಡೂ.ಬೇತೆ ದೇಶೊಲೆಗ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತ್ ತೂಂಡ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನೊ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದುಂಡು. ಅಮೇರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನೊಡು ೭ ವಿಧಿಕ್‌ಲ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ್ಂಡ್.ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಂವಿಧಾನೊಡು ೧೨೮ ವಿಧಿಕ್‌ಲ್ ಅಂಚನೆ ಕೆನಡದ ಸಂವಿಧಾನೊಡು೧೪೭ ವಿಧಿಕ್‌ಲ್ ಹೊಂದ್‌ದಿತ್ತ.ಆಂಡ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನೊಡು ಸುರುಕು ಜಾರಿಗ್ ಬನ್ನಗನೆ ಒಟ್ಟು ೨೨ ಭಾಗೊಲೆಡ್ ೩೯೫ ವಿಧಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ೯ ಅನುಸೂಚಿ(ಶೆಡ್ಯೂಲ್)ಲು ಇತ್ತ್ಂಡ್.ಅವೆಡ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ೧೯೯೪ದ ಕಾಯ್ದೆದ ಅಡಿಟ್ ೭೬ನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಟ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕುಡಲ ವಿಸ್ತಾರವಾದ್ ೪೪೪ ವಿಧಿಕುಲು, ೨೬ ಭಾಗೊಲು ಅಂಚನೆ ೧೨ ಅನುಸೂಚಿ(ಶೆಡ್ಯೂಲ್)ಲು ಆಂಡ್[೧]

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನೊದ ಭಾಗೊಲು ಬೊಕ್ಕ ವಿಧಿಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾಗೊ ೧ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ [೧ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೪ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಒಕ್ಕೂಟದ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ [೧ನೆ ವಿಧಿ][೨]
 • ಪೊಸ ರಾಜ್ಯೊಲೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ಪಡೆ [೨ನೆ ವಿಧಿ]
ಭಾಗೊ ೨ ಪೌರತ್ವ [ ೫ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೧೧ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಸಂವಿಧಾನೊಡು ಸುರುಡ್ದಿಂಚಿ ಉಪ್ಪುನ ನಾಗರಿಕತ್ವ [೫ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಭಾರತೊಗು ಪಾಕಿಸ್ತಾನೊಡ್ದು ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ವ್ಯಕಿಲೆನ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಹಕ್ಕುಲೆನ ಬಗ್ಗೆ [೬ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಭಾರತೊಡ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನೊಗು ವಲಸೆ ಪೋಯಿನ ವ್ಯಕಿಲೆನ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಹಕ್ಕುಲೆನ ಬಗ್ಗೆ [೭ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಭಾರತೊಡ್ದು ಪೋದು ಪಿದಯಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕಿಲೆನ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಹಕ್ಕುಲೆನ ಬಗ್ಗೆ [೮ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಚೆಡ್ ಪಿದಯಿ ವಲಸೆ ಪೋದು ವಿದೇಶದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಪಡೆಯಿನಕುಲೆಗ್ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ಇಜ್ಜಿ [೯ನೆ ವಿಧಿ]
ಭಾಗೊ ೩ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಲು [ ೧೨ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೩೫ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಲು [ ೧೨ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ 13ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ]
 • ಸಮಾನತೆದ ಹಕ್ಕುಲು [ ೧೪ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೧೮ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ]
 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕುಲು [ ೧೯ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೨೨ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ]
 • ಶೋಷಣೆದ ವಿರೋದದ ಹಕ್ಕುಲು [೨೩ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೨೪ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ]
 • ಧರ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕುಲು [೨೫ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೨೮ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ]
 • ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕುಲು [೨೯ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೩೧ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ]
 • ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ಹಕ್ಕುಲು [೩೨ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೩೫ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ]
ಭಾಗೊ ೪ ರಾಜ್ಯನೀತಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವೊಲು [೩೬ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೫೧ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ನಾಗರಿಕೆರೆಗ್ ಏಕರೂಪದ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ [೪೪ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಜೋಕುಲೆಗ್ ಉಚಿತ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶ [ ೪೫ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಲೆನ ಆರ್ಥಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಲೆನ ಬಗ್ಗೆ [ ೪೬ನೆ ವಿಧಿ]
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕ,ವಿಶೇಷ ಜಾಗೆಲು ಬೊಕ್ಕ ವಸ್ತುಲೆನ ಬಗ್ಗೆ[೪೯ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭದ್ರತೆನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸವುನೆ ಬಗ್ಗೆ [೫೧ನೆ ವಿಧಿ]
ಭಾಗೊ ೪(A) * ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯೊಲು [೫೧(A)ವಿಧಿ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಭಾಗೊ ೫ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಕಾರ್ಯಾಂಗ [೫೧ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ 1೫೧ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ [ ೫೨ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ [ ೬೩ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಭಾರತದ ಅಟರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಸರಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಲು [ ೭೬ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಸಂಸತ್ತ್‌ದ ರಚನೆ [ ೭೯ನೆ ವಿಧಿ]
 • ರಾಜ್ಯಸಭೆತ ರಚನೆ [ ೮೦ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಲೋಕಸಭೆತ ರಚನೆ [ ೮೧ನೆ ವಿಧಿ]
 • ರಾಜ್ಯಸಭೆತ ಸಭಾಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಸಭಾಪತಿನ ಬಗ್ಗೆ [ ೮೯ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಲೋಕಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಅಧ್ಯಕ್ಷೆರೆನ ಬಗ್ಗೆ [ ೯೩ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಸದಸ್ಯೆರೆನ ವೇತನ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆದ ಬಗ್ಗೆ [ ೧೦೬ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಸರ್ವೊಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆ [ ೧೨೪ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾ ಪರಿಶೋಧಕೆರ್ [ ೧೪೮ನೆ ವಿಧಿ]
ಭಾಗೊ ೬ ರಾಜ್ಯಸರಕಾರ [೧೫೨ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೨೩೭ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲೆರ್ [೧೫೩ನೆ ವಿಧಿ]
 • ರಾಜ್ಯಪಾಲೆರೆಗ್ ನೆರವು,ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ [೧೬೩ನೆ ವಿಧಿ]
 • ರಾಜ್ಯದ ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ ಜನರಲ್ [೧೬೬ನೆ ವಿಧಿ]
 • ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲೊಲೆನ ರಚನೆ [೧೬೯ನೆ ವಿಧಿ]
 • ವಿಧಾನಸಭೆತ ರಚನೆ [೧೭೦ನೆ ವಿಧಿ]
 • ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತ್‌ದ ರಚನೆ [೧೭೧ನೆ ವಿಧಿ]
 • ರಾಜ್ಯಲೆಗ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಲು [೨೧೪ನೆ ವಿಧಿ]
ಭಾಗೊ ೭ ನಿರಸನ ಮಲ್ತ್‌ದ್ಂಡ್ ೧೯೫೬ಡ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಭಾಗೊ ೮ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ[೨೩೯ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೨೪೨ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಜ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೊಲೆನ ಆಡಳಿತ [೨೩೯ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಒಕ್ಕೂಟ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲೆಗ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಲು [೨೪೧ನೆ ವಿಧಿ]
ಭಾಗೊ ೯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸರಕಾರೊಲು[೨೪೩ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೨೪೩ ಉಪವಿಧಿ(o) ವಿಧಿಮುಟ್ಟ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಗ್ರಾಮಸಭೆ [೨೪೩(A)ವಿಧಿ]
 • ಪಂಚಾಯತ್‍‌ಲೆನ ರಚನೆ [೨೪೩(B)ವಿಧಿ]
 • ಪಂಚಾಯತ್‍‌ಲೆನ ಚುನಾವಣೆ [೨೪೩(K)ವಿಧಿ]
ಭಾಗೊ ೯(A)ನಗರ ಸರಕಾರೊಲು [೨೪೩(B)ಉಪವಿಧಿಡ್ದ್ ೨೪೩(Z)Gಮುಟ್ಟ ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಭಾಗೊ ೯(A)ಸಹಕಾರ ಸಂಘೊಲು [೨೪೩(Z)Hಉಪವಿಧಿಡ್ದ್(Z)Tಮುಟ್ಟ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಭಾಗೊ ೧೦ ಅನುಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶೊಲೆಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ [೨೪೪ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೨೪೪(A)ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಭಾಗೊ ೧೧ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಂಭಂದೊಲು [೨೪೫ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೨೬೪ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಭಾಗೊ ೧೨ ಪಣವು(ಕಾಸ್)ದ ಸಂಭಂದೊಲು [೨೬೪ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೩೦೦(A) ವಿಧಿಮುಟ್ಟ ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಭಾರತದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯೊಲೆನ ಸಂಚಿತ ವಿಧಿಕ್‌ಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕೊಲು [೨೬೬ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಒಕ್ಕೂಟೊಡ್ದ್ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯೊಲೆಗ್ ಅನುದಾನ [೨೭೫ನೆ ವಿಧಿ]
 • ಕಾನೂನುದ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೇತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆನ ಆಸ್ತಿದ ಮಿತ್ತ್ ಬಲವಂತೊಡು ಹಕ್ಕ್ ಸಾಧಿಸಯೆರೆ ಇಜ್ಜಿ [೩೦೦(A) ವಿಧಿ]
ಭಾಗೊ ೧೩ ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ [೩೦೧ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೩೦೭ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಭಾಗೊ ೧೪ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಲು [೩೦೮ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೩೨೩ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಭಾಗೊ ೧೪(A) ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ [೩೨೩(A) ವಿಧಿಡ್ದ್ ೩೨೩(B) ವಿಧಿಮುಟ್ಟ ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಭಾಗೊ ೧೫ ಚುನಾವಣೆ [೩೨೪ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೩೨೯ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಭಾಗೊ ೧೬ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ(ಮೀಸಲಾತಿ)[೩೩೦ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೩೪೨ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಭಾಗೊ ೧೭ ಅಧಿಕೃತಭಾಷೆ [೩೪೩ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೩೫೧ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಭಾಷೆ[೩೪೩ನೆ ವಿಧಿ ]
 • ಪ್ರಾದೇಶಿಕಭಾಷೆ[೩೪೫ನೆ ವಿಧಿ ]
 • ಮಾತೃಭಾಷೆ [೩೫೦(A)ವಿಧಿ ]
ಭಾಗೊ ೧೮ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು [೩೫೨ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೩೬೦ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ[೩೫೨ನೆ ವಿಧಿ ]
 • ರಾಜ್ಯದ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ[೩೫೬ನೆ ವಿಧಿ ]
 • ಪಣವು(ಕಾಸ್)ದ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ [೩೬೦ನೆ ವಿಧಿ ]
ಭಾಗೊ ೧೯ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಉದ್ಯೋಗಿಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಸೌಲಭ್ಯೊಲು [೩೬೧ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೩೬೭ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಭಾಗೊ ೨೦ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ [೩೬೮ನೆ ವಿಧಿ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಭಾಗೊ೨೧ ರಾಜ್ಯೊಲೆಗ್ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ[೩೬೯ನೆ ವಿದಿಡ್ದ೩೯೨ವಿಧಿಮುಟ್ಟ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಜಮ್ಮು,ಕಾಶ್ಮೀರೊಗು ಸಂಬಂಧಿಸಯಿನ ಸೌಲಭ್ಯ[370ನೆ ವಿಧಿ]
 • ರಾಜ್ಯೊಲೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಯಿನ ಸೌಲಭ್ಯ[371ನೆ ವಿಧಿ]
ಭಾಗೊ೨೨ ಸಂವಿಧಾನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷಾಂತರ[೩೯೩ನೆ ವಿಧಿಡ್ದ್ ೩೯೫ನೆ ವಿಧಿಮುಟ್ಟ][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಮೂಲ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡುಪ್ಪುನ ಸಂವಿಧಾನೊನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗ್ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ[೩೯೪(A)ಉಪವಿಧಿ]


ಉಲ್ಲೆಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
 1. Constitution of India: List of All Articles (1-395) and Parts (1-22) - Clear IAS
 2. 395 Articles of Indian Constitution | Articles, Parts and Schedules of Indian ... www.playquiz2win.com › tothepoint › c...