ಭೂದೇವಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಭೂದೇವಿ ಪುರಾಣೊದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನೆ ಲೆಪ್ಪುವೇರ್. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೊದ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಭೂಮಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪೊವೆರ್. ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಡ್ ನಮ ಭೂಮಿನ್ ಭೂದೇವಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವ. ಕೆಲವು ಪುರಾಣಲೊಡು ಭೂದೇವಿನ್ ವಿಷ್ಣುನ ಪತ್ನಿ ಪಂದ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಾದೇರ್. ಹೆಚ್ಚಾದ್ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಡ್ ಭೂದೇವಿನ್ ಶ್ರೀದೇವಿನೊಟ್ಟುಗು ಚಿತ್ರಿಸಾದೇರ್. ಅವೇತೋ ವರಾಹ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಡು ವರಾಹ ದೇವೆರ್ನ ಮಡಿಲುಡು ಕುಳದಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜಪಾದೇರ್. ರಾಕ್ಷಸ ನರಕಾಸುರೆ ವರಾಹ ಬೊಕ್ಕ ಪೃಥ್ವಿದೇವಿನ ಮಗೆ ಪಂದ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣಡ್ ಪಂತೆರ್.[೧] ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೊದ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ, ಒರ ಸತ್ಯಯುಗೊಟು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಪುದರ್‌ದ ರಕ್ಕಸೆ ಭೂದೇವಿನ್ ಸಮುದ್ರೊಕ್ಕ್ ದಕ್ಕುವೆ, ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಿಷ್ಣುವು ವರಾಹನ ರೂಪೊಡು ಪೋದು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ನ್ ತೀಗೀತ್ ಕೆರ್ದ್, ಭೂದೇವಿನ್ ರಕ್ಷಿಸಾಯೆ. ತ್ರೇತಾಯುಗೊಟು ಸೀತೆನ ಅವತಾರೊಡು ಶ್ರೀರಾಮಗ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ್, ದ್ವಾಪರ ಯುಗೊಟ್ ಸತ್ಯಭಾಮೆನ ಅವತಾರೊಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಂತೋಲು ಪಂದ್ ಜನಕುಲು ಪನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಉಂದು ಅತ್ತವಂದೆ , ಕುಂತಿ‌ನ್ ಲಾ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭೂಮಿಯ ಅವತಾರ ಪಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸುವೇರ್.[೨] ಉತ್ತರ ಭಾರತೊದ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕೋರ, ಅಮ್ಮಾ ಸೀತಾ ಭೂದೇವಿನ ಮಗಳು ಬೋಕ್ಕ ಆರೆನ ಮಗನ ಪುದರ್.ವಿಷ್ಣುಡು ಪೃಥು ಪ್ರಕಟ ಆತಿನಿ. ಪೃಥುನ್ ಭೂಮಿದ ಸುರುತ ರಾಜ ಪಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾತುಂಡು. ಪೃಥು ಸುರುಕು ಜಾಮೀನುನು ಹದ ಮಂತ್ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡುದೆರ್ . ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಜನಕುಲು ಗುಹೆಲೆನ್ ತೊರೆದ್ ಇಲ್ಲಲೆನ್ ಕಟ್ಟುದು ವಾಸ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತೆರ್. ಪೃಥು ಭೂಮಿನ್ ಅರೆನ ಮಗಳ್ ಪಂದ್ ಸ್ವೀಕರ ಮಂತುದು ಪೃಥ್ವಿ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದೀಯೆರ್.[೩]

ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದಗ್ ಈ ಭೂಮಿ ಮಧು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟಭರೆನ ಕೊಬ್ಬುಡ್ದು ಪುಟ್ಟುದುಂಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್. ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಇರ್ವೆರ್ ನ್ಲ ಕೆರ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ದೇಹೊಡ್ದು 'ಮೇದ' ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತುಂಡು, ಅವು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆಯಿಂದ ನುಂಗುಂಡು. ಉಂದೆಡ್ದ್ ಆ ಕಾಲೊಡ್ದು ಭೂಮಿಗ್ ‘ಮೇದಿನಿ’ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಂತಕಥೆದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ ನೀರ್ ಡೇ ವಾಸಿಸೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಕಾಲಾನಂತರೊಡು , ಮಹಾವಿರಾಟ್‌ನ ರೋಮ ಕೂಪೊಡ್ದು ಭೂಮಿ ಪುಟ್ಯಾಳ್. ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳೊಡು ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ್ ಮಹರ್ಷಿ ಕಶ್ಯಪನ ಮಗಳ್ ಪಂದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೇರ್.[೪]

ಭಗವಾನ್‌ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪತ್ನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಭೂಮಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಭೂದೇವಿ ಪಂದ್ ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕೆಲವ್ ಪುರಾಣೊಡು ಅರೆನ್ ವಿಷ್ಣುನ ಪತ್ನಿ ಪಂದ್ ಲಾ ಪಂತೆರ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯೊಡು ಲಾ ವಿಷ್ಣುನ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಟ್ಟುಗು ಚಿತ್ರಿಸಾದೆರ್. ಅವೇತೊ ವರಾಹ ದೇವಾಲಯೊಡು ಆರ್ ವರಾಹ ದೇವರೆನ ಮಡಿಲುಡು ಕುಲ್ದಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜಪಾದೆರ್. ರಾಕ್ಷಸ ನರಕಾಸುರನ್ ವರಾಹ ಬೊಕ್ಕ ಪೃಥ್ವಿನ ಮಗ ಪಂದ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವತ್ ಪುರಾಣೊಡು ಪಂತುಂಡು.[೫]

ಯುಗ ಯುಗೊಡು ಭೂಮಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

​ಸತ್ಯಯುಗೊಡು ಭೂಮಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ, ಒರ್ವ ಸತ್ಯಯುಗೊಡು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಭೂದೇವಿನ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕ್ ದಕ್ಕುನಗ, ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಿಷ್ಣು ವರಾಹನ ರೂಪಡ್ ಪೋದು ಭೂದೇವಿನ್ ರಕ್ಷಿಸಾಯೆರ್.

ದ್ವಾಪರ ಯುಗೊಡು

ಸತ್ಯಭಾಮೆನ ಅವತಾರ ಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಂತೆರ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್.[೬]

ಭೂಮಿ ದೇವಿನ ಪೂಜೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊಡು ಭೂಮಿಗ್ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ತೆರ್. ಭೂಮಿನ್ ಭೂಮಾತೆ, ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಥವೊ ಅಮ್ಮಾ ಪಂದ್ ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಪುಂಡು.ಪ್ರತಿದಿನೊ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಲಕ್ಕುದು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಂತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯೊ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊಡು ಶತಮಾನೊಡು ನಡೆತೊಂದು ಬೈದುಂಡು.[೭]


'ಸಮುದ್ರ - ವಸನೇ ದೇವಿ, ಪರ್ವತ-ಸ್ತನ-ಮಂಡಿತೇ|

ವಿಷ್ಣು-ಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ, ಪಾದ - ಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ||'

ಪಂಡಾ, ಓ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬೊಡೆದಿಯೇ, ಪರ್ವತನ್ ಮಿರೆ ಆದ್ ಅಲಂಕರಿ ಮಂದಿನಾರೇ, ಸಾಗರದಂಚಿನ ವಸ್ತ್ರೊನು ತುತುದಿನಾರೇ, ಇರೆನ್ ಎನ್ನೊ ಪಾದೊಲೆಡ್ ಮುಟ್ಟಿದುನೇಕ್ ಎನನ್ ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ.

ಉಲ್ಲೆಕೋಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

[೧]

  1. https://vijaykarnataka.com/religion/pooja-vidhana/chanting-mantra-and-worshipping-procedure-of-bhudevi-at-every-morning/articleshow/97395847.cms
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಭೂದೇವಿ&oldid=166586"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು