ಮಂಗಳಮುಖಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮಂಗಳಮುಖಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿದ್ಡ್ ಆಣ್ ಲಾ ಅತ್ತಂದಿನ ಇಂಚಿಡ್ದ್ ಪೊಣ್ಣುಲಾ ಅತ್ತಂದಿನ ಮನಸ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ. 'ತೃತೀಯ ಲಿಂಗ' ಅತ್ತ್ಂಡ 'ಮಂಗಳಮುಖಿ' ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ಧೊಲು ಇತ್ತೆ ಎಚ್ಚಾದ್ ಉಪಯೋಗಿಸಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ದುಂಬು ಇಂಚಿನಕಲೆನ್ ನಪುಂಸಕ, ಚಕ್ಕ, ಕೋಜಾ, ಹಿಜ್ರಾ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ದ್ವಿಲಿಂಗಿ, ಶಿಖಂಡಿ ಪಂಡ್ದ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. 'ಹಿಜರಾ' ಪನ್ಪಿನವು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆದ ಪದ.

ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಾವರೆ ಕಾರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಮಂಗಳಮುಖಿ ಪುಟ್ಟುನಗ ಆಣ್ ಬಾಲೆಂದೇ ಎನ್ನುವೆರ್. ತೂವರೆ, ದೇಹ ರಚನೆಲಾ ಅಂಚೆನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಅಂದಾಜು ೧೨-೧೩ ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೊಡು ಮನಸ್ಸ್ ಡ್ ಭಾವನೆದ ಬದಲಾವಣೆ ಸುರು ಆಪುಂಡು. ಶಾಲೆಡ್ ಆಣನ ಕಡೆಕೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸುರು ಆವು ಮಾತ್ರತ್ತಾಂದೆ, ಶಾಲೆದ ನಾಟೊಕೊಲೆಡ್ ಪೊಣ್ಣನ ಪಾತ್ರೊನೇ ಬೋಡು ಫಂಡ್ದ್ ಹಠ ಮಲ್ಪರೆಲಾ ಯಾವು. ೧೮-೧೯ ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೊಗು ದೇಹ ಆಣನ ಆಂಡಲಾ ಮನಸ್ಸ್ ಡ್ ತಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾವರೆ ಸುರು ಆಪುಂಡು.

ವಿಧಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಂಗಳಮುಖಿಯೆರೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧೊಕುಲುಂಡು. ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಪುಟ್ಟುನಗನೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತ್ ದ್, ಅಕಲೆನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಪೊಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನನ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡ್ ಆಣನ ಗುಣ ಇತ್ತಂಡಲಾ ಆಣ ನ ಕಡೆಕೇ ಆಕರ್ಷಿತರಾಪೆರ್. ಪೊಣ್ಣುನಲೆಕ್ಕ ಕುಂಟು ಪಾಡುನ ಮಂಗಳಮುಖಿಲೆನ್ ಸಾಟ್ಲ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಆಣನ ಲೆಕ್ಕ ಕುಂಟು ಪಾಡುನ ಮಂಗಳಮುಖಿಯೆರೆನ್ ಪಂತಿ ಸಾಟ್ಲ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಡ್ ಮೊಕಲೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ್ "ಗೈಡ್" ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದುಂಡು..

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲೊಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲೊಡ್ದ್ ಲಾ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಲಿಂಗ ರತಿತ ಉಲ್ಲೇಖ ತೂವೆರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಮೆರಿಕ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಗ್ರೀಸ್, ರೋಮ್, ರಷ್ಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಜಪಾನ್ ಇಂಚಿನ ದೇಶೊಡ್ ಸಲಿಂಗರತಿತ ಪ್ರತಿಮೆಲು, ಚಿತ್ರೊಲು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.
  • ವಾತ್ಸಾಯನನ ಕಾಮಸೂತ್ರಡುಲಾ ಉಂದೆತ್ತ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಪುರಾಣೊಡು ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣೊಡು ಹರಿ-ಹರರ ನಡುತ ಸಂಬಂಧೊಡು ಪುಟ್ಟುನ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕಥೆ, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡೊ ರಡ್ಡ್ ಅಂಜೊವುಲು ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿಲೆಕ್ಕ ಬದುಕ್ ದಿನ ಪ್ರಸಂಗ, ರಡ್ಡ್ ಪೊಂಜೊವುಲೆನ ಸಂಬಂಧೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಭಗೀರಥನ ಕಥೆ, ಮಹಾಭಾರತತೊಡು ದ್ರುಪದ ತನ್ನ ಮಗಲ್ ಶಿಖಂಡಿನಿನ್ ಮಗಲೆಕ್ಕನೇ ಬೊಲೆಪಾದ್ ಪೊಣ್ಣು ಕನ್ತ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಸಂಗ, ಊರ್ವಶಿನ ಶಾಪೊಡ್ದ್ ಬೃಹನ್ನಳೆ ಆಪಿನ ಅರ್ಜುನೆ, ಉಂದು ಪೂರಾ ಶರೀರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊಲು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗೊಗು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಮೈತ್ರಿ ಯೋಜನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೋಥಿ, ಮಂಗಳಮುಖಿ, ಜೋಗಪ್ಪ, ಹಿಜ್ರಾ, ಎಫ್.ಟು.ಎಂ. ಇಂಚಿನಕುಲು ಪೂರಾ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯೊದುಲಾಯಿ ಬರ್ಪೆರ್. ಮೊಕಲೆಗ್ ತಿಂಗೊಲುಗ್ 500 ರು. ಮಾಸಿಕ ಮಾಸಾಶನ ಕೊರ್ಪಿನ ಯೋಜನೆನೇ ‘ಮೈತ್ರಿ ಯೋಜನೆ'. ಇತ್ತೆನೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೊಡು ೩೦೦ ಡ್ದ್ ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಈ ಯೋಜನೆತ ಅಡಿಟ್ ಬರ್ಪೆರ್.

ಮಂಗಳಮುಖಿಯೆರೆನ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಬೇತೆ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ತೋಜುನ ಅಕುಲು ಪಾಡುನ ಸೀರೆ, ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೆನ ತಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ. ಆಂಡ ಅಕಲೆನ ಮನಸ್ಸ್ ದ ಬೇನೆ ಏರಗ್ ಲಾ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಅಕಲೆನ ಅತ್ತಂದಿನ ತಪ್ಪುಗ್ ಅಕುಲು ಕುಟುಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜೊದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯೊಗು ಗುರಿ ಆಪೆರ್ [೧]
  • ಶತಮಾನಲೊಡ್ದ್ ಪೂರಾ ರೀತಿದ ಅವಮಾನ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಂದೆನ್ ಸಹಿಸಾವೊಂದು ಬಯ್ದೆರ್. ನನ ಸಹಿಸಾವರೆ ಸಾಧ‍್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸಮಾಜೊದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಡ್ ಬದ್ಕರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಕಲೆನ ಆಗ್ರಹ.
  • ಇಲ್ಲದಕಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಇಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ, ಬಾಡಿಗೆಗ್ ಇಲ್ಲ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್, ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್, ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಇಲ್ಲ್ ಬುಡ್ದ್ ಬಯ್ದಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪ್ಪುಜಿ, ಅಂಚಾದ್ ಸರಕಾರ ಎಂಚಿನಾಂಡಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಕಲೆಗ್ ಕೊರೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಕಲೆನ ಆಸೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://kannadigaworld.com/kannada/154807.html/comment-page-1