ಮಂಜೊಲ್ ಪಕ್ಕಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Black-hooded Oriole
Scientific classification
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: Passeriformes
Family: Oriolidae
Genus: 'Oriolus'
Species: ''O. xanthornus''
Binomial name
Oriolus xanthornus
Linnaeus, 1758

ಮಂಜೊಲ್ ಪಕ್ಕಿನ್ ಹೊನ್ನಕ್ಕಿ, ಅರಿಶಿನ ಬುರುಡೆ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್‌. ನೆನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ Eurasian golden oriole (Oriolus oriolus).

ತೂಯರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೆಯಿಟ್ ಮೆಂಚುನ ಮಂಜಲ್ ರಂಗ್, ರೆಂಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಲ ಕಪ್ಪು. ದಾಲಿಂಬೆ ಬಣ್ನದ ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣ್ ಸುತ್ತ ಕುರ್ಬುಗು ಮ್ಯೈಯ್ ಮೆತ್ತಾಯಿಲೆಕ್ಕೊ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಜೀವೊನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರಿಕ್ ಪಂಡುದು ಸುಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಮಸ್ತು ಮರೊಕುಲು ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗಲೆಡ್ ಪುಂಡು ಪುಂಡು ಆದ್ ಅತ್ತುಡಾ ಒಂಜೊಂಜೇ ತೂವೆರೆ ತಿಕುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಗೆ ಸೊಬಾವೊದ ಪಕ್ಕಿ. ಉಂಡ್ ಪಾಂತೆ, ಪೂತ ಪೇರ್, ದೈತ ಪರ್ಂದು ತಿನ್ಪುಂಡು.

ನಂಬೊಳಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಮಂಜಲ್ ಸೀಕ್ ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಈ ಪಕ್ಕಿನ್ ತೂಯೆಡ ಮಂಜಲ್ ಸೀಕ್ ಕಡ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಉಂಡು.
  • ಮಂಜೊಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಮೈ ಪಾಡ್ನಗಾ...….. ಉಂದು ಬಲೀಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್. ಅಂಚತಾರ ತುಳುನಾಡ್‌ಟ್‌ ಈ ಪಕ್ಕಿ ವಿಸೇಸೊ ಅತ್‌ ತೋಜಿತ್‌ ಬರ್‌ಪುಂಡ್.‌

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]