ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮದಿಮೆದ ಕಜ್ಜ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮದಿಮೆಂದ್ ಪನ್ನಗ ಸುರು ನೆನಪಾಪುನ್ ಸೋಕುಡ್ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ದಿನ ಮಂಟಪ, ಪೂತ ರಾಸಿಲು, ಮಂಟಪಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಮದ್ಮಾಲ್ ಮದ್ಮಾಯೆ, ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಬಟ್ರ್, ಮಂಟಪದ ಸುತ್ತಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ಪಾಕ ಬಂಗಾರ್ ಪಾರ್ದ್ ತರೆ ನಿಲೀಕೆ ಪೂ ದೀದ್ ಆಮೆಕ್ ಈಮೆಕ್ ಪೋಪುನ ಪೊಂಜೊವುಲ್ ಸುದಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಂಜೊವುಲ್, ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು, ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬಲಿ ಬರ್ಪುನ ಜೋಕುಲ್ ದೊಂಪದಡಿಟ್ ಸೇರ್ದಿನ ಜನಕುಲ್, ಪದ್ಯ, ಅಟಿಲ್ದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾತಾ, ಆಂಡ ಈ ಮದ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಆವೊಡಾಂಡ ಅವೆತ ಪಿರವು ಪಾಕ ಕಜ್ಜ ಉಂಡು.

ಪರಿಣಯ ಅತ್ತ್ಂಡ ದಾಂಪತ್ಯ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುನವು ಮದಿಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ್ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ್ ಗುರುತಿಸಾಯಿನ ಸಂಗಾತಿಲೆನ ನಡುತ್ತ ಒಕ್ಕೂಟ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಒಪ್ಪಂದ.

ಉಂದು ಅಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಜನತ್ತ ನಡುತ್ತ ಒಪ್ಪಂದ, ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲೆನ ಜೋಕುಲೆನ ನಡುತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲೆನ ಸಂಬಂಧಿಕೆರೆನ ನಡುತ್ತ ಹಕ್ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ತವ್ಯಲೆನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸವುಂಡು. ಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ಮದಿಮೆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬದಲಾವುಂಡು, ಆಂಡ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ ಅವು ಅಂತರವ್ಯಕ್ತೀಯ ಸಂಬಂಧೊಲು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧೊಲೆನ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ್ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೆಡ್, ಒವ್ವೇ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆಡ್ ತೊಡನೆಕ್ ದುಂಬು ಮದಿಮೆನ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಡ್ಡಾಯಂದ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪರಿಗಣಿಸವೆರ್. ವಿಶಾಲವಾದ್ ವಿವರಿಸಾದಾನಗ, ಮದುಮೆನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪರಿಗಣಿಸವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]