ಮದಿಮೆದ ಕಜ್ಜ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮದಿಮೆಂದ್ ಪನ್ನಗ ಸುರು ನೆನಪಾಪುನ್ ಸೋಕುಡ್ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ದಿನ ಮಂಟಪ,ಪೂ ತ ರಾಸಿಲು,ಮಂಟಪಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಮದ್ಮಾಲ್ ಮದ್ಮಾಯೆ,ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಬಟ್ರ್,ಮಂಟಪದ ಸುತ್ತಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ಪಾಕ ಬಂಗಾರ್ ಪಾರ್ದ್ ತರೆ ನಿಲೀಕೆ ಪೂ ದೀದ್ ಆಮೆಕ್ ಈಮೆಕ್ ಪೋಪುನ ಪೊಂಜೊವುಲ್ ಸುದಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಂಜೊವುಲ್,ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು,ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬಲಿ ಬರ್ಪುನ ಜೋಕುಲ್ ದೊಂಪದಡಿಟ್ ಸೇರ್ದಿನ ಜನಕುಲ್,ಪದ್ಯ,ಅಟಿಲ್ದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾತಾ, ಆಂಡ ಈ ಮದ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಆವೊಡಾಂಡ ಅವೆತ ಪಿರವು ಪಾಕ ಕಜ್ಜ ಉಂಡ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]