ಮಧ್ವ ಸರೋವರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉ೦ದೆತ ಪುದರ್ ಸುರುಟ್ ಅನ೦ತ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಆದಿತ್ತು೦ಡು. ಮಧ್ವ ಸರೋವರ ಉಡುಪಿದ ಕೃಷ್ಣ ಮಠೊಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಸರೋವರ. ಸುಮಾರು ೭೨೦ ವರ್ಸದ ಪಿರವುಡ್ ಶ್ರಿ ಮಧ್ವಾಚರ್ಯೆರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ದು೦ಬು ಈ ಸರೋವರಡ್ ಮೂರ್ತಿಗ್ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೆರ್. ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ವ ಸರೋವರ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್೦ಡು.