ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಲ್ಲಿಗೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣದ, ಜಿಂಜ ಪರಿಮಳದ ಒಂಜಿ ಪೂ.ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಕೆಲವು ಬಗೆತ್ತ ಮಲ್ಲಿಗೆಲು ಉಲ್ಲ. ಆಂಡ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆಲು ಬಾರೀ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನವು. ಅವು ಉಡುಪಿ/ ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ/ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗೆಡ್ ಸಪುರ ಉಂಡು. ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್ದ್ ಒಂತೆ ದಪ್ಪದ, ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಪೂ. ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಚೆಂಡ್ ಉದ್ದ ಕಟ್ಟುವೆರ್; ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆದವು ಉರುಂಟುಡು ಕಟ್ಟುವೆರ್.

ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಂಕರಪುರ, ಬೆಳ್ಮಣ್, ಶಿರ್ವ, ಕಟಪಾಡಿ, ಕಾಪು ಪ್ರದೇಶೊಲೆಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲೆಪಾವೆರ್.

೭೦ ವರ್ಸೊಗು ದುಂಬು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಾದ್ರಿ ಒರಿ ಬೇತೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ದಾಂತಿನ ಬಡಪತ್ತ್ ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುಟುಂಬೊಲೆಗ್ ದಿನತ್ತ ಪಡಿ ಬೆನಿಯೆರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬುಲೆತ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೆರ್. ಇತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುದೆಲ್ ಲೆನ್ ಬುಲೆಪಾದ್, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಿನೆ ಅವೆನ್ ಮಾರ್ದ್ ದಿನ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ೫ಡ್ದ್ ೧೦ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗೆಡ್ ಪತ್ತೆಡ್ದ್ ಐವ ಪುದೆಲ್ ಬುಲೆಪಾವೆರ್.ಒಂಜಿ ಪುದೆಲ್ ಡ್ದ್ ದಿನೊಕ್ಕು ೨೦೦ ಮೊಗ್ಗೆಡ್ದ್ ೭೦೦ ಮೊಗ್ಗೆ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಮಾತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗೆ ಕೊಯ್ಪೆರ್. ಕಾಂಡೆ ಪತ್ತ್ ಗಂಟೆದ ಉಲಯಿ, ಇತ್ತಿ ಪೂಕುಲೆನ್ ಬಾರೆದ ಬಲ್ಲ್ ಡ್ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಕುಟುಂಬದ ಪುದರ್ ಬರೆಯಿನ ಎಲ್ಯ ಚೀಟ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ಯೆರೆ ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಉಂದು ಬಾರೀ ಸಿಸ್ತ್ ಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏಜೆಂಟೆರೆನಡೆ ಪೋಪುಂಡು.

ಪ್ರತಿದಿನ ೧೧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಪೂಕುಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ ಪೋಯೆರೆ ತಯಾರಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ವರ್ಸೊಡು ೩೬೫ ದಿನಲಾ ಪರ ಮರತ್ತಡಿಟ್ ಸೇರ್ದಿನ ಏಜೆಂಟೆರ್ ಪೂತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಬುಲೆಪಾದಿನಕ್ಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ದೆತೊನುನಕ್ಲೆನ ಗರ್ಜ್ ಲೆನ್ ತೂವೊಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆಗ್ ದಿನತ್ತ ಬಿಲೆ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆ ಬಿಲೆನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ತೋಜುನಂಚ ಬರೆದ್ ಲಾ ದೀಪೆರ್.ಮೂಲು ಮೋಸದ ಪ್ರಕರಣೊಲು ಇಜ್ಜಿಂದೇ ಪನೊಲಿ.

ಇತ್ತೆ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ, ಪರವೂರುಗು, ಕುಡ್ಲದ ಏರ್ ಪೋರ್ಟುಡ್ದಾತ್ರ ಪರದೇಶೊಗ್ಲಾ ಪೋಪುಂಡು. ಉಂದು ಮೂಲತಃ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಬುಲೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೂ, ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದಕುಲುಲಾ ಬುಲೆಪಾವೆರ್. ಪೂನು ಗಲಸುನಕ್ಲೆಡ್ ಎಚ್ಚಿನಕುಲು ಹಿಂದುಲು.