ಮಹಾಸ್ಫೋಟೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
 • ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಹಬಲ್ ಸುರ್ಗ್ಗ 1920 ಟ್ ಈ ವಿಶ್ವತ ಸೃಷ್ಟಿ ಸುಮಾರ್ 12 ಉಂಡತ್ತ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತಂದೆ 1200-2000 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಪಿರಾ ಸುರು ಆದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ವಾದ ಮಾಲ್ಪೇರ್(ಹಬಲ್ಲನ ನಿಯಮೊ). ಆಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ವಿಕಾಸ ಸುಮಾರ್ 13.75ಬಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತಂದೆ 1375 (ಶೇಕಡ 0.11 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪೊಡು) ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಸುರು ಆತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ಚರ್ಚೆಮಾಲ್ತೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಮತ ಪಡೆಯೊಲಿ.. ಆಯಿಡ್ತ್ ಮಹಾಸ್ಪೋಟದ ಸಮಯಡ್ತ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಾಯ ಸುಮಾರು 1375 (±11%) ಕೋಟಿ ವರ್ಷ.(ಕಾಸ್ಮಾಲಜಿ ಕಾಲ ಮಾಪನೊಡು) ಪಂದ್ ಪಣೋಲಿ.

ಇತಿಹಾಸ ಬುಕ್ಕ ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸನ್ ಕಣ (4-7-2012ತ ಪ್ರಯೋಗ)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಯೂರೋಪ್ತಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಟ್ 4-7-2012ಬುಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ 2013ಟ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲೆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗಡಿಟ್ ಭೂಮಿಯ ಉಳಾಯಿ, 100 ಮೀಟರ್ ಆಳಟ್, 27 ಕಿಮೀ ಉದ್ದೊ ಇಪ್ಪುನ ಸುರಂಗಟ್ ಮಾಲ್ತನಾ ಪ್ರಯೋಗ
 • ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗ್ ಕಾರಣವಾತ್ ಈ ಫೋಟಾನ್ ಕಣೊನ್ ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸಾನ್ ಕಣಂದುಲೆಪ್ಪುವೇರ್ ಸುರುಗ್ ಬಂಗಾಳತ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಬೋಸ್ ರ್ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ದಾಂತತಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕೆರ್ ಈಫೋಟನ್ ಕಣೊತಾ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ತೇರ್ . , ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪಣ್ತೇರ್ ಇಂಬೆರಾ ಕಣ ಭೌತ ಸಿದ್ದಾಂತೊ ಅರೆನಾ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ದಾಂತ (ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್) ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಅರ್ ಬೋಸ್-ಐನಸ್ಟೀನ್ ಸಿದ್ದಾಂತ ಉಂದು ಪುದಾರ್ ಅತ್ಂಡ್.
 • ಬೋಸರ್ ಈ ಫೋಟಾನ್ ಕಣತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಲೇಖನೊನ್ ಬರೆತೆರ್ ಅಯಿನ್ ಮುಂದುವರೆಸಾತ್ ಪೀಟರ್ ಹಿಗ್ಗ್ಸ್ ರ್ ಸಂಶೋಧನೆನ್ ಮುಂದುವರೆಸತೆರ್. ಆಂಚನೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗ್ ಕಾರಣವಾತ್ ಈ ಕಣೊನ್ ಹಿಗ್ಸ್-ಬೋಸಾನ್ ಕಣವೆಂದುಕರೆಲೆಪ್ಪುವೇರ್.
 • ಇಂದೆನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕ್ ಯೂರೋಪ್ ಪರಮಾಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಟ್ (ಸಿಇಆರ್‌ಎನ್), ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲೆಂಡ್ - ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗಡಿಟ್ ಭೂಮಿತ ಒಳಾಯಿ, 100 ಮೀಟರ್ ಆಳಟ್, 27 ಕಿಮೀ ಉದ್ದ ಸುರಂಗಟ್ ಕೊಳವೆ ಪಾಡ್ತ್ ಮಹಾಸ್ಪೋಟತ ಸಮಯಟ್ ಆತ್ ಕ್ರಿಯೆತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕ್ ಅಣಿಮಾಲ್ತೆರ್. ವಿರುದ್ಧದಿಕ್ಕ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ಫ್ರೋಟಾನ್ ಕಣನ್ ವೇಗವಾತ್ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಲ್ತ್ -ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ಪರಿಣಾಮೊನ್ ತೂಪುನಾ ಪ್ರಯೋಗ 2010 ಬುಕ್ಕ 2011 ಟ್ ನೆಡೆದಿತ್ಂಡು. ಅವು ಒಂತೆ ಸಮಯಟ್ ವಿಫಲವಾತ್ಂಡು.
 • 4 ಜುಲೈ 2012ಟ್ ಪುನಃ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಲ್ತೆರ್[1]/ಪುನಃ ಮಾರ್ಚಿ 2013ಟ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಅರ್ ಹಿಗ್ಸ್-ಬೋಸನ್ ಕಣ (ದೇವಕಣ)ತ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಶೇಕಡ 99ರಷ್ಟು ಸಫಲವಾತ್ಂಡು ಅಯಿನ್ ಪೀಟರ್ ಹಿಗ್ಸ್ ರ್ ಪಣತ್ತೇರ್. ಈ ಪ್ರಯೋಗತ ಕಣ ಕಣಭೌತಶಾಸ್ತ್ರತ ಹಿಗ್ಸ-ಬೋಸಾನ್ ಕಣನ್ ಹೋಲುಂಡು ಉಂದು ಪಣತ್ತೇರ್. ಅಯಿನ್ ಕೆಲವರ್ ದೇವ ಕಣ ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರ್. ಈ ವಿಶ್ವ 12 ವಿಭಿನ್ನ ಕಣೊಟ್ ಅಂಚನೆ ನಾಲ್ ಶಕ್ತಿಯಾತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾತ್ಂಡು ಉಂದು ಸಿದ್ದಾಂತ.
According to the Big Bang model, the Universe expanded from an extremely dense and hot state and continues to expand today. A common analogy explains that space itself is expanding, carrying galaxies with it, like spots on an inflating balloon. The graphic scheme above is an artist's concept illustrating the expansion of a portion of a flat universe.
 • ಇನಿಡ್ತ್ ಸುಮಾರ್ 1375 ಕೋಟಿ ವರ್ಷತ ಪಿರಾ ಮಹಾಸ್ಪೋಟತ ಆರಂಭೊ ಹಿಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಟ ಸಮಯಗ್ ದುಂಬು ಮಹಾಸ್ಪೋಟೊತ ಆರಂಭೊ. ಅಯಿಕ್ಕ್ ಫ್ಲಾಂಕ್ ಸಮಯ ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರ್. ಅವು 1375 ಕೋಟಿ ವರ್ಷತ ಪಿರಾ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಪಿರಾ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಯ ಛೇದಾಂಶದ ಎಂಚಿನವು ಪಂಟ 10ರ ಋಣ ಘಾತ-43 (10 ಕ್ಕೆ ಪೊವೆರ್ ಆಫ್ -43 = 10-43< ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಟ್ ವಿಶ್ವ ವಿಕಾಸ ಆರಂಭ ವಾಯಿನ. ಆ ಸೆಕೆಂಡಿನ ಕನಿಷ್ಟ ಛೇದಾಂಶಕ್ಕ್ (10 ಛೇದಾಂಶ -40 =10-40) ಹಬಲ್‌ನ ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರ್. ಅಯಿಡ್ತ್ ಪಿರಾ (ಎಂಚಿನವು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ವಿಭಾಗೊನ್) ಕಾಲೊನ್ ಗುರುತುದಿಯರಾ ಸಾಧ್ಯಿಜ್ಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಬಲ್‌ನ ಲೆಕ್ಕ.
 • ಇತ್ತೆತಾ ಈ ವಿಶಾಲ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಣ ಕಾರಣವಾತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಿರ್ಧರ ಅಪುಂಡು, ಪರಮಾಣುಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಟಾನಿನ, ಸುಮಾರು ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ ಭಾಗಡ್ತ್ ಎಲ್ಯವಾತ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾತ್ ಫೋಟಾನ್(Photon) ಕಣಟ್ ಈ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನಾ ಉಂದು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಲಾ ತೀರ್ಮಾನ.

ಪ್ರೋಟಾನ್ ಉಪ-ಅಣು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಫ್ರೋಟಾನ್ ಉಪ-ಅಣುತಾ ಉಳಾಯಿತಾ ಉಪಕರಣೊ -ಅಯಿಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗ್ ಕಾರಣವಾತ್ ಹಿಗ್ಸ್-ಬೋಸಾನ್ ಕಣ.
 • ಫೋಟಾನ್ ಕಣ: (ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ತಾ ಭಾರ ೧.೬೭೨೬x*೧೦(ಋಣ ಘಾತ-೨೭ =೧೦-೨೭) ಕಿ.ಗ್ರಾಂ (ಎಂದರೆ ೧.೬೭೨೬ನ್ನು ಒಂಜಿತಾ ದುಂಬು ೨೭ ಸೊನ್ನೆಲು ಇಪ್ಪುನಾ ಸಂಖ್ಯೆಟ್ ಭಾಗವಾತ್)(ಆವರಣಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಕೆನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಉಂದು ಓದೊಲಿ).; ಅಯಿನಾ ಅಣು-ಮಾನ ತೂಕ ೫.೪೮೯ x ೧೦(ಋಣ ಘಾತ-೪ =೧೦-೪); ಅದಯಿನ್ ತೀರಾ ಎಲ್ಯ ಫೋಟಾನ್ ಅವೊಂಜಿ ಮೂಲ ಕಣ - (ಫೋಟಾನ್ ಅಣುಮಾನ ತೂಕ ೧.೦೭೩೪೨೫೮೮೧೦(ಋಣ ಘಾತ-೩೦) ಅಯಿಕ್ಕ್ ತೂಕ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಣುವೇರ್. ಅವು ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶಟ್ ೧೦(ಋಣ ಘಾತ-೪೩=೧೦-೪೩) ಸೆಕೆಂಡು ಕನಿಷ್ಟ-ದೂರ ((೭೩.೨+೩.೧ ವಿಲ್ಕಿನ್ ಸನ್ ನಿಯಮ)) ಕ್ರಮಿಸುನ ಬೊಳ್ಪುತಾ ಕಿಡಿ. ಅಯಿನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಸಮಯ (ಕನಿಷ್ಟ ಸಮಯ) ಉಂದು ಲೇಪ್ಪುವೇರ್. ಆ ಕನಿಷ್ಟ ದೂರೊನ್ ೧.೬೧೬೨೫೨ ಘಿ ೧೦(ಋಣ ಘಾತ-೩೫=೧.೬೧೬೨೫೨*೧೦-೩೫) ಎಂಬುದು ದೂರತ ಮೂಲಮಾನ ಆತ್ಂಡ್. ಭೌತ ಶಾಸ್ತ್ರಟ್ ಫೋಟಾನ್ ವಿದ್ಯತ್ ಕಾಂತೀ ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಬುಕ್ಕ ವಿದ್ಯತ್ ಕಾಂತೀ ಶಕ್ತಿಯಾತ್ಂಡು.
 • ಆಯಿನ್ ಎಂಚಿನ ಊಹೆಗ್ ನಿಲುಕದಷ್ಟು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕಣ ಅತ್ತಂದೆ ಕಿಡಿ (ಫೋಟಾನ್ - ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಮಿತ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ಕಣಟ್ ಒಂಜಿ )ಒಲಾಯಿ ಶಾಖಟ್ ಉಬ್ಬಿ ತೂಕನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ೧೦(ಋಣ ಘಾತ-೪೦) ದಿಂದ ೪೦(ಋಣ ಘಾತ-೩೮) ಕಾಲಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬಿ ಆ ಛೇದಾಂಶ ಸೆಕೆಂಡ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಠು ದಪ್ಪವಾತ್ ಎಂಬುದು, ವಿಶ್ವ ವಿಕಾಸದ ಕೆಲವು ಗಣಿತಜ್ಞರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಆಪಗ ಅಯಿನ್ ಆಂಚಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ಆತ್ತಂದೆ ಆಕಾಶ ಎಂಬುದು ಇತ್ತ್ಜಿ. ಸಮಯ ಪಣ್ಪುನವು ಇತ್ತುಜ್ಜಿ. ಆಕಾಶ ಅತ್ತಂದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬುಕ್ಕ ಸಮಯತೊಟ್ಟಗ್ ಇತ್ತುಂಡು, ಅಯಿನ್ ರಡ್ಡೆನ್ ಅವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಲ್ೊಡು ಇತ್ತುಂಡು. ಆಪಗ ಅವು ಅಸಾಧಾರಣ ಊಹೆಗ್ ನಿಲುಕದ ತೂಕೊನ್ ಹೊಂದಿ, ೧೦೦೦ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಿಂದ ಒಳಗೇ ಕುದಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಯಾವ ಕಣವೂ ಈಗಿನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ೧೦(ಋಣ ಘಾತ-೪೦) ಸೆಕೆಂಡು ಎಂದರೆ, ೧ ಸೆಕೆಂಡನ್ನು, ೧ ರ ಮುಂದೆ ೪೦ ಸೊನ್ನೆಗಳಿರುವ ಅಂಕೆಯೆಡತ್ತ್ ಭಾಗ ಮಾಲ್ಪುನಗ ಬರರ್ಪುನ ಕಾಲೊ, ಅಂಚನೆ ಒರಿನ ಲೆಕ್ಕೊ. ಆವು ಊಹೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಆ ಸಮಯೊ; ಕೇವಲ ಗಣಿತತಾ ಸಾಧಿತ ಸಂಖ್ಯೆ.

(ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಕೆಟ್: (ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಭಾರ 1.6726x*10(ಋಣ ಘಾತ-27 =10-27) ಕಿ.ಗ್ರಾಂ (ಪಂಡ 1.6726ನ್ನು ಒಂಜಿಡ್ತ್ ದುಂಬು 27 ಸೊನ್ನೆ ಇತ್ತ್ಂಡಾ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ತ್ ಭಾಗ ಮಾಲ್ಪೊಡು)(ಆವರಣಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಕೆನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಉಂದು ಓದೊಲಿ).; ಅಂಚನೆ ಅಣು-ಮಾನ ತೂಕ 5.489 x 10(ಋಣ ಘಾತ-4 =10-4) ; ಅದಯಿಡತ್ತ್ ತೀರಾ ಎಲ್ಯ ಫೋಟಾನ್ ಅವೊಂಜಿ ಮೂಲ ಕಣ - ( ಫೋಟಾನ್ ಅಣುಮಾನ ತೂಕ 1.0734258810(ಋಣ ಘಾತ-30) ಅಯಿಕ್ಕ್ ತೂಕೊನ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಣುವೇರ್. ಅವು ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶಟ್ 10(ಋಣ ಘಾತ-43=10-43) ಸೆಕೆಂಡ್ಟ್ ಕನಿಷ್ಟ-ದೂರ ( 73.2+3.1 ವಿಲ್ಕಿನ್ ಸನ್ ನಿಯಮ)) ಕ್ರಮಿಸುನ ಬೊಳ್ಪುಮ್ ಕಿಡಿ. ಅಯಿನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಸಮಯ (ಕನಿಷ್ಟ ಸಮಯ)ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರ್. ಆ ಕನಿಷ್ಟ ದೂರೊನ್ 1.616252 X 10(ಋಣ ಘಾತ-35=1.616252*10-35) ಉಂದು ದೂರತ ಮೂಲಮಾನ ಆತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಭೌತ ಶಾಸ್ತ್ರಟ್ ಫೋಟಾನ್ ವಿದ್ಯತ್ ಕಾಂತೀತ ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಬುಕ್ಕ ವಿದ್ಯತ್ ಕಾಂತೀ ಶಕ್ತಿಯಾತ್ಂಡು. ಆಂಚನೆ ಅವು ಊಹೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಆ ಎಲ್ಯ ಕಣ ಅತ್ತಂಧೇ ಕಿಡಿ (ಫೋಟಾನ್ - ಕ್ವಾರ್ಕ್‌ನ ಮಿತ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ಕಣಟ್ಟ್ ಒಂಜಿ) ಉಲಾಯಿ ಶಾಖ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ್ ಉಬ್ಬಿ ಬುಕ್ಕೊ ತೂಕೊನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡಿನ 10ರ(ಋಣ ಘಾತ-40) ಡ್ತ್ 40(ಋಣ ಘಾತ-38) ಕಾಲೊಟ್ ಎಲ್ಯ ಉಬ್ಬಿ ಆ ಛೇದಾಂಶ ಸೆಕೆಂಡ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪರ್ಂದ್ ಗಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪುನ ದಪ್ಪವಾತ್ ಉಂದು, ವಿಶ್ವ ವಿಕಾಸೊತ ಕೆಲ ಗಣಿತಜ್ಞರೆನಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಅಫಗ ಅಯೊಡ್ತ್ ಅಂಚಿಗ್ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ಆತ್ತಂದೆ ಆಕಾಸೊ ಇಜ್ಜಿಯಾಂಡ್. ಸಮಯೊಲಾ ಇಜ್ಜಿಯಾಂಡ್. ಆಕಾಶ ಅತ್ತಂದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬುಕ್ಕ ಸಮಯ ಅಯಿತೊಟ್ಟಿಗ್ ಇದ್ದು, ಅಯಿನ್ ರಡ್ಡೆನ್ನೂ ಅವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಲ್ತಂಡ್. ಆಪಗ ಅವು ಅಸಾಧಾರಣ ಊಹೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನ ತೂಕೊನ್ ಹೊಂದಿ, 1000 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿತಾ ಶಾಖಡ್ತ್ ಒಲಾಯಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಪಗ ಒವೊ ಕಣವೂ ಎಂಚಿನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಥಿತಿಟ್. 10(ಋಣ ಘಾತ-40) ಸೆಕೆಂಡು ಅಂಚಾಂಟ, 1 ಸೆಕೆಂಡನ್ , 1 ರ ದುಂಬು 40 ಸೊನ್ನೆಲು ಅಂಕೆಟ್ ಪಾಲುಪಡೆಂಟಾ ಬರ್ಪುನ ಕಾಲ, ಅಂಚ ಉಳಿದ ಲೆಕ್ಕ. ಆಂಚನೆ ಅವು ಊಹೆಗ್ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ; ಕೆಲ ಗಣಿತ ಸಾಧಿತ ಸಂಖ್ಯೆ.) (ಗ್ರ್ಯಾಫಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್)

ಉಬ್ಬರ ಸಮಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡುತ ಋಣ ಘಾತ -೩೬ ಡತ್ತ್ (ಛೇದಾಂಶ)-೩೨ ಮುಟ್ಟ(೧ ಸೆ.ನ ೧೦-೩೬ಡತ್ತ್ ೧೦-೩೨)
(ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡಿತ ಋಣ ಘಾತ -36 ಡತ್ತ್ (ಛೇದಾಂಶ)-32 ವರೆಗೆ(1 ಸೆ.ನ 10<suಠಿ>-36</suಠಿ>ರಿಂದ 10<suಠಿ>-32</suಠಿ>)
 • ಅಸಾಧಾರಣ ಶಾಖಡತ್ತ್ ಉಳಾಯಿ ಬೆಚ್ವ ಅತ್ ಅವು ಈ ಛೇದಾಂಶ ಕ್ಷಣಟ್ ಅಸಾಧಾರಣ ವೇಗಟ್ ಶಾಖೊನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಲ್ಪುನಗ, ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡಿತ ಋಣ ಘಾತ(ಛೇದಾಂಶ) -36 ದಿಂದ -32ವರೆಗ್ (10-36ಡತ್ತ್ 10-32) ಸಮಯ ಸುಮಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಶಾಖಕ್ಕ್ ಜತ್ತ್‌ತ್. ಸೃಷ್ಠಿತ ಈ ಸಮಯೊನ್ ಉಬ್ಬರ-ಸಮಯ (ಇನ್‌ಫ್ಲೇಶನ್) ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರ್ (ಸೂರ್ಯೊನ್ ಮಿತ್ತ್ ಶಾಖ 6000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್.) ಈ ಉಬ್ಬರ ಸಮಯಟ್ ಅಣು, ಪರಮಾಣು, ಕಣ ಇಜ್ಜಿ. ಆ ಅತಿ ಶಾಖಕ್ಕ್ ಕರಗಿ -ಶಕ್ತಿಯಾತ್ -ಪುನಃ ಫೋಟೋನ್ ಆತ್, ಪೂರ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತ್. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಇಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕ್ ಪಡೆತ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಒಪ್ಪುವೇರ್.
 • ಈ ಉಬ್ಬರ ಸಮಯಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಕ್ತಿಯು, ಉಂದು ತೊಜುನ ನಾಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾತ್ ವಿಭಜನೆ ಮಾಲ್ತೆರ್. 1 ; ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿಮೂಲ(ಫೋರ್ಸ್) (ಕಾಂತ ತ್ವ) (ಗ್ರಾವಿಟೇಶನ್), 2: ವಿದ್ಯತ್ ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಗ್ನೇಟಿಸಮ್), 3,4, : ಕಣಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಬಲ ಬುಕ್ಕ ದುರ್ಬಲ (ಫೋರ್ಸ್) ಶಕ್ತಿಮೂಲ. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾತ್, ಅಲ್ಪಾಯು-ವಿಕಾಂತತ್ವ ದ (ಆಂಟಿ ಗ್ರ್ಯಾವಿಟಿ) ಉಗಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಮೂಲ ಸಂಯೋಜನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. (ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಿ;)) ವಿಶ್ವವು 10-12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಯವಿದ್ದಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊದುರ್ಬಲ ಮೂಲಶಕ್ತಿ ರಡ್ಡ್ ಇಬ್ಬಾಗವಾತ್ (ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್) ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬುಕ್ಕ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಗ್ನಾಟಿಸಮ್ ಆಯಿತಾ; ಅಯಿನ್ ಅವೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಲ್ಪಂಡು
 • ಅಸಾಧಾರಣ ಶಾಖಡತ್ತ್ ಒಲಾಯಿ ಕುದಿಯತ್ತಿದ್ದ ಅವು ಈ ಛೇದಾಂಶ ಕ್ಷಣಡ್ ಅಸಾಧಾರಣ ವೇಗ ಶಾಖ ಕಡಿಮೆ ಅಪುಂಡು, ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡಿತ ಋಣ ಘಾತ(ಛೇದಾಂಶ) -36 ದತ್ತ್ -32ಮುಟ್ಟ (10-36ರಿಂದ 10-32) ಸಮಯದ ಸುಮಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಲಾ ಕೆಲ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಶಾಖಕ್ ಜತ್ತತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೃಷ್ಠಿತ ಈ ಸಮಯ ವನ್ನು ಉಬ್ಬರ-ಸಮಯ (ಇನ್‌ಫ್ಲೇಶನ್) ವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ (ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈ ಶಾಖ 6000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್.) ಈ ಉಬ್ಬರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಣು, ಪರಮಾಣು, ಕಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅತಿ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಕರಗಿ -ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ -ಪುನಃ ಫೋಟೋನ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
 • ಈ ಉಬ್ಬರಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಕ್ತಿಯು, ಇಂದು ಕಾಣುವ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿ ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಿತು. 1 ; ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿಮೂಲ(ಫೋರ್ಸ್) (ಕಾಂತ ತ್ವ) (ಗ್ರಾವಿಟೇಶನ್), 2: ವಿದ್ಯತ್ ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಗ್ನೇಟಿಸಮ್), 3,4, : ಕಣಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ (ಫೋರ್ಸ್) ಶಕ್ತಿಮೂಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಅಲ್ಪಾಯು-ವಿಕಾಂತತ್ವ ದ (ಆಂಟಿ ಗ್ರ್ಯಾವಿಟಿ) ಉಗಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಮೂಲ ಸಂಯೋಜನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. (ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಿ;)) ವಿಶ್ವವು 10-12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಯವಿದ್ದಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊದುರ್ಬಲ ಮೂಲಶಕ್ತಿ ಒಡೆದು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ (ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್) ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಗ್ನಾಟಿಸಮ್ ಆಯಿತು; ಅವನ್ನು ಅವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ
 • ವಿಶ್ವವು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಋಣ ಘಾತ -12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಯವಿದ್ದಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊದುರ್ಬಲ ಮೂಲಶಕ್ತಿ ಒಡೆದು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ (ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್) ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಗ್ನಾಟಿಸಮ್ ಆಯಿತು; ಅವನ್ನು ಅವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಇದೇ ವೇಗದ ಛೇದಾಂಶ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ,ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಋಣ ಘಾತ -2 ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜಲಜನಕದ ಪರಮಾಣು ಬೀಜದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು, ಸಾರಜನಕದ ಪರಮಣುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಘರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಋಣ ಘಾತ -0ಸೆಕೆಂಡಿನ ಸಮಯದ ನಂತರದ ಕ್ರಿಯೆ ಸಾರಜನಕದ ಪರಮಾಣುಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದು ನಿಂತು ಸ್ಥಿರ ಪರಮಾಣುಗಳ ರಚನೆ ಯಾಗುವುದು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಡ್ರೋನ್ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. (ಹೇಡ್ರೋನ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನೂಟ್ರಾನುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಣ) ಈಗ ವಿಶ್ವ ವಿಕಾಸ ಆರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಳೆದಿದೆ.
 • ಸೃಷ್ಠಿಯ ಸುರು :
 • ಹೀಗೆ ಛೇದಾಂಶ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಾ 1 (10)ಸೆಕೆಂಡಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೂ ತಣಿದು ಕಣಗಳು-ಪ್ರೋಟಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಾಣು, ಗಳು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಆಗ ಶಾಖವು ಇನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಗಳು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನು, ಪ್ರೋಟಾನುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡುತಿದ್ದವು. ಲೆಪ್ಟೊನ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಲೆಪ್ಟೋನ್ ಪರಸ್ಪರ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದುನಿಂತು ಅಣುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಬಂದಿತು. ಈಗ ಲೆಪ್ಟೋನ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಫೋಟಾನ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದವು. ಈಶಾಖ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕಾಟದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗದೆ ಕೆಲವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಸ್ಪೋಟದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಕೆಲವೇ ನ್ಯೂಟ್ರಾನುಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದೇ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • ಆರಂಭದಿಂದ 3 ರಿಂದ 20 ಸೆಕೆಂಡಿನ ನಂತರ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಾ ಹೀಲಿಯಮ್ ಅಣುಗಳರಚನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ತಲುಪಿತ್ತು. 10ಸೆಕೆಂಡಿನ ನಂತರ- ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಒಳಗಿನ ಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಯೋಜನ - ವಿದಳನ ಕ್ರಿಯೆ (ಫ್ಯೂಜನ್) ಆರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನು-ನ್ಯೂಟ್ರಾನು ಬೀಜವುಳ್ಳ (ಡಿಯಾಟರಿಯಮ್ -ಭಾರ ಜಲಜನಕ)ವಸ್ತು ಗಳ ರಚನೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈಗ ವಿಶ್ವ , ಈಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಶಾಖಕ್ಕಿಂತ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಈಗನ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಗಿಂತ ಎರಡು ಮೂರು ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿತ್ತು.

ವಸ್ತು ನಿರ್ಮಾಣೊ (70,000ವರ್ಷ)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸೃಷ್ಠಿಯಾತ್ ೪ ನಿಮಿಷ ಬುಕ್ಕ ಪರಮಾಣು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾತ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ (ಜಲಜನಕದ ಬೀಜ) ಬುಕ್ಕ ಡಿಯಾಟರಿಯಮ್ ಬೀಜ ಹೀಲಿಯಮ್ (೨ ಪ್ರೋಟಾನು ಬುಕ್ಕ ೨ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಗಳುಳ್ಳದ್ದು) ಬೊಲ್ಪುತ ಸೆಲೆಯೊಟ್ಟ್‍ಗ್ (ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಸಿಂಥೆಸಿಸ್) ರಚನೆಯಾತ್. ಇಂಚನೆ ಕೆಲ ಭಾಗ ಮಾತ್ರೊ ಹೀಲಿಯಮ್ ಆತ್, ಕಾರಣ ಸ್ಥಿರ ಪರಮಾಣು ರಚನೆಯಾತ್ ಅಲ್ಪ ಅತಿಯಯಿನಾ ಶಾಖ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಶಾಖ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಯೋಜನೆ (ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್) ಆತ್ ಇಪ್ಪುನಗ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಕೇಂದ್ರಟ್ ಸೇರ್ತ್ ದುಂಬುಲೆಕೊ ಫೂಶನ್ ಕ್ರಿಯೆ ನಡ್ಪಾತ್ ಉಂತ್ತುತು ಇಪ್ಪುಂಡು.
 • ಜಲಜನಕ ಹೀಲಿಯಮ್ ಅಣುತ ಒಟ್ಟ್ಗ್ ಸೇರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊಂದಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾತ್ ಸಂಚರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ವಸ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ; ಅವು ಇತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಗರ್ಭಟ್ ವಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಟ್.

ಪುನರ್ ಸಂಯೋಜನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • (379000ವರ್ಷ)ದುಂಬು
 • ವಿಶ್ವ ವಿಸ್ತಾರವಾತ್ ವಿಕಾಸವಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕೊ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದುಂಬುತ 3,00,000 ವರ್ಷ ನಡೆತ್ ಬತ್ತಂಡು. ವಿಶ್ವ ಉಬ್ಬುತ್ತ ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ತಾ ತಣ್ಣಗಾತ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಸೂರ್ಯೊನ ಮೇಲಮೈ ಶಾಖ ಪಂಡ 6000? ಈ ಶಾಖ ಅಣುರಚನೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿಜ್ಜಿ. ಪರಮಾಣು ಬೀಜಲು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಜಲಜನಕ ಬುಕ್ಕ ಹೀಲಿಯಮ್ ರಚನೆಯಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಸಾಂದ್ರತೆ ಬುಕ್ಕ ಶಾಖ ಗಣನೀಯವಾತ್ ಕಡಿಮೆಯಾತ್. ಶಾಕ ಕಡಿಮೆಯಾತ್ ತಟಸ್ತ ಅಣು ರಚನೆ ಅಧಿಕವಾತ್ ಫೋಟನ್ಲು (ಫೋಟನ್‌ಗಳ ಸರಾಸರಿ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವಿಕೆ -ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು) ತಡೆಯಿಜ್ಜಿಯಾಂತೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಲ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆನ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಸುರುಗ್ ಪಾರದರ್ಶಕ. ಇಂದೆಟ್ ಬುಕ್ಕ (ಇತ್ತೆ) ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಚಿತ್ರೊನ್ (ಸಿಬಿಎಮ್) -ವಿಶ್ವ ಚಿತ್ರೊನ್ ದೆಪ್ಪಾಯಾರ ಸಾಧ್ಯೊ ಉಂಡು.

ರೇಡಿಯೇಶನ್ ವಿಶ್ವ ಬುಕ್ಕೊಲಾ ತಣ್ಣಗಾತ್, -270 ಸೆಂ.ವರೆಗ್ ಬತ್ತಂಡ್. ಇಂದೆನ್ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಈ ವಿಶ್ವದ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಇತ್ತೆಲಾ ಉಂತುಜ್ಜಿ. ಅವು ಅಗಾಧ ವೇಗಟ್ ಹೆಚ್ಚಾತ್ಡು.

ಕತ್ತಲೆ ವಸ್ತು - ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯ :[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ, (ತಮೋಲೋಕ/ ತಮಸ್ಸು?) :
 • ಪರಮಾಣು ಬುಕ್ಕ ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ವಿಶ್ವಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ ನೀಹಾರಿಕೆಲು ಅಯಿತ್ತಾ ರಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರೊ ವಹಿಸೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಗೂಢ ವಸ್ತು ಮಹಾಸ್ಪೋಟ ಸಮಯಟ್ ಇಪ್ಪೊಡುಂದು ವಾದ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಕಾರಣ, ವಿಶ್ವಟ್ ಅನೇಕ ನೀಹಾರಿಕೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜತ ರಚನೆಟ್ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕ್ ತೊಜೊಂತು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ-ವಸ್ತು -ದ್ರವ್ಯ ಅಡಗಾತ್ ಉಂದು ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನಿಲು ತೀರ್ಮಾನಕ್ ಬತ್ತೆರ್.
 • ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಅತ್ತಂದೆ ನೀಹಾರಿಕೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ, ದೂರತ ಪರಾ ನಕ್ಷತ್ರೊನ್ ಅಯಿತಾ ಮಸ್ತ್ ದ್ರವ್ಯ-ರಾಶಿನ್ ಒವೊ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಗ್ಗಾತ್ ಜಗ್ಗಿ ಜಗ್ಗಿ ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಯಿನ್ ಗಮನಿಸಾತೆರ್. ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂತೆ ಕಡೆಗ್ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀ ಕಿರಣಲು ಬರ್ಪುನೇನ್ ಗಮನಿಸಾತೆರ್.
 • ಈ ದ್ರವ್ಯ ಇದಾಯಿ ನಮಕ್ ತೊಜಾಯಾರ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ವಸ್ತು -ರಾಶಿ, ಶಕ್ತಿಸಂಚಯಡ್ತ್ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡುಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಲ್ತೆರ್, ಅವು, ನಮಗ್ ತೊಜುನ, ಲೆಕ್ಕೊಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ವಿಶ್ವತ ಒಟ್ಟ್ ದ್ರವ್ಯ-ರಾಶಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ದ್ರವ್ಯ-ರಾಶಿ ಇ್ಪುಂಡುಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕ್ ಬತ್ತೆರ್. ವಿಶ್ವತ ವಿಕಾಸೊ ಪ್ರಾರಂಭಟ್ ೬೩% ಇಪ್ಪೊಡು. ಅವೆ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯ ಇತ್ತೆ ೯೫% ಇತ್ತ್ಂಟಲಾ ಅಯಿಟ್ ೭೨% ಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಬುಕ್ಕ ೨೩% ವಸ್ತು ರೂಪ ಉಂದು ವಾದ ಮಾಲ್ತೆರ್. (ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಡಾರ್ಕಮ್ಯಾಟರ್ ನೋಡಿ) ಅವೆ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅತ್ತಂದೆ ಎಕ್ಷೋಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ;

ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯ.. ಈ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯ ನಮಕ್ ತೊಜುನ ವಸ್ತು ರೂಪಟ್ ಇಜ್ಜಿ ; ಆಂಚನೆ ಅಯಿನ ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ (ಗ್ರಾವಿಟೇಶನಲ್ ಫೋರ್ಸ್) ಮಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪುನವು ತೊಜುಂಡು..ಒವೇ ವಿಕಿರಣ ಸೂಸುತ್ತಿಲ್ಲ.) ಅಯಿನ್ ವಿ ಐ ಎಮ್‌ ಪಿ ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರ್.. ಈ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯನ್

 • ೧) ಶೀತ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯ ,
 • ೨) ಅಲ್ಪೋಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯ;
 • ೩) ಉಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯ
 • ಉಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಲ್ತೆರ್. ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆಗ್ ಅವೊಂಜಿ ನಿಗೂಢ ವಸ್ತು ಅತ್ತಂದೆ ದ್ರವ್ಯ. ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಟ್ ಕಾಂತೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ನೀಹಾರಿಕೆ ಆಕಾಶತ ಹರಡೊಂತ್ ಕ್ರಮ, ಆಕಾಶಟ್ ಹರಡಿರುವ ಹೊಗೆಯಂಚಿನ ವಸ್ತು, ಕಪ್ಪು ಗುಳ್ಳೆನ್ ಆವರಿಸಿರವ, ಅತ್ತಂದೆ ಮುಚ್ಚಾತ್ ಇಪ್ಪುನ ತೆಳುವಾಯಿನ ಕಪ್ಪು ವಿಶಾಲ ಹಾಳೆ, ಇವು ಕಪ್ಪು ದ್ರವ್ಯನ್ ಸಾರೊಂತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪು ಸಹಾಯ ಬತ್ತಂಡ್ ಈ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯತ ಬಗೆಗ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಲ್ತೆರ್.

ಸೂರ್ಯ:[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಹಾಂಡಟ್ ಸೂರ್ಯ
 • ಆಕಾಶ ಗಂಗೆ ಒಂತೆ ಒಳಾಯಿ ಸುತ್ತುನ ಪದರ. ಒರಿನ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜತ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಉಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆತ ಕೇಂದ್ರಡ್ತ್ ಸುಮಾರ್ 27,200 ಜ್ಯೋತಿರ್ ವರ್ಷ (8.33+/- 0.35 ಕಿಲೋಪರ‍್ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್) ದೂರಟ್ ಉಂದು. ಈ ನೀಹಾರಕೊತ (ಆಕಾಶಗಂಗೆ) ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮತಲ ಸುಮಾರ್ 16 ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ದೂರಟ್ ಉಂಡು. ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲ ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಪ್ರದೇಶಟ್. ಆಕಾಶಗಂಗೆತ ಕೇಂದ್ರೊನ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಪಾಡಯಾರ ಸೂರ್ಯಗ್ 225ಡತ್ತ್ 250 ದಶ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಬೋಡು. ( ಒಂಜಿ ನೀಹಾರಿಕಾ ವರ್ಷ) ಸೂರ್ಯೊನ್ ಯನ್ನ ಜನನತ ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರ್ 18-20 ಸುತ್ತು ಪಾಡೊಂತು ಇಪ್ಪೊಡು. ಮಾನವ ಈ ಭೂಮಿತ ಮಿತ್ತ್ ತೊಜುಂಡು ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನ ದೂರಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ 1250ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಗಲೆಕ್ಕೊ ದೂರ ಮಾತ್ರಾ ದೂರಪೋಪೆ. ಸೂರ್ಯಮಂಡಲತ ಆಕಾಶಗಂಗೆ ಕೇಂದ್ರೊನ್ ಸುತ್ತುತ ವೇಗ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗ್ 220ಕಿ.ಮೀ. ಈ ವೇಗಟ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ ವರ್ಷ ದೂರ ಪೋಯಾರ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲಕ್ಕ್ 1400ವರ್ಷಲು ಬೊಡು. 8.19 ನಿ/ 8.ನಿ. 31 ಸೆಕುಂಡ್‌ಟ್ -(ಇಂಗ್ಲಿಷ್ -ಸನ್) ಸೂರ್ಯೊನ್ ಪೊಪುನ ದೂರ ಖಗೋಲ ಮಾನತ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಮಾನ ಉಂದು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್ . (ಭೂಮಿಯಿಡ್ತ್ ಸರಾಸರಿ ದೂರ 149.6X106 ಕಿ.ಮೀ. (92.95×106 ಮೈಲಿ)149,597,870.7 ಕಿ..ಮೀ./149.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿ.ಮೀ./ 14 ಕೋಟಿ 96ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ). ಉಂದು ಭೂಮಿಗ್ ಸೂರ್ಯಗ್ ಇಪ್ಪುನ ಸರಾಸರಿ ದೂರ.(ಬೊಳ್ಪುತ ವೇಗತ ೮.೩೧/8.31 ನಿಮಿಷ)
 • ಬೊಳ್ಪುತ ವೇಗೊ: ಅತ್ಯಂತ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾತ್ ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶಟ್ 299.792.458 ಮೀ / ಸೆಕೆಂಡ್ (186,282.397 ಮೈಲಿ / ಸೆಕೆಂಡ್) (ಒಂಜಿ ಸೆಕಂಡಿಗೆ)ಉಂದು ಮಾಪಲ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಇಂದೆನ್ 3,00,000 (೩ಲಕ್ಷ)ಕಿ.ಮೀ(1,86,000 ಮೈಲಿ) ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ಲೆಪ್ಪುನ. ಬೊಳ್ಪುತ ಅತ್ತಂದೆ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂಂದನಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಸಮಯ ಆಧರಿಸಿ ಮಲ್ಲ ಅಂತರೊನ್ ಮಾಪನ ಮಾಲ್ಪಯಾರ (ನಕ್ಷತ್ರತ ದೂರ) ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್. ಈ ವೇಗೊ ಬೊಳ್ಪುತ ಗುರಿನ್ ಎತ್ತಯಾರ ಬುಕ್ಕ ಹಿಂತರುಗಾತ್ ಬರ್ಪುನ ಸಮಯೊನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಲ್ಪೆರ್ ದೂರತ ಕಾಯತ ದೂರೊನ್ ಲೆಖ್ಕಪಾಡಯಾರ. ಬೊಳ್ಪುತ ವೇಗೊನ್ ದುಂಬು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಅರ್ಮಂಡ್ ಹಿಪ್ಪೋಲಯ್ಟೆ ಲೂಯಿಸ್ ಫಿಜಾವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಟ್ ಅಳತೆ ಮಾಲ್ತೆ.(&ಆಧಾರ:ಎನ್ಕಾರ್ಟ)
 • ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ : ಒಂಜಿ ವರ್ಷಟ್ ಬೊಳ್ಪು ಚಲಿಸುನ ದೂರ. ನಕ್ಷತ್ರತ ದೂರ ಪಣಿಯರ/ಅಳೆಯರ ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ ವರ್ಷತ ಮಾನೊನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಲ್ಪೆರ್.

ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ:[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸೂರ್ಯ ಒಂಜಿ ಮದ್ಯಮ ಗಾತ್ರೊತ ತಾರೆ. ಅವು ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲತ ಕೇಂದ್ರಟ್. ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾಂತಶಕ್ತಿತ ಬಲೆಟ್ ಗಟ್ಟಿಯಾತ್ ಹೆಣೆತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ದುಂಡಾಗತ್ ಅಯಿನ್ ವ್ಯಾಸ 13,92,000 ಕಿ.ಮೀ. ಅವು ಭೂಮಿತ 109 ರಷ್ಟು ಮಲ್ಲೆ. ಅಯಿನ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ (ತೂಕ) ಭೂಮಿ 330,000 ರಷ್ಟು ( ಅಯಿನ ತೂಕ 2ರ ದುಂಬು 30 ಸೊನ್ನೆನ್ ಪಾಡೊಡ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಮ್). ಇಂದೆಟ್ ಇಡೀ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲತ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಲು ಸೇರಾತ್ ಆಪುನ ತೂಕ 99.86% ರಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಚನೆ ಅದಯಿಟ್ ವಸ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಜಲಜನಕ, ಕಾಲು ಭಾಗತ ಮುಟ್ಟ ಹೀಲಿಯಮ್; ಅತ್ತಂದೆ ಶೇಕಡ 1.69 ರಷ್ಟು ಇತರೆ ಧಾತುಗಳು. ಆ ಇತರೇ ಧಾತುಗಳು ಭೂಮಿಯ 6528 ರಷ್ಟು ತೂಕದ್ದು.
 • ಸೂರ್ಯನ ಮಿತ್ತ್‌ತ ಶಾಖೊ ಅಂದಾಜು 5505 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಟ್ (5778 ಕೆಲ್ವಿನ್). ಪೂರ ತಾರೆಂಚನೆ ಸೂರ್ಯನ ಪರಮಾಣು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆತ ಶಕ್ತಿ (ಬೊಳ್ಪು , ಶಾಖ) ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪರಮಾಣು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗ್ 620 ಮಿಲಿಯನ್ (62ಕೋಟಿ) ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಜಲಜನಕ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು.
 • ಸೂರ್ಯೊನ್ ಭೂಮಿಯಿಡ್ತ್ ಸರಾಸರಿ 149.6 ಮಿಲಿಯನ್(14.96 ಕೋಟಿ) ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಲ್ಲೆ. ಈ ದೂರೊನ್ ಖಗೋಲಮಾನತ ದೂರತ ಅಳತೆಗ್ 1 (ಎಯು) ಖಗೋಲ ಮಾನ ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರ್. ಸೂರ್ಯೊನ್ ಯನ್ನ ಅಕ್ಷ ಮಿತ್ತ್ ಸರಿ ಸುಮಾರ್ 28 ದಿನಗ್ ಒರ ಸುತ್ತು ಪಾಡುವೆ. ಸೂರ್ಯೊನ ಕೇಂದ್ರ ಅತಿಯಾತ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇಪ್ಪುನ-ನೀರಿತ ಸಾಂದ್ರತೆ 150ರಷ್ಟು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ನೀರಿತ (1ಗ್ರಾಂ) ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿನಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯ 150 ಗ್ರಾಮ್ ತೂಕ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಯಿನ ಕೇಂದ್ರತ ಶಾಖ ಸುಮಾರು 15.7 ಮಿಲಿಯನ್ (1ಕೋಟಿ 57ಲಕ್ಷ ) ಕೆಲ್ವಿನ್. ಪಿರಾ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕೊನೆ ಅಯಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಶಾಖ ಸುಮಾರ್ 5800 ಕೆಲ್ವಿನ್.

ಸೂರ್ಯ ಪರಿವಾರೊ:[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೂರ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಗ್ರಹಗಳ ಗಾತ್ರ , ದೂರ ಸುಮಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕ್ ಸುಮಾರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಚಾಂಟ ಅವು ಕಾಂತಿಟ್.
 • ಸೂರ್ಯನ್ ಸುತ್ತು ಪಾಡುನ ಆಕಾಶ ಕಾಯ ಅಯಿನ್ (ಸೂರ್ಯನ) ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿತ ಬಲಟ್ ಸೂರ್ಯೊನ್ ಸುತ್ತೊಂತು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಸಂಯುಕ್ತ ಪರಮಾಣು ಮೇಘ ರಾಶಿಯಿಡ್ತ್ ಸಂಕುಚಿತವಾತ್ ೪೬೦ ಕೋಟಿ ವರ್ಷತ ಪಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾತ್ತ್‌ಂಡು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯೊನ್ ಸುತ್ತುನ ಆಕಾಶಕಾಯ ಅತ್ತಂದೆ ಗ್ರಹಲು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗ್ ಸಮತಲಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಾಕಾರಟ್ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಒಳ ಸುತ್ತ್‌ತ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳಾಯಿನ ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಭೂಮಿ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಲು ಘನ ವಸ್ತುನ್ ಸೇರ್ಂತ್ಂಡ್. ಉಳತ ಹೊರ ಮೈ ಗ್ರಹಗಳಾಯಿನ ಗುರು (ಗ್ರಹ), ಶನಿ ಗ್ರಹಲು ಜಲಜನಕ ಇಂಚಿನ ಅನಿಲಟ್ ಆತ್ ಅನಿಲ ದೈತ್ಯ ಗ್ರಹಲು. ದೂರತ ಗ್ರಹಗಳಾಯಿನ ಯುರಾನಸ್, ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾತ್ ಹಿಮ, ನೀರು ಇಂಚಿನವು; ಅವು ಹಿಮದೈತ್ಯ ಗ್ರಹಂದ್ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ. ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಾಯಿನ ಪ್ಲುಟೋ, ಹವುಮಿಯಾ, ಮಕೆಮ್ಕೆ, ಈರಿಸ್ (ಐರಿಸ್) , ಸೈರಿಸ್ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಎಲ್ಯ ಆಕಾಶಕಾಯಲು, ಉಲ್ಕೆಗಳ ಸಮೂಹ ಸೂರ್ಯನ್ ಸುತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲ ಗ್ರಹಲು ಮಾತ್ರಾ ಉಪಗ್ರಹೊ ಉಂಡು. ಅಯಿಟ್ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರಾ ಜೀವಿಲೆಗ್. ಭೂಮಿ ಜೀವ ಸಂಕುಲ ವಿಕಾಸವಾಯರ ಅನುಕೂಲ ವಾತವರಣ ಉಂಡು. ಭೂಮಿಟ್ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಸುಮಾರ್ ೩೫೦-೪೦೦ ಕೋಟಿವರ್ಷತ ಪಿರಾ ಆಲ್ಗೀಯಿಂದ ಆರಂಭವಾತ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯ ಸೂಪರ್‌ನೋವಾ ಆತ್ ಸಿಡಿದು ನಾಶವಾತ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇಜ್ಜಿ. ಬದಲಾತ್ ಅವು 5 ಬಿಲಿಯನ್ (500 ಕೋಟಿ) ವರ್ಷತ ಬುಕ್ಕ ಕೆಂಪು-ಕುಬ್ಜ ದೈತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವಾಪುನ ಹಂತೊನ್ ಮುಟ್ಟು. ಒಳಭಾಗತ ಜಲಜನಕೊ ಉರಿಯೊಂದು ಪೊಪುನ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಪಿದಾಯಿಭಾಗತ ಹಿಗ್ಗಿ ಕೇಂದ್ರತ ಸಂಕುಚಿಸಾತ್ ಅಯಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾತ್ ಜಲಜನಕೊ ಹೀಲಿಯಂ ಒಟ್ಟಗ್ ಸಮ್ಮಿಲನ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಹೀಲಿಯಂ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಪುಂಡು ಉಂದು ಹಿಗ್ಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯತ ಕೇಂದ್ರೊ 100 ಮಿಲಿಯನ್ (10 ಕೋಟಿ) ಕೆಲ್ವಿನ್ ಶಾಖ ಪಡೆನಗ ಇಂಗಾಲವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ (ಕೆಂಪು) ದೈತ್ಯ ತಾರೆ ಹಂತ ಎತ್ತುಂಡು. ಹೊರ ಕವಚತ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಸಿಡಿತ್ ಗ್ರಹ ಸಮೂಹ ಆತ್ ನ್ಯಬೂಲಾ ಆಪುಂಡು. ಅತಿ ಶಾಖತ ಕೇಂದ್ರ ಬೀಜ ಮಾತ್ರೊ ಒರಿತ್ ಅವು ತಣ್ಣಗಾದಂತೆ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ವರ್ಷತ ಬುಕ್ಕ ಶ್ವೇತಕುಬ್ಜವಾಪುಂಡುಂದು ಲೆಕ್ಕಪಾಡತ್ತೆರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗತ ತಾರೆಲು ಇಂಚನೆ ಅಂತ್ಯಟ್ ಶ್ವೇತಕುಬ್ಜ ತಾರೆಯಾಪುಂಡು.

ಸ್ಟೀಫನ್‌ ಹಾಕಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸ್ಟೀಫನ್‌ ಹಾಕಿಂಗ್ ವಿಶೇಷವಾತ್ ನರಮಾನಿಡ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ತಾಂತ್ರಿಕವಾತ್ ಮುಂದುವರಿತ್ ಆ, ಒವೇ ಪರಕೀಯ ನಾಗರಿಕತೆ ನಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆತಾ ವಿರುದ್ಧೊ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರ್.(ನಮಕ್ಕ್ ಅಪಾಯ ಸಂಭವ ಇಪ್ಪುಂಡು!)
 • ಮುಂದುವರಿಸಾತ್ ನಾಗರಿಕತೆಡ್ತ್ ನಮ ದುಂಬು ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನೆ್ ದುಂಬು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಬುಕ್ಕ ವಿಷಯೊನ್ ಎದುರ್ ಪಾಡಯಾರ್ ಸಮನಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು "ಅವು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪುಜ್ಜಿ!", ಹಾಕಿಂಗ್ ಪೊಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಿತ್ರೊನ್ ಪನ್ಪೇರ್.[೧]

ನಮೊ ಕ್ರಿಮಿನ್ ತೂವೋಲಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಅನ್ಯಲೋಕತ ನಾಗರಿಕತೆ ನಮ ಮಸ್ತ್ ತಾಂತ್ರಿಕವಾತ್ ದುಂಬುಪೋಲಿ ಉಂದು ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಪನ್ತೆರ್. 'ನಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ ತೂವೋಲಿ',ಉಂದು ಅರ್ ಪನ್ತೇರ್. ಅರ್ ಒವೇ ಪರಕೀಯ ನಾಗರಿಕತೆ ನಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸುವ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರ್.
 • ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ ಗ್ಲೀಸಿ (Gliese) ಬ್ಯಾಟಲ್ 832c ಗ್ರಹತ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ, ಆಂಚನೆ ನಮ ಬುಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನ ಬಗೆಗ್ ಜಾಗರೂಕವಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು," ಅರ್ ಪನ್ತೆರ್.
 • "ಅರ್ ಅಪಾರವಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಂದು ಬುಕ್ಕ ನಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಕ್ಕಿಂತ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆಬಾಲುನುಂದು ನಮ ತೂವೋಲಿ 'ಉಂದು ಹಾಕಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರ್.
 • "ನಮ ವಯಸ್ಸಅಯಿನ ಲೆಕ್ಕೊ ನಮ ಮಸ್ತ್ ಮನವರಿಕೆಯಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಈ ವಿಶ್ವಟ್ ನಮ ಮಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಉಂದು; ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಪುಂಡು, ನಮ ಪೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಸಾದ್ಯತೆನ್ ಕಂಡುತ್ ಪತ್ತಿಯೇರ್ ಈ ಜೀವಮಾನಟ್ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯೊನ್ ಮಾಲಗಪಯಾರ ಇಷ್ಟಅಪುಂಡು." ಅರ್ ಪಣುವೇರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ವರದಿ ಮಾಲ್ತ್. ಹಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಿದೇಶಿತಗ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಇದೇ ಸುರ್ಗ್ ಬಾರಿ ಅತ್ತ್.[೨]

ಭೂಮಿಟ್ ಜೀವಜಾಲ ಸೃಷ್ಟಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸೂರ್ಯಗ್ 465,00,00,000 ಶೇ.±1(ಶೇ.±1 ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕ್ ಅವಕಾಶುಂಡು)(465 ಕೋಟಿ} ವರ್ಷೊಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ತೆರ್ ಸೌರ ವ್ಯೂಹತ ಉದಯ ಕಾಲ -
 • ಭೂಮಿತ ಪ್ರಾಯ 454 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ (10/10% ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುಂಡು).
 • ಅತಿಉಷ್ಣ - 400,00,00,000 ವರ್ಷ:
 • ಮಧ್ಯ ಉಷ್ಣ ಯುಗ ಥಿಯಾ (ಊಹೆ) ಉಂದು ಗ್ರಹ ಭೂಮಿಗ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತ್ ಪರಿಣಾಮ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಚಂದ್ರ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ್ ಅತ್ ಭೂಮಿನ್ ಸುತ್ತ ಸುರು ಮಾಲ್ತೆರ್. ಅಯಿನ್ ಚಂದ್ರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಭೂಮಿನ್ ತನ್ನ ಅಕ್ಷ ಭ್ರಮಣನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿರತೆಗ್ ತಂದಿತು. ಈ ಅಕ್ಷ ಭ್ರಮಣ ಭೂಮಿನ್ ಜೀವ ಧಾರಣೆಗ್ ಅನುಕೂಲತ ವಾತಾವರಣನ್ ಉಂಟುಮಾಲ್ತ್. (ಥಿಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಮಾತೆ ; ತಿತಾನೆಸ್-ಹೆಲೋಯಿಸ್,ಸೆಲೀನೆ ,ಇಯೋಸ್ ಆದಿ ಪುರುಷೆರ್ - ಥಿಯಾ ಇಂಬೆರಾ ತಾಯಿ -ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ)
 • 390-250 ಕೋಟಿ ವರ್ಷತಾ ಪಿರಾ ಪ್ರೋಕೊ ರೀಅವಟ್ ಆದಿ ಜೀವಕೊಶ ಉಗಮವಾತ್ ಇಪ್ಪೊಡು . ಅವು ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಲ್ತ್ ಆರ‍್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅತ್ತಂದೆ ವಸ್ತುನ್ ಆಮ್ಲೀಕರಣ (ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ) ಮಾಲ್ತ್ ಶಕ್ತಿಸಂಚಯ ಮಾಲ್ಪೊಡು. ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೋಕೊರೀಅವಟ್ ರಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಸಂಯುಕ್ತ ಅಣುತ ರಸಾಯನಿಕ ಬಂಧ ರಚನೆಮಾಲ್ತ್ -ಅವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲ್ತ್. ಈ ಗ್ಲೂಕೊಸು ನಂತರ ಪೂರ ಜೀವ ಕೋಶಗ್ -ಜೀವಿಗ್ ಜೀವಾಧಾರ ಮೂಲವಾತ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು.

ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. Stephen Hawking warns against seeking out aliens
 2. Stephen Hawking warns against contacting aliens
 • [[೧]] Stephen Hawking warns against seeking out aliens;

PTI,London|Sep 25, 2016

*ಆಧಾರ :[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]