ಮಹಾಸ್ಫೋಟೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
 • ವಿಶ್ವದ ಪುಟ್ಟು : ಬುಕ್ಕ ಅಯಿನಾ ಆಯುಷ್ಯ :
 • ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಹಬಲ್ ಸುರ್ಗ್ಗ 1920 ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವತ ಸೃಷ್ಟಿ ಸುಮಾರ್ 12 ಂಡತ್ತ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತಂದೆ 1200-2000ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಪಿರಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತ್ ಇಪ್ಪೊಡುಂದ್ ವಾದಮಾಲ್ಪೇರ್(ಹಬಲ್ಲನ ನಿಯಮೊ). ಆಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಮ ವಿಶ್ವದ ವಿಕಾಸ ಸುಮಾರ್ 13.75ಬಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತಂದೆ 1375 (ಶೇಕಡ 0.11 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪೊಡು) ಕೋಟಿ ವರ್ಷತಾ ಪಿರಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾತ್ಂಡು ಚರ್ಚೆಮಾಲ್ತೆರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಇದಕ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಮತ ಪಡೆಯೊಲಿ.. ಆಯಿಡ್ತ್ ಮಹಾಸ್ಪೋಟತಾ ಸಮಯಡ್ತ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುಂಟಾ ನಮ ವಿಶ್ವದ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 1375 (±11%) ಕೋಟಿ ವರ್ಷ.(ಕಾಸ್ಮಾಲಜಿ ಕಾಲ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ) ಉಂದು ಪಣೋಲಿ.

ಇತಿಹಾಸ ಬುಕ್ಕ ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸನ್ ಕಣ 4-7-2012ತ ಪ್ರಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಯೂರೋಪ್ತಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಟ್ 4-7-2012ಬುಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ 2013ರ ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲೆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗಡಿಟ್ ಭೂಮಿಯ ಉಳಾಯಿ, 100 ಮೀಟರ್ ಆಳಟ್, 27 ಕಿಮೀ ಉದ್ದೊ ಇಪ್ಪುನ ಸುರಂಗಟ್ ಮಾಲ್ತನಾ ಪ್ರಯೋಗ
 • ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗ್ ಕಾರಣವಾತ್ ಈ ಫೋಟಾನ್ ಕಣೊನ್ ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸಾನ್ ಕಣಂದುಲೆಪ್ಪುವೇರ್ ಸುರುಗ್ ಬಂಗಾಳತ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಬೋಸ್ ರ್ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ದಾಂತತಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕೆರ್ ಈಫೋಟನ್ ಕಣೊತಾ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ತೇರ್ . , ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪಣ್ತೇರ್ ಇವರ ಕಣ ಭೌತ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ದಾಂತದಲ್ಲಿ (ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್) ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದು ಬೋಸ್-ಐನಸ್ಟೀನ್ ಸಿದ್ದಾಂತ ಉಂದು ಪುದಾರ್ ಅತ್ಂಡ್.
 • ಬೋಸರ್ ಈ ಫೋಟಾನ್ ಕಣತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಲೇಖನೊನ್ ಬರೆತೆರ್ ಅಯಿನ್ ಮುಂದುವರೆಸಾತ್ ಪೀಟರ್ ಹಿಗ್ಗ್ಸ್ ರ್ ಸಂಶೋಧನೆನ್ ಮುಂದುವರೆಸತೆರ್. ಆಂಚನೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾತ್ ಈ ಕಣೊನ್ ಹಿಗ್ಸ್-ಬೋಸಾನ್ ಕಣವೆಂದುಕರೆಲೆಪ್ಪುವೇರ್.
 • ಇಂದೆನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕ್ ಯೂರೋಪ್ ಪರಮಾಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಟ್ (ಸಿಇಆರ್‌ಎನ್), ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲೆಂಡ್ - ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗಡಿಟ್ ಭೂಮಿತ ಒಳಾಯಿ, 100 ಮೀಟರ್ ಆಳಟ್, 27 ಕಿಮೀ ಉದ್ದ ಸುರಂಗಟ್ ಕೊಳವೆ ಹಾಕಿ ಮಹಾಸ್ಪೋಟತ ಸಮಯಟ್ ಆತ್ ಕ್ರಿಯೆತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕ್ ಅಣಿಮಾಲ್ತೆರ್. ವಿರುದ್ಧದಿಕ್ಕ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ಫ್ರೋಟಾನ್ ಕಣನ್ ವೇಗವಾತ್ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಲ್ತ್ -ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ಪರಿಣಾಮೊನ್ ತೂಪುನಾ ಪ್ರಯೋಗ 2010 ಬುಕ್ಕ 2011 ಟ್ ನೆಡೆದಿತ್ಂಡು. ಅವು ಒಂತೆ ಸಮಯಟ್ ವಿಫಲವಾತ್ಂಡು.
 • 4 ಜುಲೈ 2012ಟ್ ಪುನಃ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಲ್ತೆರ್[1]/ಪುನಃ ಮಾರ್ಚಿ 2013ಟ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಅವು ಹಿಗ್ಸ್-ಬೋಸನ್ ಕಣ (ದೇವಕಣ)ತ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಶೇಕಡ 99ರಷ್ಟು ಸಫಲವಾತ್ಂಡು ಅಯಿನ್ ಪೀಟರ್ ಹಿಗ್ಸ್ ರ್ ಪಣತ್ತೇರ್. ಈ ಪ್ರಯೋಗತ ಕಣ ಕಣಭೌತಶಾಸ್ತ್ರತ ಹಿಗ್ಸ-ಬೋಸಾನ್ ಕಣನ್ ಹೋಲುಂಡು ಉಂದು ಪಣತ್ತೇರ್. ಅಯಿನ್ ಕೆಲವರ್ ದೇವ ಕಣ ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರ್. ಈ ವಿಶ್ವ 12 ವಿಭಿನ್ನ ಕಣೊಟ್ ಅಂಚನೆ ನಾಲ್ ಶಕ್ತಿಯಾತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾತ್ಂಡು ಉಂದು ಸಿದ್ದಾಂತ.
According to the Big Bang model, the Universe expanded from an extremely dense and hot state and continues to expand today. A common analogy explains that space itself is expanding, carrying galaxies with it, like spots on an inflating balloon. The graphic scheme above is an artist's concept illustrating the expansion of a portion of a flat universe.
 • ಇನಿಡ್ತ್ ಸುಮಾರ್ 1375 ಕೋಟಿ ವರ್ಷತ ಪಿರಾ ಮಹಾಸ್ಪೋಟತ ಆರಂಭೊ ಹಿಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಟ ಹಿಂದಿನ ಸಮಯಟ್ ಮಹಾಸ್ಪೋಟೊತ ಆರಂಭೊ. ಅಯಿಕ್ಕ್ ಫ್ಲಾಂಕ್ ಸಮಯ ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರ್. ಅವು 1375 ಕೋಟಿ ವರ್ಷತ ಪಿರಾ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಪಿರಾ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಯ ಛೇದಾಂಶದ ಎಂಚಿನವು ಪಂಟ 10ರ ಋಣ ಘಾತ-43 (10 ಕ್ಕೆ ಪೊವೆರ್ ಆಫ್ -43 = 10-43< ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಟ್ ವಿಶ್ವ ವಿಕಾಸ ಆರಂಭ ವಾಯಿನ. ಆ ಸೆಕೆಂಡಿನ ಕನಿಷ್ಟ ಛೇದಾಂಶಕ್ಕ್ (10 ಛೇದಾಂಶ -40 =10-40) ಹಬಲ್‌ನ ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರ್. ಅಯಿಡ್ತ್ ಪಿರಾ (ಎಂಚಿನವು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ವಿಭಾಗೊನ್) ಕಾಲೊನ್ ಗುರುತುದಿಯರಾ ಸಾಧ್ಯಿಜ್ಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಬಲ್‌ನ ಲೆಕ್ಕ.
 • ಇತ್ತೆತಾ ಈ ವಿಶಾಲ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಣ ಕಾರಣವಾತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಿರ್ಧರ ಅಪುಂಡು, ಪರಮಾಣುಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಟಾನಿನ, ಸುಮಾರು ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ ಭಾಗಡ್ತ್ ಎಲ್ಯವಾತ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾತ್ ಫೋಟಾನ್(Photon) ಕಣಟ್ ಈ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನಾ ಉಂದು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಲಾ ತೀರ್ಮಾನ.

ಪ್ರೋಟಾನ್ ಉಪ-ಅಣು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಫ್ರೋಟಾನ್ ಉಪ-ಅಣುತಾ ಉಳಾಯಿತಾ ಉಪಕರಣೊ -ಅಯಿಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗ್ ಕಾರಣವಾತ್ ಹಿಗ್ಸ್-ಬೋಸಾನ್ ಕಣ.
 • ಫೋಟಾನ್ ಕಣ: (ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ತಾ ಭಾರ ೧.೬೭೨೬x*೧೦(ಋಣ ಘಾತ-೨೭ =೧೦-೨೭) ಕಿ.ಗ್ರಾಂ (ಎಂದರೆ ೧.೬೭೨೬ನ್ನು ಒಂಜಿತಾ ದುಂಬು ೨೭ ಸೊನ್ನೆಲು ಇಪ್ಪುನಾ ಸಂಖ್ಯೆಟ್ ಭಾಗವಾತ್)(ಆವರಣಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಕೆನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಉಂದು ಓದೊಲಿ) .  ; ಅಯಿನಾ ಅಣು-ಮಾನ ತೂಕ ೫.೪೮೯ x ೧೦(ಋಣ ಘಾತ-೪ =೧೦-೪) ; ಅದಯಿನ್ ತೀರಾ ಎಲ್ಯ ಫೋಟಾನ್ ಅವೊಂಜಿ ಮೂಲ ಕಣ - ( ಫೋಟಾನ್ ಅಣುಮಾನ ತೂಕ ೧.೦೭೩೪೨೫೮೮೧೦(ಋಣ ಘಾತ-೩೦) ಅಯಿಕ್ಕ್ ತೂಕ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಣುವೇರ್. ಅವು ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶಟ್ ೧೦(ಋಣ ಘಾತ-೪೩=೧೦-೪೩) ಸೆಕೆಂಡು ಕನಿಷ್ಟ-ದೂರ ( ೭೩.೨+೩.೧ ವಿಲ್ಕಿನ್ ಸನ್ ನಿಯಮ)) ಕ್ರಮಿಸುನ ಬೊಳ್ಪುತಾ ಕಿಡಿ. ಅಯಿನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಸಮಯ (ಕನಿಷ್ಟ ಸಮಯ) ಉಂದು ಲೇಪ್ಪುವೇರ್. ಆ ಕನಿಷ್ಟ ದೂರೊನ್ ೧.೬೧೬೨೫೨ ಘಿ ೧೦(ಋಣ ಘಾತ-೩೫=೧.೬೧೬೨೫೨*೧೦-೩೫ ) ಎಂಬುದು ದೂರತ ಮೂಲಮಾನ ಆತ್ಂಡ್. ಭೌತ ಶಾಸ್ತ್ರಟ್ ಫೋಟಾನ್ ವಿದ್ಯತ್ ಕಾಂತೀ ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಬುಕ್ಕ ವಿದ್ಯತ್ ಕಾಂತೀ ಶಕ್ತಿಯಾತ್ಂಡು.
 • ಆಯಿನ್ ಎಂಚಿನ ಊಹೆಗ್ ನಿಲುಕದಷ್ಟು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕಣ ಅತ್ತಂದೆ ಕಿಡಿ (ಫೋಟಾನ್ - ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಮಿತ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ಕಣಟ್ ಒಂಜಿ )ಒಲಾಯಿ ಶಾಖಟ್ ಉಬ್ಬಿ ತೂಕನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ೧೦(ಋಣ ಘಾತ-೪೦) ದಿಂದ ೪೦(ಋಣ ಘಾತ-೩೮) ಕಾಲಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬಿ ಆ ಛೇದಾಂಶ ಸೆಕೆಂಡ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಠು ದಪ್ಪವಾತ್ ಎಂಬುದು, ವಿಶ್ವ ವಿಕಾಸದ ಕೆಲವು ಗಣಿತಜ್ಞರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಆಪಗ ಅಯಿನ್ ಆಂಚಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ಆತ್ತಂದೆ ಆಕಾಶ ಎಂಬುದು ಇತ್ತ್ಜಿ. ಸಮಯ ಪಣ್ಪುನವು ಇತ್ತುಜ್ಜಿ. ಆಕಾಶ ಅತ್ತಂದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬುಕ್ಕ ಸಮಯತೊಟ್ಟಗ್ ಇತ್ತುಂಡು , ಅಯಿನ್ ರಡ್ಡೆನ್ ಅವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಲ್ೊಡು ಇತ್ತುಂಡು. ಆಪಗ ಅವು ಅಸಾಧಾರಣ ಊಹೆಗ್ ನಿಲುಕದ ತೂಕೊನ್ ಹೊಂದಿ, ೧೦೦೦ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಿಂದ ಒಳಗೇ ಕುದಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಯಾವ ಕಣವೂ ಈಗಿನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಥಿ ತಿ ಯಲ್ಲಿತ್ತು. ೧೦(ಋಣ ಘಾತ-೪೦) ಸೆಕೆಂಡು ಎಂದರೆ, ೧ ಸೆಕೆಂಡನ್ನು , ೧ ರ ಮುಂದೆ ೪೦ ಸೊನ್ನೆಗಳಿರುವ ಅಂಕೆಯೆಡತ್ತ್ ಭಾಗ ಮಾಲ್ಪುನಗ ಬರರ್ಪುನ ಕಾಲೊ, ಅಂಚನೆ ಒರಿನ ಲೆಕ್ಕೊ. ಆವು ಊಹೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಆ ಸಮಯೊ; ಕೇವಲ ಗಣಿತತಾ ಸಾಧಿತ ಸಂಖ್ಯೆ.

(ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಕೆಟ್: (ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಭಾರ 1.6726x*10(ಋಣ ಘಾತ-27 =10-27) ಕಿ.ಗ್ರಾಂ (ಪಂಡ 1.6726ನ್ನು ಒಂಜಿಡ್ತ್ ದುಂಬು 27 ಸೊನ್ನೆ ಇತ್ತ್ಂಡಾ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ತ್ ಭಾಗ ಮಾಲ್ಪೊಡು)(ಆವರಣಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಕೆನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಉಂದು ಓದೊಲಿ) .  ; ಅಂಚನೆ ಅಣು-ಮಾನ ತೂಕ 5.489 x 10(ಋಣ ಘಾತ-4 =10-4) ; ಅದಯಿಡತ್ತ್ ತೀರಾ ಎಲ್ಯ ಫೋಟಾನ್ ಅವೊಂಜಿ ಮೂಲ ಕಣ - ( ಫೋಟಾನ್ ಅಣುಮಾನ ತೂಕ 1.0734258810(ಋಣ ಘಾತ-30) ಅಯಿಕ್ಕ್ ತೂಕೊನ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಣುವೇರ್. ಅವು ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶಟ್ 10(ಋಣ ಘಾತ-43=10-43) ಸೆಕೆಂಡ್ಟ್ ಕನಿಷ್ಟ-ದೂರ ( 73.2+3.1 ವಿಲ್ಕಿನ್ ಸನ್ ನಿಯಮ)) ಕ್ರಮಿಸುನ ಬೊಳ್ಪುಮ್ ಕಿಡಿ. ಅಯಿನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಸಮಯ (ಕನಿಷ್ಟ ಸಮಯ)ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರ್. ಆ ಕನಿಷ್ಟ ದೂರೊನ್ 1.616252 X 10(ಋಣ ಘಾತ-35=1.616252*10-35) ಉಂದು ದೂರತ ಮೂಲಮಾನ ಆತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಭೌತ ಶಾಸ್ತ್ರಟ್ ಫೋಟಾನ್ ವಿದ್ಯತ್ ಕಾಂತೀತ ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಬುಕ್ಕ ವಿದ್ಯತ್ ಕಾಂತೀ ಶಕ್ತಿಯಾತ್ಂಡು. ಆದರೆ ಅದು ಎಂದರೆ ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕದಷ್ಟು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕಣ ಅಥವಾ ಕಿಡಿ (ಫೋಟಾನ್ - ಕ್ವಾರ್ಕ್ ನ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು )ಒಳಗೇ ಶಾಖದಿಂದ ಉಬ್ಬಿ ತೂಕವನ್ನೂ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ 10ರ(ಋಣ ಘಾತ-40) ದಿಂದ 40(ಋಣ ಘಾತ-38) ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬಿ ಆ ಛೇದಾಂಶ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಠು ದಪ್ಪವಾಯಿತು ಎಂಬುದು, ವಿಶ್ವ ವಿಕಾಸದ ಕೆಲವು ಗಣಿತಜ್ಞರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಆಗ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ಆಥವಾ ಆಕಾಶ ಎಂಬುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಎಂಬುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಅಥವ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಅದರೊಳಗೇ ಇದ್ದು, ಅವೆರಡನ್ನೂ ಅದು ಉಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಅದು ಅಸಾಧಾರಣ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿ, 1000 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಿಂದ ಒಳಗೇ ಕುದಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಯಾವ ಕಣವೂ ಎಂಚಿನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಥಿತಿಟ್. 10(ಋಣ ಘಾತ-40) ಸೆಕೆಂಡು ಅಂಚಾಂಟ, 1 ಸೆಕೆಂಡನ್ , 1 ರ ದುಂಬು 40 ಸೊನ್ನೆಲು ಅಂಕೆಟ್ ಪಾಲುಪಡೆಂಟಾ ಬರ್ಪುನ ಕಾಲ, ಅಂಚ ಉಳಿದ ಲೆಕ್ಕ. ಆಂಚನೆ ಅವು ಊಹೆಗ್ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ; ಕೆಲ ಗಣಿತದ ಸಾಧಿತ ಸಂಖ್ಯೆ.) ( ಗ್ರ್ಯಾಫಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ -ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ನೋಡಿ)

ಉಬ್ಬರ ಸಮಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡುತ ಋಣ ಘಾತ -೩೬ ಡತ್ತ್ (ಛೇದಾಂಶ)-೩೨ ಮುಟ್ಟ(೧ ಸೆ.ನ ೧೦-೩೬ಡತ್ತ್ ೧೦-೩೨)
(ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡಿತ ಋಣ ಘಾತ -36 ಡತ್ತ್ (ಛೇದಾಂಶ)-32 ವರೆಗೆ(1 ಸೆ.ನ 10<suಠಿ>-36</suಠಿ>ರಿಂದ 10<suಠಿ>-32</suಠಿ>)
 • ಅಸಾಧಾರಣ ಶಾಖಡತ್ತ್ ಉಳಾಯಿ ಬೆಚ್ವ ಅತ್ ಅವು ಈ ಛೇದಾಂಶ ಕ್ಷಣಟ್ ಅಸಾಧಾರಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಋಣ ಘಾತ(ಛೇದಾಂಶ) -36 ದಿಂದ -32ವರೆಗಿನ (10-36ರಿಂದ 10-32) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಸೃಷ್ಠಿಯ ಈ ಸಮಯ ವನ್ನು ಉಬ್ಬರ-ಸಮಯ (ಇನ್‌ಫ್ಲೇಶನ್) ವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ (ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈ ಶಾಖ 6000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್.) ಈ ಉಬ್ಬರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಣು, ಪರಮಾಣು, ಕಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅತಿ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಕರಗಿ -ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ -ಪುನಃ ಫೋಟೋನ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
 • ಈ ಉಬ್ಬರಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಕ್ತಿಯು, ಇಂದು ಕಾಣುವ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿ ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಿತು. 1 ; ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿಮೂಲ(ಫೋರ್ಸ್) (ಕಾಂತ ತ್ವ) (ಗ್ರಾವಿಟೇಶನ್), 2: ವಿದ್ಯತ್ ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಗ್ನೇಟಿಸಮ್), 3,4, : ಕಣಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ (ಫೋರ್ಸ್) ಶಕ್ತಿಮೂಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಅಲ್ಪಾಯು-ವಿಕಾಂತತ್ವ ದ (ಆಂಟಿ ಗ್ರ್ಯಾವಿಟಿ) ಉಗಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಮೂಲ ಸಂಯೋಜನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. (ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಿ;)) ವಿಶ್ವವು 10-12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಯವಿದ್ದಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊದುರ್ಬಲ ಮೂಲಶಕ್ತಿ ಒಡೆದು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ (ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್) ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಗ್ನಾಟಿಸಮ್ ಆಯಿತು; ಅವನ್ನು ಅವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ
 • ಅಸಾಧಾರಣ ಶಾಖದಿಂದ ಒಳಗೇ ಕುದಿಯತ್ತಿದ್ದ ಅದು ಈ ಛೇದಾಂಶ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಋಣ ಘಾತ(ಛೇದಾಂಶ) -36 ದಿಂದ -32ವರೆಗಿನ (10-36ರಿಂದ 10-32) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಸೃಷ್ಠಿಯ ಈ ಸಮಯ ವನ್ನು ಉಬ್ಬರ-ಸಮಯ (ಇನ್‌ಫ್ಲೇಶನ್) ವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ (ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈ ಶಾಖ 6000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್.) ಈ ಉಬ್ಬರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಣು, ಪರಮಾಣು, ಕಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅತಿ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಕರಗಿ -ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ -ಪುನಃ ಫೋಟೋನ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
 • ಈ ಉಬ್ಬರಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಕ್ತಿಯು, ಇಂದು ಕಾಣುವ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿ ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಿತು. 1 ; ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿಮೂಲ(ಫೋರ್ಸ್) (ಕಾಂತ ತ್ವ) (ಗ್ರಾವಿಟೇಶನ್), 2: ವಿದ್ಯತ್ ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಗ್ನೇಟಿಸಮ್), 3,4, : ಕಣಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ (ಫೋರ್ಸ್) ಶಕ್ತಿಮೂಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಅಲ್ಪಾಯು-ವಿಕಾಂತತ್ವ ದ (ಆಂಟಿ ಗ್ರ್ಯಾವಿಟಿ) ಉಗಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಮೂಲ ಸಂಯೋಜನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. (ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಿ;)) ವಿಶ್ವವು 10-12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಯವಿದ್ದಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊದುರ್ಬಲ ಮೂಲಶಕ್ತಿ ಒಡೆದು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ (ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್) ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಗ್ನಾಟಿಸಮ್ ಆಯಿತು; ಅವನ್ನು ಅವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ
 • ವಿಶ್ವವು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಋಣ ಘಾತ -12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಯವಿದ್ದಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊದುರ್ಬಲ ಮೂಲಶಕ್ತಿ ಒಡೆದು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ (ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್) ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಗ್ನಾಟಿಸಮ್ ಆಯಿತು; ಅವನ್ನು ಅವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಇದೇ ವೇಗದ ಛೇದಾಂಶ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ,ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಋಣ ಘಾತ -2 ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜಲಜನಕದ ಪರಮಾಣು ಬೀಜದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು, ಸಾರಜನಕದ ಪರಮಣುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಘರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಋಣ ಘಾತ -0ಸೆಕೆಂಡಿನ ಸಮಯದ ನಂತರದ ಕ್ರಿಯೆ ಸಾರಜನಕದ ಪರಮಾಣುಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದು ನಿಂತು ಸ್ಥಿರ ಪರಮಾಣುಗಳ ರಚನೆ ಯಾಗುವುದು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಡ್ರೋನ್ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. (ಹೇಡ್ರೋನ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನೂಟ್ರಾನುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಣ) ಈಗ ವಿಶ್ವ ವಿಕಾಸ ಆರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಳೆದಿದೆ.
 • ಸೃಷ್ಠಿಯ ಸುರು :
 • ಹೀಗೆ ಛೇದಾಂಶ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಾ 1 (10)ಸೆಕೆಂಡಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೂ ತಣಿದು ಕಣಗಳು-ಪ್ರೋಟಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಾಣು, ಗಳು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಆಗ ಶಾಖವು ಇನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಗಳು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನು, ಪ್ರೋಟಾನುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡುತಿದ್ದವು. ಲೆಪ್ಟೊನ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಲೆಪ್ಟೋನ್ ಪರಸ್ಪರ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದುನಿಂತು ಅಣುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಬಂದಿತು. ಈಗ ಲೆಪ್ಟೋನ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಫೋಟಾನ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದವು. ಈಶಾಖ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕಾಟದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗದೆ ಕೆಲವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಸ್ಪೋಟದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಕೆಲವೇ ನ್ಯೂಟ್ರಾನುಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದೇ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 • ಆರಂಭದಿಂದ 3 ರಿಂದ 20 ಸೆಕೆಂಡಿನ ನಂತರ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಾ ಹೀಲಿಯಮ್ ಅಣುಗಳರಚನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ತಲುಪಿತ್ತು. 10ಸೆಕೆಂಡಿನ ನಂತರ- ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಒಳಗಿನ ಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಯೋಜನ - ವಿದಳನ ಕ್ರಿಯೆ (ಫ್ಯೂಜನ್) ಆರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನು-ನ್ಯೂಟ್ರಾನು ಬೀಜವುಳ್ಳ (ಡಿಯಾಟರಿಯಮ್ -ಭಾರ ಜಲಜನಕ)ವಸ್ತು ಗಳ ರಚನೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈಗ ವಿಶ್ವ , ಈಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಶಾಖಕ್ಕಿಂತ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಈಗನ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಗಿಂತ ಎರಡು ಮೂರು ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿತ್ತು.

ವಸ್ತು ನಿರ್ಮಾಣೊ (70,000ವರ್ಷ)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸೃಷ್ಠಿಯಾತ್ ೪ ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಪರಮಾಣು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾತ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ (ಜಲಜನಕದ ಬೀಜ) ಬುಕ್ಕ ಡಿಯಾಟರಿಯಮ್ ಬೀಜ ಹೀಲಿಯಮ್ (೨ ಪ್ರೋಟಾನು ಬುಕ್ಕ ೨ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಗಳುಳ್ಳದ್ದು) ಬೊಲ್ಪುನ ಸೆಲೆಯೊಟ್ಟ್‍ಗ್ (ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಸಿಂಥೆಸಿಸ್) ರಚನೆಯಾತ್. ಇಂಚನೆ ಕೆಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮಾತ್ರೊ ಹೀಲಿಯಮ್ ಆತ್, ಕಾರಣ ಸ್ಥಿರ ಪರಮಾಣು ರಚನೆಯಾತ್ ಅಲ್ಪ ಅತಿಯಯಿನಾ ಶಾಖ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಂತರ ಶಾಖ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಯೋಜನೆ (ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್) ಆತ್ ಇಪ್ಪುನಗ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಕೇಂದ್ರಟ್ ಸೇರ್ತ್ ದುಮಬುಲೆಕೊ ಫೂಶನ್ ಕ್ರಿಯೆ ನಡ್ಪಾತ್ ಉಂತ್ತುತು ಇಪ್ಪುಂಡು.
 • ಜಲಜನಕ ಹೀಲಿಯಮ್ ಅಣುತ ಒಟ್ಟ್ಗ್ ಸೇರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊಂದಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾತ್ ಸಂಚರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ವಸ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ; ಅವು ಇತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಗರ್ಭಟ್ ವಸ್ತುತಾ ಸ್ಥಿತಿಟ್.

ಪುನರ್ ಸಂಯೋಜನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • (379000ವರ್ಷ)ದುಂಬು
 • ವಿಶ್ವ ವಿಸ್ತಾರವಾಗತ್ ವಿಕಾಸವಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕೊ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದುಂಬುತ 3,00,000 ವರ್ಷ ನಡೆತ್ ಬತ್ತಂಡು. ವಿಶ್ವ ಉಬ್ಬುತ್ತ ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ತಾ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲಮೈ ಶಾಖ ಪಂಡ 6000? ಈ ಶಾಖ ಅಣುರಚನೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿಜ್ಜಿ. ಪರಮಾಣು ಬೀಜಲು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಜಲಜನಕ ಬುಕ್ಕ ಹೀಲಿಯಮ್ ರಚನೆಯಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಸಾಂದ್ರತೆ ಬುಕ್ಕ ಶಾಖ ಗಣನೀಯವಾತ್ ಕಡಿಮೆಯಾತ್. ಶಾಕ ಕಡಿಮೆಯಾತ್ ತಟಸ್ತ ಅಣು ರಚನೆ ಅಧಿಕವಾತ್ ಫೋಟನ್ಲು (ಫೋಟನ್‌ಗಳ ಸರಾಸರಿ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವಿಕೆ -ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು) ತಡೆಯಿಜ್ಜಿಯಾಂತೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಲ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆನ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಸುರುಗ್ ಪಾರದರ್ಶಕ. ಇಂದೆಟ್ ಬುಕ್ಕ (ಇತ್ತೆ) ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಚಿತ್ರೊನ್ (ಸಿಬಿಎಮ್) -ವಿಶ್ವ ಚಿತ್ರೊನ್ ದೆಪ್ಪಾಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು.

ರೇಡಿಯೇಶನ್ ವಿಶ್ವ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಾತ್, -270 ಸೆಂ.ವರೆಗ್ ಬತ್ತಂಡ್. ಇಂದೆನ್ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಲ್ಪಲಿ. ಈ ವಿಶ್ವದ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಇತ್ತೆಲಾ ಉಂತುಜ್ಜಿ. ಅವು ಅಗಾಧ ವೇಗಟ್ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಲೇ ಉಂಡು.

ಕತ್ತಲೆ ವಸ್ತು - ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯ :[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ, (ತಮೋಲೋಕ/ ತಮಸ್ಸು?) :
 • ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನೀಹಾರಿಕೆಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಗೂಢ ವಸ್ತು ಮಹಾಸ್ಪೋಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ತರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ನೀಹಾರಿಕೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ-ವಸ್ತು -ದ್ರವ್ಯ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 • ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ನೀಹಾರಿಕೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ, ದೂರದ ಹಳೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವ್ಯ-ರಾಶಿಯನ್ನು ಯಾವುದೋ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಗ್ಗತ್ತಿರವುದನ್ನು ಜಗ್ಗಿ ಜಗ್ಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕಿರಣಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 • ಈ ದ್ರವ್ಯ ಹೊರಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತು -ರಾಶಿ, ಶಕ್ತಿಸಂಚಯಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿನದೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು, ನಮಗೆ ಕಾಣುವ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯ-ರಾಶಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವ್ಯ-ರಾಶಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ೬೩% ಇದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯ ಈಗ ೯೫% ಇರಬೇಕೆಂದೂ ಅದರಲ್ಲಿ ೭೨% ಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಮತ್ತು ೨೩% ವಸ್ತು ರೂಪ ವೆಂದು ತರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಡಾರ್ಕಮ್ಯಾಟರ್ ನೋಡಿ) ಅದೇ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಷೋಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ;

ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯ.. ಈ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯ ನಮಗೆ ಕಾಣತ್ತಿರುವ ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲ ; ಆದರೆ ಅದರ ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ (ಗ್ರಾವಿಟೇಶನಲ್ ಫೋರ್ಸ್) ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ..ಯಾವುದೇ ವಿಕಿರಣ ಸೂಸುತ್ತಿಲ್ಲ.) ಅದನ್ನು ವಿ ಐ ಎಮ್‌ ಪಿ ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.. ಈ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು

 • ೧) ಶೀತ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯ ,
 • ೨) ಅಲ್ಪೋಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯ;
 • ೩) ಉಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯ
 • ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ನಿಗೂಢ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯ. ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ನೀಹಾರಿಕೆಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಕ್ರಮ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಹೊಗೆಯಂತಹ ವಸ್ತು, ಕಪ್ಪು ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿರವ, ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿರುವ ತೆಳುವಾದ ಕಪ್ಪು ವಿಶಾಲ ಹಾಳೆಗಳು, ಇವು ಕಪ್ಪು ದ್ರವ್ಯದ ಇರುವನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಈಗೀಗ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪು ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನೆಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯ:[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಹಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ
 • ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಸುತ್ತಿನ ಪದರಿನಲ್ಲಿ ಒರಿನ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 27,200 ಜ್ಯೋತಿರ್ ವರ್ಷದ (8.33+/- 0.35 ಕಿಲೋಪರ‍್ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್) ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನೀಹಾರಕದ (ಆಕಾಶಗಂಗೆ) ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮತಲದಿಂದ ಸುಮಾರು 16 ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ದ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲವು ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾದ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಆಕಾಶಗಂಗೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಿ ಬರಲು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ 225ರಿಂದ 250 ದಶ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಬೇಕು. (ಇದು ಒಂದು ನೀಹಾರಿಕಾ ವರ್ಷ) ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಜನನದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 18-20 ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಾನವರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಸುತ್ತಿ ಬರುವ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ 1250ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗದಷ್ಟು ದೂರ ಮಾತ್ರಾ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವು ಆಕಾಶಗಂಗೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತುವ ವೇಗ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 220ಕಿ.ಮೀ. ಈ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ ವರ್ಷ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ 1400ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು. 8.19 ನಿ/ 8.ನಿ. 31 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ -(ಇಂಗ್ಲಿಷ್ -ಸನ್) ಸೂರ್ಯನು ಚಲಿಸುವ ದೂರವನ್ನು ಖಗೋಲ ಮಾನದ ಒಂದು ಮೂಲ ಮಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ . (ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸರಾಸರಿ ದೂರ 149.6X106 ಕಿ.ಮೀ. (92.95×106 ಮೈಲಿ)149,597,870.7 ಕಿ..ಮೀ./149.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿ.ಮೀ./ 14 ಕೋಟಿ 96ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ). ಇದು ಭೂಮಿಗೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಇರವ ಸರಾಸರಿ ದೂರ.(ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ೮.೩೧/8.31 ನಿಮಿಷಗಳು)
 • ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ: ಅತ್ಯಂತ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 299.792.458 ಮೀ / ಸೆಕೆಂಡ್ (186,282.397 ಮೈಲಿ / ಸೆಕೆಂಡ್) (ಒಂದು ಸೆಕಂಡಿಗೆ)ಎಂದು ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 3,00,000 (೩ಲಕ್ಷ)ಕಿ.ಮೀ(1,86,000 ಮೈಲಿ) ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವರು. ಬೆಳಕಿನ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು ಒಂದು ಸ್ಪಂಂದನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಆಧರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಲು (ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ದೂರ) ಬಳಸುವರು. ಈ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಹಿಂತರುಗಿ ಬರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ದೂರದ ಕಾಯಗಳ ದೂರವನ್ನು ಲೆಖ್ಕಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವನ್ನು ಮೊದಲು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಅರ್ಮಂಡ್ ಹಿಪ್ಪೋಲಯ್ಟೆ ಲೂಯಿಸ್ ಫಿಜಾವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಳೆದನು.(&ಆಧಾರ:ಎನ್ಕಾರ್ಟ)
 • ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ : ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚಲಿಸುವ ದೂರ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ದೂರವನ್ನು ಹೇಳಲು/ಅಳೆಯಲು ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ ವರ್ಷದ ಮಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು.

ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ:[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಮದ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತಾರೆ. ಅದು ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾಂತಶಕ್ತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ದುಂಡಾಗಿದ್ದು ಅದರ ವ್ಯಾಸ 13,92,000 ಕಿ.ಮೀ. ಅದು ಭೂಮಿಯ 109 ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಅದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ (ತೂಕ) ಭೂಮಿಗಿಂತ 330,000 ದಷ್ಟು ( ಅದರ ತೂಕ 2ರ ಮುಂದೆ 30 ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಮ್). ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳೂ ಸೇರಿ ಆಗುವ ತೂಕದ 99.86% ನಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಇದೆ ! (ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ-ಸನ್). ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಜಲಜನಕ, ಕಾಲು ಭಾಗದ ಹತ್ತಿರದಷ್ಟು ಹೀಲಿಯಮ್; ಅಲ್ಲದೆ ಶೇಕಡ 1.69 ರಷ್ಟು ಇತರೆ ಧಾತುಗಳು. ಆ ಇತರೇ ಧಾತುಗಳು ಭೂಮಿಯ 6528 ರಷ್ಟು ತೂಕದ್ದು.
 • ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈ ಶಾಖ ಅಂದಾಜು 5505 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಟ್ (5778 ಕೆಲ್ವಿನ್). ಎಲ್ಲಾ ತಾರೆಗಳಂತೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ (ಬೆಳಕು , ಶಾಖ) ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಮಾಣು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 620 ಮಿಲಿಯನ್ (62ಕೋಟಿ) ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಜಲಜನಕ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
 • ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸರಾಸರಿ 149.6 ಮಿಲಿಯನ್(14.96 ಕೋಟಿ) ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೂರವನ್ನು ಖಗೋಲಮಾನದ ದೂರದ ಅಳತೆಗೆ 1 (ಎಯು) ಖಗೋಲ ಮಾನವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 28 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅತಿಯಾದ ಸಾಂದ್ರತೆಹೊಂದಿದೆ-ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ 150ರಷ್ಟು ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ (1ಗ್ರಾಂ) ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿನಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯ 150 ಗ್ರಾಮ್ ತೂಗುವುದು. ಅದರ ಕೇಂದ್ರದ ಶಾಖ ಸುಮಾರು 15.7 ಮಿಲಿಯನ್ (1ಕೋಟಿ 57ಲಕ್ಷ ) ಕೆಲ್ವಿನ್. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಶಾಖ ಸುಮಾರು 5800 ಕೆಲ್ವಿನ್.

ಸೂರ್ಯ ಪರಿವಾರೊ:[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

caption(ಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ) = ಸೂರ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಗ್ರಹಗಳ ಗಾತ್ರ , ದೂರ ಸುಮಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕ್ ಸುಮಾರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಚಾಂಟ ಅವು ಕಾಂತಿಟ್.
 • ಸೂರ್ಯನ್ ಸುತ್ತುತ್ತು ಪಾಡುನ ಆಕಾಶ ಕಾಯ ಅಯಿನ್ (ಸೂರ್ಯನ) ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿಟ ಬಲಟ್ ಸೂರ್ಯೊನ್ ಸುತ್ತೊಂತು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಸಂಯುಕ್ತ ಪರಮಾಣುಗಳ ಮೇಘ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡು ೪೬೦ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಹಗಳು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಒಳ ಸುತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳಾದ ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಭೂಮಿ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಘನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳದ ಹೊರ ಮೈ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಗುರು (ಗ್ರಹ), ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ಜಲಜನಕ ಮೊದಲಾದ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಆದ ಅನಿಲ ದೈತ್ಯ ಗ್ರಹಗಳು. ದೂರದ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಯುರಾನಸ್, ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಮ, ನೀರು ಇವಗಳಿಂದ ಆದವು; ಅವು ಹಿಮದೈತ್ಯ ಗ್ರಹಗಳೆನ್ನಬಹುದು. ಇವಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಪ್ಲುಟೋ, ಹವುಮಿಯಾ, ಮಕೆಮ್ಕೆ, ಈರಿಸ್ (ಐರಿಸ್) , ಸೈರಿಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳೂ, ಉಲ್ಕೆಗಳ ಸಮೂಹವೂ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಮಾತ್ರಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಾ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ಭೂಮಿ ಜೀವ ಸಂಕುಲ ವಿಕಾಸಹೊಂದಲು ಅನುಕೂಲ ವಾತವರಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಕಾಸವು ಸುಮಾರು ೩೫೦-೪೦೦ ಕೋಟಿವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಲ್ಗೀಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ನೋವಾ ಆಗಿ ಸಿಡಿದು ನಾಶವಾಗುವಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು 5 ಬಿಲಿಯನ್ (500 ಕೋಟಿ) ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೆಂಪು-ಕುಬ್ಜ ದೈತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಒಳಭಾಗದ ಜಲಜನಕವು ಉರಿದುಹೋದಂತೆ ಹೊರಭಾಗವು ಹಿಗ್ಗಿ ಕೇಂದ್ರವು ಸಂಕುಚಿಸಿ ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಶಾಖವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಲಜನಕವು ಹೀಲಿಯಂ ಜೊತೆ ಸಮ್ಮಿಲನ ಹೊಂದಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೀಲಿಯಂ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಗ್ಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಕೇಂದ್ರವು 100 ಮಿಲಿಯನ್ (10 ಕೋಟಿ) ಕೆಲ್ವಿನ್ ಶಾಖ ಪಡೆದಾಗ ಇಂಗಾಲವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು (ಕೆಂಪು) ದೈತ್ಯ ತಾರೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಬಹುದು. ಹೊರ ಕವಚದ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿಯು ಸಿಡಿದು ಗ್ರಹ ಸಮೂಹ ಹೊಂದಿದ ನ್ಯಬೂಲಾ ಆಗಬಹುದು. ಅತಿ ಶಾಖದ ಕೇಂದ್ರ ಬೀಜ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದು ಅದು ತಣ್ಣಗಾದಂತೆ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶ್ವೇತಕುಬ್ಜವಾಗಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ತಾರೆಗಳು ಹೀಗೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಕುಬ್ಜ ತಾರೆಗಳಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಸ್ಟೀಫನ್‌ ಹಾಕಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸ್ಟೀಫನ್‌ ಹಾಕಿಂಗ್ ವಿಶೇಷವಾತ್ ನರಮಾನಿಡ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ತಾಂತ್ರಿಕವಾತ್ ಮುಂದುವರಿತ್ ಆ, ಒವೇ ಪರಕೀಯ ನಾಗರಿಕತೆ ನಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆತಾ ವಿರುದ್ಧೊ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರ್.(ನಮಕ್ಕ್ ಅಪಾಯ ಸಂಭವ ಇಪ್ಪುಂಡು!)
 • ಮುಂದುವರಿಸಾತ್ ನಾಗರಿಕತೆಡ್ತ್ ನಮ ದುಂಬು ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನೆ್ ದುಂಬು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಬುಕ್ಕ ವಿಷಯೊನ್ ಎದುರು ಪಾಡಯಾರ್ ಸಮನಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು "ಅವು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪುಜ್ಜಿ!", ಹಾಕಿಂಗ್ ಪೊಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಿತ್ರೊನ್ ಪನ್ಪೇರ್.[೧]

ನಮೊ ಕ್ರಿಮಿನ್ ತೂವೋಲಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಅನ್ಯಲೋಕತ ನಾಗರಿಕತೆ ನಮ ಮಸ್ತ್ ತಾಂತ್ರಿಕವಾತ್ ದುಂಬುಪೋಲಿ ಉಂದು ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಪನ್ತೆರ್. 'ನಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ ತೂವೋಲಿ',ಉಂದು ಅರ್ ಪನ್ತೇರ್. ಅರ್ ಒವೇ ಪರಕೀಯ ನಾಗರಿಕತೆ ನಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸುವ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರ್.
 • ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ ಗ್ಲೀಸಿ (Gliese) ಬ್ಯಾಟಲ್ 832c ಗ್ರಹತ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ, ಆಂಚನೆ ನಮ ಬುಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನ ಬಗೆಗ್ ಜಾಗರೂಕವಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು," ಅರ್ ಪನ್ತೆರ್.
 • "ಅರ್ ಅಪಾರವಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಂದು ಬುಕ್ಕ ನಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಕ್ಕಿಂತ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆಬಾಲುನುಂದು ನಮ ತೂವೋಲಿ 'ಉಂದು ಹಾಕಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರ್.
 • "ನಮ ವಯಸ್ಸಅಯಿನ ಲೆಕ್ಕೊ ನಮ ಮಸ್ತ್ ಮನವರಿಕೆಯಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಈ ವಿಶ್ವಟ್ ನಮ ಮಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಉಂದು; ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಪುಂಡು, ನಮ ಪೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಸಾದ್ಯತೆನ್ ಕಂಡುತ್ ಪತ್ತಿಯೇರ್ ಈ ಜೀವಮಾನಟ್ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯೊನ್ ಮಾಲಗಪಯಾರ ಇಷ್ಟಅಪುಂಡು." ಅರ್ ಪಣುವೇರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ವರದಿ ಮಾಲ್ತ್. ಹಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಿದೇಶಿತಗ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಇದೇ ಸುರ್ಗ್ ಬಾರಿ ಅತ್ತ್.[೨]

ಭೂಮಿಟ್ ಜೀವಜಾಲ ಸೃಷ್ಟಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸೂರ್ಯಗ್ 465,00,00,000 ಶೇ.±1(ಶೇ.±1 ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕ್ ಅವಕಾಶುಂಡು)(465 ಕೋಟಿ} ವರ್ಷಗಳತ್ ಉಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಲ್ಪೇರ್ ಸೌರ ವ್ಯೂಹತ ಉದಯ ಕಾಲ -
 • ಭೂಮಿತ ಪ್ರಾಯ 454 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ (10/10% ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುಂಡು).
 • ಅತಿಉಷ್ಣ - 400,00,00,000 ವರ್ಷ:
 • ಮಧ್ಯ ಉಷ್ಣ ಯುಗ ಥಿಯಾ (ಊಹೆ) ಉಂದು ಗ್ರಹ ಭೂಮಿಗ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತ್ ಪರಿಣಾಮ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಚಂದ್ರ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ್ ಅತ್ ಭೂಮಿನ್ ಸುತ್ತ ಆರಂಭ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಅಯಿನ್ ಚಂದ್ರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಭೂಮಿನ್ ತನ್ನ ಅಕ್ಷ ಭ್ರಮಣನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿರತೆಗ್ ತಂದಿತು. ಈ ಅಕ್ಷ ಭ್ರಮಣ ಭೂಮಿನ್ ಜೀವ ಧಾರಣೆಗ್ ಅನುಕೂಲ ವಾತಾವರಣನ್ ಉಂಟುಮಾಲ್ತ್. (ಥಿಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಮಾತೆ ; ತಿತಾನೆಸ್-ಹೆಲೋಯಿಸ್,ಸೆಲೀನೆ ,ಇಯೋಸ್ ಆದಿ ಪುರುಷೆರ್ - ಥಿಯಾ ಇಂಬೆರಾ ತಾಯಿ -ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ)
 • 390-250 ಕೋಟಿ ವರ್ಷತಾ ಪಿರಾ ಪ್ರೋಕೊ ರೀಅವಟ್ ಆದಿ ಜೀವಕೊಶ ಉಗಮವಾಗಿರಬೇಕು . ಇವು ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಸಿ ಆರ‍್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲೀಕರಣ (ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ) ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿಸಂಚಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ನಂತರ ಪ್ರೋಕೊರೀಅವಟ್ ಗಳು ರಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಸಂಯುಕ್ತ ಅಣುಗಳ ರಸಾಯನಿಕ ಬಂಧಗಳ ರಚನೆಮಾಡಿದ್ದು -ಅವು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ಗ್ಲೂಕೊಸು ನಂತರದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವ ಕೋಶಗಳಿಗೆ -ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾಧಾರ ಮೂಲವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದೆ.

ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. Stephen Hawking warns against seeking out aliens
 2. Stephen Hawking warns against contacting aliens
 • [[೧]] Stephen Hawking warns against seeking out aliens;

PTI,London|Sep 25, 2016

*ಆಧಾರ :[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]