ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಾಂಜಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಪ್ಪು ಮಾಂಜಿ

ಮಾಂಜಿ ಪಂಡ ಸಮುದ್ರೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತರತ ಮೀನ್. ಮಾಂಜಿ ಮೀನ್‌ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಪೊಂಪ್ರೆಟ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಲೆಪ್ಪುನಕುಲುಲ ಉಲ್ಲೆರ್. ಪೊಂಪ್ಲೇಟ್ ಪುದರ್ ಪಾಂಪ್ ಪನ್ಪಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಶಬ್ದೊಡ್ದು ಬತ್ತ್ಂಡ್.[೧]ಮಾಂಜಿ ಮೀನ್‌ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು

ಮಾಂಜಿದ ಪೊಲಬು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಂಜಿ ಪಂಡ ಮಾಂಸಹಾರಿ ಜನೊಕುಲು ತಿನಿಯೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ನೀರ್‌ಡ್ ಬದುಕುನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಮೀನ್. ಉಂದು ಚಪ್ಪಡೆಯಾದ್ ಅಗೆಲ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೀನ್‍ದ ಉಲಯಿ ನಡುವೆ ಉದ್ದೊಗು ಒಂಜಿ ದಪ್ಪದ ಮುಳ್ಳು ಇತ್ತ್‌ದ್ ಈ ಮುಳ್ಳುಡ್ದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಅಡ್ಡೊಗು ಸಪುರ ಸಪುರದ ಮುಳ್ಳು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೀನ್‌ದ ರಡ್ಡ್ ಮೈಟ್ ರೆಕ್ಕೆದಂಚಿನ ಆಕಾರೊ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೀನ್ ವಿ ಆಕಾರದ ಬೀಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಾಂಜಿಡ್ ರಡ್ಡ್ ವಿದೊ ಉಂಡು.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಡ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಂಜಿಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್

  • ಇಂಗ್ಲೀಷ್: ಪೊಂಪ್ರೆಟ್
  • ತುಳು: ಮಾಂಜಿ
  • ತಮಿಳು: ವಾವ್ವಲ್
  • ಮಳಯಾಳಂ: ആവോലി (ಆವೋಲಿ)

ವಿದೊಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಬೊಲ್ದು ಮಾಂಜಿ
  • ಕಪ್ಪು ಮಾಂಜಿ

ಬೊಲ್ದು ಮಾಂಜಿ ಉಂದೆತ ಮೈತ ಬಣ್ಣೊ ಬೊಲ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಬೊಲ್ದು ಮಾಂಜಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ವೈಟ್ ಪಾಂಪ್ರೆಟ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಂಪ್ರೆಟ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ಕಪ್ಪು ಮಾಂಜಿದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕಪ್ಪು ಮಾಂಜಿಉಂದೆತ ಮೈತ ಬಣ್ಣೊ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಕಪ್ಪು ಮಾಂಜಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಂಪ್ರೆಟ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಬೊಲ್ದು ಮಾಂಜಿಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು

ಗಳಸುನ ವಿಧಾನೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಂಜಿ ಮೀನ್ದ ರೆಕ್ಕೆ, ಬೀಲ, ಮುಟ್ಟೆನ್ ಕೊಯ್ಯಿದ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿತ ಬಂಜಿನ್ ತಿಗ್‌ತ್‌ದ್ ಬಂಜಿದ ಉಲಯಿ ಇತ್ತಿನ ಕರ್ಲ್ ಪೊಟ್ಟೆನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ದಕ್ಕೊಡು ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್‌ಡ್ ಸೋಕುಡೆ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಕಜಿಪು ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಯಿತ್‌ದ್ ತಿನೊಲಿ

ಮಾಂಜಿನ್ ಕಜಿಪು ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಾಯಿತ್‌ದ್ ತಿಂದ್ಂಡ ಸರೀರೊಗು ಎಡ್ಡೆ

  • ಮಾಂಜಿಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಬಿದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.
  • ಅಂಚನೆ ಒಮೆಗಾ೩ ಫ಼್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಉಂದು ಮೆದುಳುದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್‌ಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ DHA ಘಟಕೊನು ಜಾಸ್ತಿ ಒದಗಾದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. https://food.ndtv.com/ingredient/pomfret-701151
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಾಂಜಿ&oldid=156008"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು