ಮಾಸೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪರಿಚಯ

ಮಾಸತ್ತಿ ಕಲ್ಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲುನ ವಿಸ್ರುತ ರೂಪ ಮಹಾಸತಿ ಕಲ್ಲು

ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಊರು ಪೂರಾ ಒಂಜೇ ಸುದ್ದಿ.ಸೀಮೆದರಸುಲು ಕೋಟೆಕಟ್ಟಾಬೆರ್‍ಗೆ.ಆಂಡ ಕಟ್ಟಿನ ಕೋಟೆ ಉಂತೆರೆ ಕೇನುಜಿಗೆ! ಪಗೆಲ್‍ಕಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಕಟ್ಟ ಇರ್ಲಡ್ ಜರಿದ್ ಬೂರುಂಡುಗೆ.ಆಂಡ ನೆಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಯಾರಲಾ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಮಾತ್ರ ಊರ್ದ ಕೆಲವು ಜನೊಕುಳು ಗುಟ್ಟ್ಉ ಮನ್ತೆರ್‍ಡ,ಕೆಲವರ್‍ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಪೆರು-ಬಂಗವಾಡಿದ ಪಟ್ಟದ ಕರ್ತುಲಾಯಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಂಗರಸೆರ್ ಕಟ್ಟಾವು ಕೋಟೆ ಉಂತಂಡಾಡ,ಕಡೀರ ಬಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣನ್,ಪುಡಾದ್ ಜರಿಪಿ ಕೋಟೆಗೆ ಆವುತಿ ಕೊರೊಡುಂದು.ರಾಜನ ಆರಂತಡೆಗ್‍ಲ ಸುದ್ದಿ ಪಾರುಂಡು.ಇಂದೆಟ್ ಸತ್ಯ ಒವು?ಸುಳ್ಳು ಒವು? ಧರ್ಮ ಒವು ಆಧರ್ಮ ಒವು? ಪಂಡ್ದ್ ಏರೆಗ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬೂಡುದ ಪಾರ್‍ಪತಿಗೆ‍ ಮನ್ಪಿ ಚೇತಗಂಗೆ,ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಲುನ್ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯೆರೆಡ ಪಣ್ಪಾನಗ,ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಅರಸುಲೆಗ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್. ಬಲಿಮೆದ ಬಲ್ಯಳಯನ್‍ ಯಿಚಾರ ಮನ್ಪುನ ಬುಡ್ಡು,ಚೇತಗಂಗನ್ ಲೆತ್ತ್ದ್ ಕೇಂಡೆರ್,"ಚೇತಗಂಘ,ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಕ್‍ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆದ ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ನಗ ನಿನಡೆ ಪಂಡೆ,ಇಂದೆನ್ ಕಟ್ಟಾವುನ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊದ ಪುದೆ ನಿಕ್ಕ್ ತುಂಬುಡಿಯೆ.ಈ ಕಟ್ಟಾಯಿ ಕೋಡೆ ಜರಿದ್ ಬೂರುಂಡ.ಈ ಬಗೆಟ್ ದಾದನಾ ಯಿಚಾರ ಯೆನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಮುಂಟುಂಡ್.ದಾದಂದ್ ಪಣ್ಪನಾ?" "ಅರಸುಲೆ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಾವು ಕಾರ್ಯ,ಉಮೇದ್‍ ಮನ್ಪಾವೋಂದು ಉಲ್ಲೆ.ಆಂಡ ದಾನೆ ಮನ್ಪುನು,ಪಗೆಲ್ ಏರಿ ಕಲ್ಲ್ ರಾತ್ರೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಜರಿದ್ ಬೂರ್ದು ನೆಲ ಪತ್ತುಂಡ.ತೆರಿನ ಜೋಯಿ ಸೆರೆಡ,ಬಲಿಮೆ ಕೇಂಡ.ಪುಡಾಯಿ ಕೋಟೆಗ್ ಕಡೀರ ಬಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣೊರ್ತಿನ್‍ ಅವುತಿ ಕೊರುಂಡ,ಕೋಟೆ ಉಂತುಂಡು ಪಂಡ್ದ್ ತೋಜಿಬತ್ತ್ಂಡ್‍.ಈ ವಿಷಯ ಕೇಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡಿನುಪ್ಪು ಮೆಯಿಕ್ ಪತ್ತುಜಿ,ರಾತ್ರೆ ಜೆತ್ತ್ಂಡ ನಿದ್ರೆ ಬೂರಿಜಿ. ದಾದವಾ,ಬಂಗವಾಡಿ ಸೀಮೆಗ್‍ ಗ್ರಾಚಾರ ತಾಗ್‍ದ್‍ಂಡ್‍,ಪಂಡ್ದ್,ಬೇನೆ ಬೇಸರಿತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ" ಅಂದ್‍ ಚೇತಗಂಗ,ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲಿಮೆಡ್‍ ತೋಜಿನ ಸಂಗತಿ,ಕೋಟೆಗ್‍ ಕಡೀರ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೊವೆ ಆವುತಿ.ಇಂಡೆಟ್ ವಾ ಸತ್ಯನಾ,ವಾ ಧರ್ಮನಾ,ತೆರಿಯೆ.ಆಂಡ ಜೈನ ಕುಲೊಟು ಪುಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತಾ ನರಬಲಿ ಕೊರೊಡೇ ಪಂದಾಂಡಾ ಯಾನೇ ಬಲಿಯಾಪೆ ಉಂದು ಯೆನ್ನ ನಿರ್ದಾರ"ಇಂf‍ದ್‍ ಅರಸು ತರೆಬೆಚ್ಚಡು ಉಪ್ಪುವೆ.ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲದಿನ ಸಂದುಂಡು.ಮಿತ್ಯಾವು ಬರ್ಕೆ ಬಂಗವಾಡಿಗ್‍ ಸೇರ್ದಿನ ಒಂಜಿಹಳ್ಳಿ.ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿ ಬೂಬನ ಪುಳ್ಳಿ ಲಚ್ಚಕ್ಕೆ,ಒರ್ತಿ ಕಟ್ಟದ ಕಣನೀರ್‍ಡ್ ಕೈದೆಕ್ಕು ಪೊಣ್ಣು.ಒಂತೆ ಸಮಯೊಗು ದುಂಬು ಕಂಡನಿ ದಂಡ್‍ಗ್ ಪೋಯೆ.ಪೋಯಿನನಾಯೆ ಪಿರ ಬತ್ತ್ಜೆ.ಊರುಗು ಬೋಡಾತ್‍ರ ಅಂಕೊದ ಕಲೋಟು ಸೊರ್ಗೊ ಸೇರ್ಯೆ.ಮೂಲು ಲಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡೀರ ಬಂಜಿನಾಳ್‍,ಅಜ್ಜ ಬೂಬ ಬಿರುವ ಬುರುಂಡ ಆಳೆಗ್‍ ಏರ್ಲಾ ಗತಿಯಿಜ್ಜಿ.ಕಣ್ಣ್‍ಡ್‍ ಕನದುಕ್ಕೊಗೆತ್ತೊಂದು ಬದ್ಕುನ ಲಚ್ಚಕ್ಕೆಗ್‍,ಬಂಗವಾಡಿದರಸುಲೆನ,ಕೋಟೆಗ್‍ ನರಬಲಿ ಆವೋಡುನ್ಪಿ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು.ಈಯಿಸಯಯೊಡು ಮಸ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ತ್ದ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರೊಗು ಬರ್ಪಳ್‍.ಅಜ್ಜನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಆರಸುಲೆನ್ ತೂವರೆಂದ್‍ ಆನಿ ರಾಜಚಾವಡಿಗ್ ಬತ್ತೊ.ರಾಜಸಭೆ,ಚಾವಡಿಡ್ ನಿರೆದಿತ್ತ್‍ಂಡ್.ರಾಣಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಪೊರ್ತ್‍ ಬಂಜಿನಾಳ್‍.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾಸ್ತಿಕಲ್ಲುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕುಂದಾಪುರದ ಬಂಗವಾಡಿ
  • ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರುಡು ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]