ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮಾಮೊ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗೊಲು

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಂಡ ದಾದ?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಂಡ ನರಮಾನಿಯನ ಸರೀರೊಡು ಉಂಡಾಪಿನ ಜೀವಕೋಶಲೆನ ಅಸಹಜ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್.ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನರಮಾನಿಯನ ಸರೀರೊಡೆ ಸುರುವಾದ್ ಅಂತ್ಯ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್.ಈ ರೋಗು ಒಂಜಾ ಪೂರಾ ಗುಣ ಆವು ಇಜ್ಜಿಂಡ ನರಮಾನಿಯನ್ ಬಲಿ ದೆತೊನುನಂಚಿನ ಸೀಕ್.ಒವ್ವೆ ಅಂಗದ ಜೀವಕೋಶೊಲು,ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಂಗಾಂಶೊಲು ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವು ಖಂಡೆಯಾದ್ ಕಡೆಕ್ ಆ ಅಂಗಾಂಶದ ಕಾನ್ಸರ್‌ಗ್ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು .ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್,ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್,ಕರ್ಲ್‌ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್,ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ.ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಚರ್ಬಿದ ಖಂಡೆದ(ಗಡ್ಡೆ) ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು .ಅವೆಡ್ದ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಖಂಡೆ(ಗಡ್ಡೆ)ಯಾದಿತ್ತ್ಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡುಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒರಿಯಡ್ದ್ ಕುಡೊರಿಯಗ್ ಪಗರುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಯಿಡ್ದ್ ನರಮಾನಿಯನ ಸರೀರೊಗು ಅಂಟೊನುಂಜಿ[೧].

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣೊಲು : ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಿಗಲೆದ ಅಂಗಾಂಸೊಡ್ದು ಬುಳೆಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್.[೨].ಮಿರೆಕ್‌ಲೆಡ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನ ಉಂಡೆ ಆಕಾರದ ಎಲ್ಯ ಮುದ್ದೆ,ಮಿರೆಕ್‌ಲೆನ ಆಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ, ಚರ್ಮದ ಮಿತ್ತ್ ಕೆಂಪು ಪ್ಯಾಚ್, ತೊಟ್ಟುಲೆಡ್ ದ್ರವ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿರೆಕ್‌‌ಲ್ ಕಿನ್ಯ ಆಪಿನಿ ಉಂದು ಮಾತ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಲಕ್ಷಣೊಲು.[೩].ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇತೆ ಭಾಗೊಲೆಗ್ ಪದ್‌ರ್ನಕುಲೆಗ್ ಮಿರೆ ಬೇನೆ , ಬಾತಿನ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಲು, ಉಸಿರಾಟೊಗು ತೊಂದರೆ, ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಾಮಾಲೆ|ಮಂಜಲ್ ಚರ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣೊಲು ತೋಜಿದ್ ಬರು.[೪]

ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ಕಾರಣೊಲು ಬೊಕ್ಕ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗ್ ಕಾರಣ ಆಪಿನ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶೊಲು ಪಂಡ :ಸ್ತ್ರೀ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಬೊಜ್ಜು, ಸರೀರೊಗು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ಗಂಗಸರ ಸೇವನೆ, ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯೊಡು ಹಾರ್ಮೋನು ಬದಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ,, ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣದ , ಬೇಗ ಋತುಮತಿ ಆಪಿನಿ, ಆಲಸ್ಯವಾದ್ ಜೋಕುಲು ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪುನಿ , ಕುಟುಂಬ ಇತಿಹಾಸ, [೩] [೫].ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ್ ಸುಮಾರು 5-10% ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಡ್ದ್ ಅನುವಂಶೀಯತೆ|ಆನುವಂಶಿಕವಾದ್ ಜೀನ್‌ಲೆನ ಮೂಲಕ(ಬೇತೆಕುಲೆನ ಪೈಕಿ BRCA1 ಬೊಕ್ಕ BRCA2) ಬರ್ಪುಂಡು. ..ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಕ್ಷೀರೋತ್ಪಾದಕ ನಾಳ|ಪೇರ್‌ದ ನಾಳೊಲೆನ ಉಲಯಿದ ಪದರದ ಜೀವಕೋಶೊಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್‌ನ್ ನಾಳೊಲೆಗ್ ಪೂರೈಸವುನ ಕಿನ್ಯಪಾಲೆಲೆಡ್ ಆಪುಂಡು . ನಾಳೊಲೆಡ್ದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಪಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ ನಾಳದ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಗಳು ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ಯಪಾಲೆಲೆಡ್ದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಪಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ್ ಕಿರುಹಾಲೆಗಳ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಲು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.[೩].ಅವತ್ತಂದೆ 18 ಬೇತೆ ಉಪವಿಧೊತ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍‌ಲು ಉಂಡು .ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ಲು ಒಳನಾಳದ ಕಾರ್ಸಿನೋಮದಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ಗಾಯೊಲೆಡ್ದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. [೫].ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ನ್ ಅಯಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಯಿನ ಗಂಟ್‌ದ ಒಂಜಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ ದೆಪ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ.ಒರ ತೆರಿನೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇತೆ ಭಾಗೊಲೆಗ್ ಪದ್‌ರ್‌ನೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ರೀತಿದ ಮರ್ದ್‌ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೆರಿಯೆರೆ ನನೊಂಜಾತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆನ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು..[೩]

ತರೆ ತಿರ್ತಾಯಿನ ಬೇನೆದ ಮಿರೆತ ತೊಟ್ಟುಲು, ಗಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮೊದ ಚಿರುಂಟುನೆನ್ ತೋಜ್ಪಾವುನ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್.

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಸೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಸೊಲೆನ್ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಗೊಡು ಇಂಗಡಿಸವೊಲಿ:

 1. ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪಾಯೊದ ಅಂಸೊಲು (ಜನೊಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ್ ಅಕ್ಲೆ ಬದಲ್ಒನುನಂಚಿತ್ತಿ ವಸ್ತುಲು, ಗಂಗಸರೊದಂಚಿತ್ತಿ ಪರ್ಪುನೆನ್ ಗಳಸುನೆ), ಬುಕ್ಕೊ
 2. ನಿಚ್ಚಯೊದ ಅಪಾಯೊದ ಅಂಸೊಲು (ಪಿರಯೊ ಬುಕ್ಕೊ ಜೈವಿಕ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಲೆನ್ ಮಾಲ್ಪಂದಿಲೆಕೊ).[೬]

ಬೇತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಸೊಲು,[೭] ಬಅಲೆನ್ ಸಾಂಕುನ ಅತ್ತಂಡ ಮಿರೆಪೇರ್‍ದ ಕೊರತೆಡ್,[೮]ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟೊದ ಹಾರ್ಮೋನುಲೆಡ್ದ್, [೯][೧೦] ಕೆಲವು ತೆನಸ್‍ದ ಕ್ರಮೊಡ್ದ್, ಬುಕ್ಕೊ ದಪ್ಪೊ ಸರ್ತೊ, ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಡ್ದ್ ಮಿರೆತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಂಡುಂದು ಸೂಚನೆ ಉಂಡು.[೧೧]

ಚಿಹ್ನೆಲು ಬೊಕ್ಕ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುರುಕು ಗುರುತಿಸಯೆರೆ ಆಪಿನ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍‌ದ ಲಕ್ಷಣ ಮಿರೆಕ್‌ಲೆನ ಅಂಗಾಂಶೊಡ್ದು ಬೇತೆರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಉರುಟು ಆಕಾರದ ಕಿನ್ಯ ಮುದ್ದೆ.೮೦ ಶೇಕಡದಾತ್ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ ಪ್ರಕರಣೊಲು ಈ ಉರುಟು ಆಕಾರದ ಕಿನ್ಯ ಮುದ್ದೆ ತೋಜಿನಗ ಗೊತ್ತಪುಂಡು.[೧೨].ಸುರುಟು ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ್ ಮಮೊಗ್ರಮ್‍ಲೆನ ಮುಖಾಂತರ ಪತ್ತೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು. ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಲು ತೋಜುನಂಚಿನ ಉಂಡೆಲು ಮಾತ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ದ ಸೂಚನೆಯಾದುಪ್ಪು.

ಈ ಉಂಡೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ದ ಬೇತೆ ಲಕ್ಷಣೊಲು: ಚರ್ಮದ ನೆರಿಕಟ್ಟುನಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಿನ್ಯಾಪಿನಿ, ತೊಟ್ಟುದ ಸುತ್ತ ಗುಳ್ಳೆಲು ,ದ್ರವ ವಿಸರ್ಜನೆ , ಒಂಜಿ ಮಿರೆ ಕುಡೊಂಜೆಡ್ದ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಪಿನಿ, ತೊಟ್ಟುಲು ಆಕಾರ ಬದಲಾಪಿನಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ತರೆ ತಿರ್ತಾಯಿನ ತೊಟ್ಟುಲು ,ಮಿರೆ ಯಾಪಲ ಬೇನೆ , ಇತ್ಯಾದಿ[೧೩]

ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾನ್ಸರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದ್ ದೆತೊಂದು ಗುಣ ಮಲ್ಪಿನವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಙದ ಕೆಲಸ ಆಂಚಾದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುನೆಗ್ ದುಂಬೆ ಬರಂದಿನಂಚನೆ ಮಲ್ಪುರೆ ಪ್ರಯತ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸರೀರೊಡು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಫಲ ಪರ್ಂದ್ ತರಕಾರಿಲೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನೊಡು.ಸರೀರೊಡು ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಬಿ(ಬೊಜ್ಜು) ಸೇರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡು.ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪೊಡು.ತಂಬಾಕು,ಮದ್ಯಪಾನ ,ಧೂಮಪಾನೊದಂಚಿನ ಹಾಳ್ ಅಭ್ಯಾಸೊನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ[೧೪].ಜಾಸ್ತಿ ಜನೊತೊಟ್ಟುಗು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಸರೀರೊದ ಒವ್ವೆ ಅಂಗ ಬಾತ್‌ದಿತ್ತ್ಂಡ ಆ ಬಾಪು ೪ ದಿನೊಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವೆನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ವೈದ್ಯೆರೆಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಾವುನ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯೆಪಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀಕ್‌ನ್ ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸುರುತ ಹಂತೊಡೆ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಗುಣ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://tv9kannada.com/health/you-must-know-the-causes-of-breast-cancer-psg-239280.html
 2. Breast Cancer
 3. ೩.೦ ೩.೧ ೩.೨ ೩.೩ Breast Cancer Treatment (PDQ®)
 4. cite book|last1=Saunders|first1=Christobel|last2=Jassal|first2=Sunil|title=Breast cancer|date=2009|publisher=Oxford University Press|location=Oxford|isbn=978-0-19-955869-8|page=Chapter 13|edition=1.|url=https://books.google.com/books?id=as46WowY_usC&pg=PT123
 5. ೫.೦ ೫.೧ cite book|title=World Cancer Report 2014|date=2014|publisher=World Health Organization|isbn=92-832-0429-8|pages=Chapter 5.2
 6. cite journal |vauthors = Reeder JG, Vogel VG |title = Breast cancer prevention. |journal = Cancer treatment and research |volume = 141 |pages = 149–64 |year = 2008 |pmid = 18274088 |doi = 10.1007/978-0-387-73161-2_10
 7. cite web |title = Am I at risk? |url = https://web.archive.org/web/20131025074635/http://www.breastcancercare.org.uk/breast-cancer-information/breast-awareness/am-i-risk/risk |publisher = Breast Cancer Care |accessdate = 22 October 2013
 8. cite journal |author = Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer |title = Breast cancer and breastfeeding: collaborative reanalysis of individual data from 47 epidemiological studies in 30 countries, including 50302 women with breast cancer and 96973 women without the disease. |journal = Lancet |volume = 360 |issue = 9328 |pages = 187–95 |date = August 2002 |pmid = 12133652 |doi = 10.1016/S0140-6736(02)09454-0
 9. cite journal |vauthors = Yager JD, Davidson NE |title = Estrogen carcinogenesis in breast cancer |journal = New Engl J Med |volume = 354 |issue = 3 |pages = 270–82 |year = 2006 |pmid = 16421368 |doi = 10.1056/NEJMra050776
 10. cite web |url = https://web.archive.org/web/20131005003050/http://center4research.org/medical-care-for-adults/hormone-therapy/hormone-therapy-and-menopause/ |title = Hormone Therapy and Menopause |publisher = National Research Center for Women & Families |vauthors = Mazzucco A, Santoro E, DeSoto, M, Hong Lee J |date = February 2009
 11. Light Pollution as new risk factor for human Breast and Prostate Cancers- Haim, Abraham; Portnov, Biris P., 2013, ISBN|978-94-007-6220-6
 12. Breast Disorders: Breast Cancer
 13. cite journal | author = Watson M | title = Assessment of suspected cancer | journal = InnoAiT | volume = 1 | issue = 2 | pages = 94–107 | year = 2008 | pmid = | doi = 10.1093/innovait/inn001
 14. https://vijaykarnataka.com/lifestyle/health/breast-cancer-signs-symptoms-cause-and-treatment/articleshow/69056870.cms