ಮಿಹಿರ್ ಸೇನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಜಗತ್ತದ ೫ ಸಮುದ್ರ ಮೀಂದಿನ ಸುರುತ ಜನ ಮಿಹಿರ್ ಸೇನ್. ಅರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಮಗಾಲಡ ಪುರುಲಿಅಡ ೧೬ನವೆಂಬರ್ ೧೯೩೦ಗ ಪುಟುದಿನಿ. ಅರ್ ಕಾನೂನ್ ಪದವಿದಾರೆ. ಆರ್ ಕಾನೂನ್ ಪದವಿದಾರೆ ಆದ್ ಇತ್ಂಡಲ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಾಮಿ ಆದ್ ಇತ್ತೆರ್.ಅರ್ನ ಸಂಸ್ತೆಗ್ ಭಾರತ ದೇಶ ೨ನೆ ಅತಿ ಮಲ್ಲ ರೆಶ್ಮೆ ಕಡಪಾವುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ತ್ದೆರ್. ಆರ್ ಜೂನ್ ೧೯೯೭ಗ ತೀರ್ದ ಪೊಯೆರ್.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪದ್ಮ ಶ್ರೀ,೧೯೫೬ ಭಾರತ ಸರಕಾರ
  • ಪದ್ಮ ಭೂಶನ,೧೯೬೭ ಭಾರತ ಸರಕಾರ
  • ಜಗತ್ ದಾಕಲೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಪುಸ್ತಕ
  • ಬ್ಲಿಟಿಜ್ ನೆಹರೂ ಟ್ರೋಫಿ,೧೯೬೭ ಭಾರತ ಸರಕಾರ

ಉಲೇಖೊ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]