ಮೀಪುನ ಪರ್ಬ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ದೀಪಾವಳಿದ ಕಡೀರ್ದ ದಿನೊನು ಮೀಪುನ ಪರ್ಬ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡೊಡು ಉಂದೆನ್ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಾರ್ನೆಮಿ ಕರೀದ್ ಬರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ. ತುಳುವೆರ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಜಿ ದಿನೊತ ಪರ್ಬಡು ಮೀಪುನ ಪರ್ಬ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿ ಪಾಡ್ಯಮಿ. ಈ ದಿನೊಟು ಕೃಷ್ಣ, ದೇವೆರ್ ಸತ್ಯಭಾಮ ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದ್ ನರಕಾಸುರ ಪನ್ಪಿನ ರಕ್ಕಸನ್ ಕೆರಿಯೆರ್ ಪನ್ಪುನ ನಂಬೊಲಿಕೆ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣೊಡು ಉಂಡು.[೧] ಅಂಚ ರಕ್ಕಸನ್ ಕೆರ್ದ್ ಲಡಾಯಿ ಮುಗಿದ್ ದೇವೆರ್ ತರೆ ಮೈಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಮೀಯಿನ ಆಚರಣೆ ಆದ್. ತುಳುವೆರ್ಲಾ ಅಂಚನೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಬೆಂದ್ರರ್ ಮೀಪೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಡೀಪಾವಳಿದ ಡುಂಬುದ ದಿನ ಮಲ್ಪುನೆದಾದ್ದ ಅಯಿನ್ ಸಣ್ನ ದೀಪಾವಳಿಂದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್[೨]

Krishna Cleaves the Demon Narakasura with his Discus

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊದ ಆಚರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉತ್ತರ ದೇಶೊದ ಊರುಡು ನಕಾಸುರನ್ ಕಾಳಿದೇವಿ ಕೆರಿಯಲ್ ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆಲಾ ಉಂಡು. ಕಾಳಿನ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿನ ಪೂಜೆ. ಉಂದೆನ್ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟೊಲೆನ್, ಕತ್ತಲೆನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ಅಯಿನ್ ದೀಪಾವಳಿದ ದುಂಬುದ ದಿನ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದುಂಬುದ ಯುಗೊಟ್ಟು ಬಲಿ ಚಕ್ರ ವರ್ತಿನ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವೆರ್ ವಾಮನ ರೂಪೊಡು ಪಾತಾಳ ಲೋಕೆಗು ತಾರ್ಪುನಗ, ಬಲಿನ ಆಸೆದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ ಅಯೆಗ್ ವರ್ಸೊಡು ಒಂಜಿ ದಿನೋ ಭೂಲೊಕೊಗು ಬರಿಯೆರೆ ಅನುವು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ಬಲಿಪಾಡ್ಯೆಮಿದಾನಿ ಬಲಿ ಬನ್ನಗ ಭೂಮಿದ ಜನೊಕುಲು ಸಂತೊಸೊಡು ಇಪ್ಪುನೆನ್ ತೂಯೆರೆ ಬಯಕುವೆ. ಅಂಚನೆ ಜನೊಕುಲು ಮೀದ್ ಮಾತ ತಯಾರ್ ಆಪೆರ್.

ಮೀಪುನ ತಯಾರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೀಪುನ ಪರ್ಬೊದ ದುಂಬುನಾನಿ ಬಯ್ಯಗ್ ನೀರ್ದ ಮಂಡೆಗ್ ನೀರ್ ದಿಂಜಾವುನ ಕಾರ್ಯಲ ಉಂಡು. ನೀರ್ದ ಮಂಡೆ ನ್ ದೆಕ್ದ್ , ಅವು ಚೆಂಬುದ ಮಂಡೆ ಆಂಡ ಪುಲಿನ್ ಲಾ ಉಪ್ಪುನುಲಾ ಸೇರ್ಸದ್ ದೆಕ್ಕುವೆರ್. ಅಂಚನೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ನಾ ಬೆನ್ಯೊ ದೆತ್ತದ್ ಕಾಲಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆದ ನಾಲಿಗ್ ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪುದ ಮಾಲೆ ಪಾಡುವೆರ್. ಗೂವೆಲ್ದ್ ನೀರ್ ಒಯಿತ್ ದ್ ಶಂಖ ಉರಿತ್ ದ್ - ಜಾಗಟೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಮಂಡೆಗ್ ನೀರ್ ದಿಂಜಾಬೆರ್. ಕೆಲವುದಕುಲು ಮಂಡೆಗ್ ಗಂಧಲಾ ಪೂಜುವೆರ್. ಪಟಾಕಿಲಾ ಪುಡಪುವೆರ್ . ಮೀಪುನ ಪರ್ಬೊದಾನಿ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ್ ಬೆಂದ್ರ್ ಸೂ ಪಡುವೆರ್ (ನೀರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುವೆರ್). ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಮತೆರ್ಲಾ ಮೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತರೆಕ್ಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಮೀಪೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸ ಕುಂಟು -ದಿರೆಸ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಬೆಲ್ಲ -ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿನ ಬಜಿಲ್ ಮೊರೆತ್ ದ್, ದೇವೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಯಿತ್ ದ್ ಪೋಯಿನ ಹಿರಿಯಕುಲೆಗ್ ದೀದ್ ಮತೆರ್ಲಾ ತಿನ್ಪೆರ್. ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು- ಬಾಲೆಲು, ಪರೆಬೆರ್ಲಾ ಬಾರೀ ಸಂತೊಸೊಡು ಇಪ್ಪುವೆರ್. ಇಲ್ಲಡ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬರ್ಪುನ, ಪೊಸ ಮದಿಮಯೆ-ಮದಿಮಳ್ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮೊಲಾ ಉಂಡು.

ಪಟಾಕಿದ ಸಂಭ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಲಾ ಪರ್ಬದ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೈಯಗ್ ಪಟಾಕಿ ಪುಡಪುವೆರ್. ನೆಲಚಕ್ರ, ಸುರು-ಸುರು ಕಡ್ದಿ ನ್ ಪೊತ್ಟಾದ್ ಜೋಕುಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಲ್ಲ ಜವನೆರ್ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಶ್ಮಿ ಪಟಾಕಿ, ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ ಪುಡಪುವೆರ್.

ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೊಡು ಮೀಪುನ ಪರ್ಬ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೋವಾದಕುಲು ಪಂತಿದ ನರಕಾಸುರನ ಬೊಂಬೆ ಮಲ್ತದ್, ಅಯಿಕ್ ಪಟಾಕಿ ದಿಂಜಾದ್, ಬೊಲ್ಪುದ ನಾಲ್ ಗಂಟೆಗ್, ಅಯಿಕ್ ಸೂ ಕೊರ್ದು ನರಕಾಸುರನ್ ಕೆರ್ಪುನೆನ್ ತೋಜಾವೆರ್. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯಡು ಉಂದೆನ್ ಕಾಳಿ ಪೂಜೆದ ದುಂಬುದ ದಿನ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಭೂತ ಚತುರ್ದಶಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಮೀಪುನ ಪರ್ಬೊದಾನಿ ಮೀಪುನೆದ್ದ್ ಜನೊಕುಲೆನ ಕಸ್ಟೊ, ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ದೂರ ಆದ್, ಎಡ್ಡೆ ದಿನೊ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬುಗೆಲಾ ಉಂಡು. ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡ್ಡ್ ದೀಪಾವಳಿ ಪಂಡ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ. ಆಂಡ ಒರಿನ ಭಾರತದ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಅಯಿನ್ ಮನದನಿ ಪಂಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದಾನಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲೆಡ್ ದೀಪಾವಳಿ ಭೋಗಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೆಲವು ತಮಿಳು ಇಲ್ಲಲ್ "ನೊಂಬು" ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Ray, Dipti (2007). Prataparudradeva, the Last Great Suryavamshi King of Orissa (A.D. 1497 to A.D. 1540). Northern Book Centre. p. 89. ISBN 978-8172111953. Retrieved 22 October 2014.
  2. Narak Chaturdashi 2017". Amar Ujala. Retrieved 18 October 2017.