ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮುಡಿಪು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮುಡಿಪು ಅತ್ತಂಡ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಪಂಡ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವೆರೆಗ್ ಕೈಕೊನುನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ. ಕುಟುಮೊದಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡುನ ಪುಂಡಿ ಪನವು. ಮೈ ಮನಸ್ ಸುದ್ದ ಮಂತೊಂದು ಉಡಲ್ಡ್ ಬಕ್ತಿನ್ ದೀವೊಂದು ಕುಟುಮೊಗು ಬರ್ಪಿನ ಬಾದೆನ್, ಜನಕುಲೆಗ್ ಬರ್ಪುನ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟೊಲೆನ್ ಪೂರ ಬುಡ್ ಪತ್ತಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಿನ್ನಯೊದ ಅರಿಕೆ ಮುಡಿಪು.

ಒರ್ಸೊಡೊರ ಮುಡಿಪು ಸುದ್ದೊ ಅತ್ತಂಡ ಕಟ್ಟುನ ಪಂಡ್‌ತ್ ಕುಟುಮೊತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್‌, ಗುತ್ತುತ ಇಲ್ಲ್‌, ತರವಾಡ್‌ತ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಾನ್‌ಪುವೆರ್. ಮಾತೆರೆ ಕೂಡಿಕೆಡ್ ತರವಾಡ್ ದಿಲ್ಲಲ್ ದೈವೊಲೆನ ಪದೊಲಿಡಿತ್ತಿನ ಮುಡಿಪುದ ಕರಜನೊನ್ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತ್‌ತ್ ಜಾಲ್ಡ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತಿ ಬಲಿ ಬತ್ದ್ ಎದುರು ದೀಡ್ಪೆರ್. ದೈವ ದೇವೆರೆನ್ ಸುಗಿತೊಂದು ಮುಡಿಪುಗು ಪುಂಡಿ ಪನವು ಪಾಡ್ವೆರ್.ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ್ ಪುಂಡಿ ಪನವುದೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು.ಮಾತೆರ್ಲಾ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಡು ಕರಜನದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ ದ್ ಮುಡಿಪುನ್ ಪಿರ ತುಂಬೊಂದು ನಾರಾಯಣ ದೇವೆರೆನ್ ನೆಂತೊಂದು ದುಂಬುದ ಜಾಗೆಡೆ ಕೊಂಡೊತ್ ದೀವೊಡು, ನೆನ್ನ್‌ ಅಟ್ಟೊಟು, ದೇವೆರೆ ಕೋಣೆಟ್‌, ಮಿತ್ತ್‌ಟ್‌ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು.ಒರ್ಸೊದು ಒರ್ಸ ಕರಿನಗ ಮುಡಿಪು ಜಿಂಜಿದ್ ಬನ್ನಗ ಐನ್, ಮೂಜಿ ಒರ್ಸಗೊರ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಸೇರಿಗೆಡ್ ತಿರುಪತಿಗ್ ಪಯಣ ಪತ್ದ್ ಪನವುನ್ ಸಮರ್ಪಿಸಾವೊಡು.ಪೊಪುನ ಕರ್ಚಿನ್ ಮುಡಿಪುದ ಕಾಸ್ ನ್ ದೆತ್ ದ್ ಪಯಣ ಪತ್ತೊಲಿ.ಈ ಇಚಾರ ಅತ್ತಂದೆ ತತ್‌ದ್‌ಲ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡಲಾ ಮುಡಿಪುದ ಕಾಸ್ನ್‌ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಂತ್ಂಡ ಇಡೀ ಕುಟುಮೊಗೆ ದೊಸ ತೊಜುಂಡು.ಮುಡಿಪುದ ಪನವು ದೆತ್ಂಡ ಇಲ್ಲ್ ಗಂಡಾಂತ್ರ ಆಪುನ ತರೆಸಮ ದಾಂತೆ ಅಪಿನ ಕುಟುಮದ ಸಂತಾನ ಅರಿದ್ ಪೊಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬೊಳಿಕೆ ಉಂಡು.

ಪಾತೆರೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ತಪ್ಪಾಯೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪೆ ಪನವು ಬುಡಯೆ
  • ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗ್ ಪುಂಡಿ ಪನವು ಒಪ್ಪವೆ(ಪರಕೆ)

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮುಡಿಪು&oldid=150399"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು