ಮೂರ್ತೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತಾರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ತಾರಿಡ್ದ್ ಕಲಿ ದೆಪ್ಪುನೆಕ್ಕ್ ಮೂರ್ತೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಲಿ ಮೂರ್ಯರೆ ಪೋನಗ ತುರೆಟ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕುಜಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಿನ್ ಪತೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ಮರತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲುದು ತಾರೆದ ಕೊಂಬುನು ಕತ್ತಿಡ್ ಕುತ್ತುದು ಐಕ್ ಕಡ್ಯ ಕಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಮನದಾನಿ ಆ ಕಡ್ಯೊಡು ಕಲಿ ಬೂರ್ದುಪ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಮೂರ್ತೆ ಪನ್ಪೆರ್.

ಮೂರ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ಮರೊಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ತಾರೆದ ಮರ
  2. ತಾರಿದ ಮರ
  3. ಈಂದ್ ದ ಮರ

== ಮೂರ್ತೆಗ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪು ಸಾಧನೊಲು

  1. ಕುಜುಲಿ

ಉಂದೆನ್ ಉದ್ದದ ಮಲ್ಲ ಬುಲೆದಿ ತುರೆಟ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತುರೆತ್ತ ಕುಜುಲಿ ಹಗುರ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದ್ ತಾರೆ ಮಿತ್ತರುನಾಯಗ್ ದುನ್ನ ಆವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ದ್ ತುರೆಟ್ಟೇ ಮಲ್ಪುವೆರ್

  1. ಕಡ್ಯ

ಉಂದು ಮಣ್ಣಡ್ ಮಲ್ಪುನವು, ಕೊಡಪಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂತೆ ಚಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು

  1. ತರ್ಕತ್ತಿ
  2. ಕಾರ್ ತಲೆ

ತಾರೆ ಮಿತ್ತರ್ರೆ ಕಾರ್ ಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂದೆನ್ ಬೈಟ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್

  1. ಕೈ ತಲೆ

ತಾರೆ ಮಿತ್ತರ್ರೆ ಕೈಟ್ಟ್ ತಾರೆನ್ ಬಿಗಿತ್ತ ಪತ್ಯರೆ ಉಂದು ಬೋಡು. ಉಂದೆನ್ ಲಾ ಬೈಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮೂರ್ತೆ&oldid=72951"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು