ಮೆಣ್ಪುರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮೆಣ್ಪುರಿತ್ತ ವರ್ಗೀಕರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

kingdom ಅನಿಮೇಲಿಯ phylum ಅರ್ತ್ರೊಪೋಡ class ಇಂಸೆಕ್ಟ order ಕೊಲಿಯೊಪ್ಟೆರ suborder ಪೋಲಿಫಾಘ infraorder ಎಲಾಟರಿಫಾರ್ಮಿಯ family ಲ್ಯಾಂಪಿರಿಡೆ ಗ್ಲೋ ವರ್ಮ್

ಮೆಣ್ಪುರಿ ಲ್ಯಾಂಪಿರಿಡೆ ಕೀಟೊದ, ಕೊಲಿಯೋಪ್ಟೆರ ಪನ್ಪಿ ಕುಟುಂಬೊಗ್ ಸೇರ್ದಿನವು. ಉಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನ ಜೀರುಂಡೆ, ಉಂದೆನ್ ಮೆಣ್ಪುರಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮೆಣ್ಪುರಿ ತನ್ನ ಶರೀರೊಡ್ ಉಂಡಾಪುನ ಬೊಳ್ಪುನು ಒಯಿತೊನಿಯೆರೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೊಂಟೆನ್ ಪತ್ಯೆರೆ ಬಲಸುಂಡು. ಮೆಣ್ಪುರಿಲು ತಂಪಾಯಿನ ಬೊಲ್ಪುನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು, ಈ ಬೊಲ್ಪು ಓವ್ವೆ ಅತಿಗೆಂಪು ಅತ್ತ್ಂಡ ನೇರಳಾತೀತ ಆವರ್ತನೊಡು ಉಪ್ಪುಜಿ. ರಾಸಾಯನಿಕವಾದ್ ಪುರಿತ್ತ ಬಂಜಿದ ತಿರ್ತ ಭಾಗೊಡು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಪುನ ಬೊಲ್ಪು ಮಂಜಲ್,ಪಚ್ಚೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ತಿಳಿಗೆಂಪಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ೫೧೦ ರಿಂದ ೬೭೦ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ತರಂಗಾಂತರೊನು ಹೊಂದ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸುಮಾರ್ ೨೦೦೦ ಜಾತಿದ ಮೆಣ್ಪುರಿಕುಲು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಉಷ್ಣವಲಯೊಡು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೆಣ್ಪುರಿತ್ತ ಕಿನ್ನಿಲುಲಾ ಬೊಲ್ಪುನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದ್ ಅಯಿನ್ ಮಿಣುಕುಹುಳು ಪಂದ್ ಯುರೇಶಿಯೊಡ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್‌. ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿಲೆಡ್ ಆಣ್ ಮೆಣ್ಪುರಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಮೆಣ್ಪುರಿಕುಲು ರಡ್ಡ್‌ಲಾ ರಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇಧೊಲೆಡ್‌‍ ಪೊಣ್ಣು ಮೆಣ್ಪುರಿಕುಲು ರಾಪುಜ. ಮಿನ್ಪುರಿ ಆಟಿದ ಸಮಯೊಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ಯಾಂದಿ ಇಲ್ಲ್ದ ಸುತ್ತುಡೆ ಮಿನ್ಪರಿದ ಬೊಲ್ಪು ಅಪಾಪಗ ಮಿಂಚುಂಡು. ಅಯಿತ ನಡುಟ್ ಕರ್ಗುಡ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಮೆಣ್ಪುರಿತ್ತ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಮೆಣ್ಪುರಿಲು ಆಯಿತ್ತ ಕಿನ್ನಿಲೆಗ್ ಒಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚ ತಿನಿಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡೊ ಪಂಡ ಉದಾರಮೆಗ್ ಮಾರ್ಷ್, ಪನ್ಪುನ ತಂಪುದ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಅತ್ತ್ಂಡ ದಯಿ, ಪುದೆಲ್, ಮರೊಕುಲು ದಿಂಜಿನ ಪ್ರದೇಶೊಡು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಹಲವು ಜಾತಿದ ಮೆಣ್ಪುರಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪರಭಕ್ಷಕೆರ್. ಕೆಲವು ಮೆಣ್ಪುರಿಕುಲು ಅಕುಲೆನ ಬೊಂಟೆನ್ ನೇರವಾದ್ ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ತೊನಿಯೆರೆ ಆಪುಜಿ, ಆಂಚಾದ್‌ ಅವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ದ್ರವೊಕುಲೆನ್‌ ತಲುಪಿಸುನ ಗ್ರೊವ್ ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್ಸ್‌ದ ಮೂಲಕ ಅಕುಲೆನ ಬೊಂಟೆಲೆಗ್ ವಿಷಕಾರಿ ದ್ರವೊನು ತಲುಪಿಸವುಂಡು. ಆಂಡ ಪ್ರಾಯ ಆಯಿನ ಮೆಣ್ಪುರಿಕುಲೆನ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ ಬದಲಾಪುಂಡು, ಅವು ಸಸ್ಯ ಪರಾಗ ಅತ್ಂಡ ಮಕರಂದದಂಚಿ ಆಹಾರೊಲೆನ್ ತಿನ್ಪುಂಡು. ನನ ಯುರೋಪುಡು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ ಕೆಲವು ಗ್ಲೋ ವರ್ಮ್ ಜೀರುಂಡೆಲು, ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಲಾಂಪಿರಿಸ್ ನೊಕ್ಟಿಲ್ಯೂಕಾಲೆಗ್ ಬಾಯಿ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯದ ಮೆಣ್ಪುರಿಕುಲು ಪೂತ ಪರಾಗೊನು, ಮೈಂದ್‌ದ ಎಲ್ಯ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಕರಂದೊನು ಹೀರೊನುಂಡು. ಪ್ರಾಯ ಆಯಿನ ಮೆಣ್ಪುರಿಕುಲು ಆಯಿತ್ತ ಕಿನ್ನಿಲೆಗ್ ಕುರಿನ ನರಮಾನ್ಯನ ಶರೀರ, ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಸವೆ, ನಕ್ಕುರು, ಆರ್ತ್ರೊಪೊಡ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೊಂಟೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ಕೆಲೆಂಜಿನ್ ತಿನ್ಪವುಂಡು.

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೆಣ್ಪುರಿಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗದ್ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮೃದುವಾಯಿನ ದೇಹೊನು ಹೊಂದ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಅಯಿತ್ತ ಮುಂಚೂಣಿಗೆದ ರೆಕ್ಕೆ ಎಲಿಟ್ರಾ ಅತ್ತ್ಂಡ ದುಂಬು ರೆಕ್ಕೆಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ದೇಹಲಾ ಕೂಡ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಮೆಣ್ಪುರಿಲೆನ ರೆಕ್ಕೆಲು ಬೇತೆ ಜೀರುಂಡೆಲೆನ ರೆಕ್ಕೆಲೆರ್ದ್ ಒರಟಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣು ಮೆಣ್ಪುರಿಲೆನ ಜಾತಿ, ಆಣ್ ಮೆಣ್ಪುರಿಲೆನಂಚ ತೋಜುಂಡು. ಲಾವಿಫ಼ೊರ್ಮ್ ಪೊಣ್ಣು ಮೆಣ್ಪುರಿಲು, ಬೇತೆ ಮೆಣ್ಪುರಿಲೆನ ಜಾತಿಡ್‌ಲಾ ತೋಜಿದ್‍ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೆಣ್ಪುರಿಲು ಸರಳ ಕಣ್ಣ್‌ಲೆನ್ ಹೊಂದ್‌ದ್‌ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್‍ ಸುಲಭವಾದ್ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಕೆಲವು ಮೆಣ್ಪುರಿಲು ರಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮೆಣ್ಪುರಿಲು ಪಗೆಲ್‌ದ ಪೊರ್ತುಡು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ರಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ ಮೆಣ್ಪುರಿಕುಲೆನ್ ನೊಕ್ಟರ್ನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಗೆಲ್‌ಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ ಮೆಣ್ಪುರಿಲೆನ್ ಡ್ಯುರನಲ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕೆಲವು ಡ್ಯುರನಲ್ ಜಾತಿದ ಮೆಣ್ಪುರಿಲ್ ದೀಪ್ತಿಶೀಲ ಅತ್ತ್‌. ಆಂಡ ನಿರೆಲ್‌ದ ಪ್ರದೇಶೊಡು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ ಕೆಲವು ಮೆಣ್ಪುರಿಲೆನ ಜಾತಿ ಬೆಒಲ್ಪುನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ದಿನೊಕುಲೆ ಮಿಲನರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಮೆಣ್ಪುರಿ ತನ್ನ ಫಲವತ್ತಾಯಿನ ತೆತ್ತಿಲೆನ್ ನೆಲತ್ತ ಮೇಲ್ಮೈ ಅತ್ತ್ಂಡ ನೆಲತ್ತ ತಿರ್ತ್ ದೀಪುಂಡು. ನಾಲ್ ಐನ್ ವಾರೊಲೆಡ್‍ ತೆತ್ತಿ ಪುಡಾದ್ ಕಿನ್ನಿ ಅಪುಂಡು. ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಯಿತ್ತ ಕಿನ್ನಿಲೆನ್‍ (ಲಾರ್ವೆನ್) ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಲಾರ್ವೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಗ್ಲೋ ವರ್ಮ್ ಪಂದ್‍ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್, ಲ್ಯಾಂಪಿರಿಡೆ ಲಾರ್ವೆಲು ಸರಳ ಕಣ್ಣ್‌ಲೆನ್ ಹೊಂದ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುವ. ಗ್ಲೋ ವರ್ಮ್ ಪನ್ಪುನ ಪದೊನು ಪ್ರಾಯದ ಬೊಕ್ಕ 'ಲಾರ್ವ ಲ್ಯಾಂಪಿರಿಸ್ ನೋಕ್ಟಿಲ್ಯೂಕ'ನು ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಗಲಸುವೆರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಗ್ಲೋ ವರ್ಮ್ ರಾಯೆರೆ ಆವಂದಿನ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣು ಮೆಣ್ಪುರಿಲು ಸದಾ ಹೊಳೆವೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ಆಂಡ ರಾಪುನ ಆಣ್ ಮೆಣ್ಪುರಿಲು ದುರ್ಬಲವಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಧರ್ಭಿಕವಾದ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಳೆಪುಂಡು.ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಿ(ಲಾರ್ವ) ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಳಿನಿದ್ದೆ (ಹೈಬರ್ನೇಟ್) ಮಾಡುತ್ತವೆ.ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲ್ಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ,ಕೆಲವು ನೆಲದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಲ ತೋಡಿ ಮಲಗುತ್ತವೆ,ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳು ಮರದ ತೊಗಟೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತವೆ.ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ.ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ,ನಂತರ ಮರಿಗಳು ೧.೦ ಅಥವಾ ೨.೫ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜೇನುನೊಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ,ನಂತರ ಅವು ವಯಸ್ಕ ಮಿಂಚುಹುಳುವಾಗುತ್ತವೆ ಆಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣ ಮೆಣ್ಪುರಿಲು ಪಚ್ಚೆ ಪರಡ್‌ನ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ರಿಸ್ಬೊರೊ, ಬಕಿಂಗ್ ಹಾಮ್ಶಿಯರ್ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಮಿಲನೊಡು ಪಾಲ್ ದೆತೊನುಂಡು.

ಬೊಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೈಕೆಲ್ಯಾಂಜೆಲೊ ಮೆರಿಸಿ ಡಾ ಕಾರಾವ್ಯಾಗ್ಗಿಯೊ ಮೆಣ್ಪುರಿಡ್‍ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ ಬೊಲ್ಪುದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಕಾರಣ. ಅವ್ವೇ ಜೈವದೀಪ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆ(ಬಯೋಲ್ಯುಮಿನಸೆನ್ಸ್). ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಬೊಲ್ಪುನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಗವಾದ್ ತಿರ್ತ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಡ್ ಸಂಭವಿಸವುಂಡು. ಲ್ಯುಸಿಫೆರೇಸ್(ಪ್ರಕಾಶೋತ್ತೇಜಕ) ಕಿಣ್ವ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಎಟಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಟ್ಟ್ ಲ್ಯುಸಿಫೆರಿನ್(ದೀಪ್ತಿದಾಯಕ)ದ ಮಿತ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್‌ದ್, ಬೊಲ್ಪುನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅನುವಂಶಿಕ ಧಾತುನು ಪಂಡ ಜೀನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೇತೆನೇ ಜೀವಿಲೆಗ್ ಕುಡುಪ್ಪೊಲಿ. ಮೆಣ್ಪುರಿಲು ಮಿಂಚುಹುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲ್ಯುಸಿಫೆರೇಸ್ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಫ಼ಾರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ,ಹಾಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ,ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಟಿಪಿ ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.ಬರೊಕ್ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ ಕಾರಾವ್ಯಾಗ್ಗಿಯೊ,ಒಣಗಿದ ಮಿಂಚುಹುಳುವಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರಟ್ಟುಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಇದರಿಂದ ದ್ಯುತಿಸಂವೇದಿ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ರಚಿಸಿ,ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.ಎಲ್ಲಾ ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳು ಲಾರ್ವೆ ತರಹ ಮಿಂಚುತ್ತವೆ.ಜೈವದೀಪ್ತಿಯು,ಲಾಂಪಿರಿಡೆ ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಹ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ವಯಸ್ಕ ಮಿಂಚುಹುಳುಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತರಹದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬರುವ ಬೇಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ,ಏಕೆಂದರೆ ಹಲವು ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳ ಮರಿಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಗು ವಿಷಕಾರಿ ದ್ರವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ,ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಮಿಂಚಿನಹುಳುಗಳು ಮರಿಗಳು ಅಸಹ್ಯಕರ ಅಥವಾ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.ಮೊದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಕ ಮಿಂಚುಹುಳು ಮಿಂಚುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ,ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬರುವ ಬೇಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು,ಆದರೆ ಈಗ ಅದರ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ.ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಳಸುವ ಅತ್ಯತ್ಕೃಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ,ಇವುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಡನೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾಹಿಸುತ್ತದೆ,ಆ ರೀತಿಗಳಾವುವೆಂದರೆ ಸ್ಥಿರ ಗ್ಲೋ,ಮಿನುಗುವುದು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು.ಈ ಸಂಕೇತಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹಾಗು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ.ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳು,ದಕ್ಷಿಣ ಏಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳಪನ್ನು ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ.ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಸಿನ್ಕ್ರೊನೈಸೇಶನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಮಲೇಷಿಯಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಹೊತ್ತು ಮಿಂಚುಹುಳು ತಮ್ಮ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ,ಈ ವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಹಾರ,ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಸ್ಪರ, ಮತ್ತು ಎತ್ತರ. ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ನ ಡೊನ್ಸೊಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಿಂಚುಹುಳುವನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಾಣಬಹುದು.ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ,ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳು ಹೊಳೆಯುವ ದೃಷ್ಯವನ್ನು 'ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕಿ ಪರ್ವತ'ದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಕ್ಮೋಂಟ್ ನ,ಟೆನ್ನೆಸ್ಸೀಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಫೊಟ್ಯುರಿಸ್ ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳು ಬೇಟೆಗಾರರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು,ಮಿಲನದ ಜೊತೆಗಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಳಸುವ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಹಲವಾರು ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ .ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಡ್ಯುರನಲ್,ಅಥವಾ 'ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾರುವ'ಕೀಟಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯತ್ತಾರೆ,ಕೆಲವು ಡ್ಯುರನಲ್ ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳು ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉದ್ದವಾದ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ,ಉದಾಹರಣೆಗೆ 'ಲ್ಯೂಸಿಡೋಟ್'.ಬೆಳಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡದ ಅಂದರೆ ಜೈವದೀಪ್ತಿಯಲ್ಲದ ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳು ಫೆರೋಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಮಿಲನದ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.'ಫೊಸ್ಫೋನಿಯಸ್ ಹೆಮಿಪ್ಟೆರೆಸ್' ದ್ಯುತಿ ಅಂಗ ಹೊಂದಿದೆ ದ್ಯುತಿ ಅಂಗವು ಕೆಲವು ಜೈವದೀಪ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದ್ದಿಲ್ಲ.ಹೀಗಿದ್ದರು ಅದು ಡ್ಯುರನಲ್(ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನ ಮಿಂಚುಹುಳು) ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಂಟೇನಾಗಳು ಹಾಗು ಚಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೊಂದಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಫೆರೋಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹಾಗು ಫೋಟಿಕ್ ಅಂಗವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌‍ಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ ಮೆಣ್ಪುರಿಲೆನ ವಿಧಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಿಯಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಗಂಡಸರು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮೊದಲು ತಲಪುತ್ತದೆ,ಇದು ಸೂಚಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಗಂಡು ಮೇಲ್ಕಡೆಗೆ ಫೆರೋಮೋನ್ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ ಜೊತೆ ತಲಪುತ್ತದೆ,ಪೆಟ್ರಿಡಿಶ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕವನ್ನು ಕಪ್ಪು ಟೇಪ್ ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ,ಇದರಿಂದ ಗಂಡು ಹೆಣನ್ನು ವಿಷ್ಯುವಲ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಯಿತು.ಹೆಣ್ಣು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗು ಗಂಡು ಪಿ ಹೆಮಿಪ್ಟೆರೆಸ್ ನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂವಹನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫೆರೋಮೋನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆಧರಿಸಿದ ದೈನಿಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿಸುತ್ತದೆ.ಮಿಂಚುಹುಳುವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಬೇರೆ ವರ್ಗದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ನಿರಂತರ ಅತಿಸಾರವಾಗಿದೆ.ಈ ಮಿಂಚುಹುಳುವು ಮೇಲ ತಿಳಿಸಿರುವ ಐದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ,ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಿಡಿಟಿನೆ ಮತ್ತು ಸೈಲೋಕ್ಲೆಡಿನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ,ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಪಿರಿನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೋದಿಸಲು ಮಾಡಿದೆ,ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ವರ್ಗ ಆಯಿತು ಇದು ಇನ್ಚೆರ್ಟೆ ಸೆಡಿಸ್ ವರ್ಗ ಹಾಗು ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳ ಕುಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಲ್ಲಿದರು ಅವು ಲ್ಯುಸಿಯೋಲಿನೆ ಒಳಗೆ ಓಟೊಟ್ರೆಟಿನೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳು ಏಕ ಜೈವಿಕ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.ಹಾಗೆ, ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಫೋಟಿನಿನಿ ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಚಿತಗೊಳಿಸಲು ಎರಡು ಉಪಗುಂಪುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಹಲವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಯುರೇಶಿಯಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳಾದ ಲ್ಯಾಂಪಿರಿನೆ ಮತ್ತು ಫೋಟ್ಯುರೀನೆ,ಹಾಗು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಏಷ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಉಪಕುಟುಂಬಗಳು ಎಂದರೆ ಮೋನೊಫೈಲೆಟಿಕ್,ಇನ್ನು ಏಕ ಜೈವಿಕ ಕುಲದ ಕೆಲವು ಕುಲಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಮಿಂಚುಹುಳುವಿನ ನಡುವೆ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಸಂಭಂದಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರಾಗೋಥಾಲ್ಮಿಡೆಯು, ಹೊಳಪು ಹುಳುವಾದ ಎಲಾಟೆರೋಯ್ಡಿಯ ದಂತಹ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೊ,ಇಲ್ಲವೊ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಗವಿವಾದದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏಕೈಕ ಮಾದರಿಯ ಉಪಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುವ ಮಿಂಚುಹುಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ 'ಟೆರೋಟಸ್',ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೋನೊಟಿಪಿಕ್ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ,ಪೌಸಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಪಿರಿನೆ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಫೋಟಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ,ಇದು ಮಿಂಚುಹುಳುವುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]