ಮೆನ್ನರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮೆನ್ನರ್, ಅಗಸ್ಟ್ - ಮೇರ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿದೇಶಿ ತುಳುವೆ- ಜರ್ಮನಿದ ವುಟೆಂಬರ್ಗ್ದ ಒಸ್ವೆಲ್ ಪನ್ಪಿ ಊರುಡು ೨೨-೭-೧೮೨೧ ಪುಟ್ಟಿನ ಮೇರ್ ಭಾರತೊಗು ಬತ್ತನಿ ೧೮೫೭ಟ್ಟ್. ಕುಡ್ಲ, ಮುಲ್ಕಿ, ಉಡುಪಿಡ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ ಪ್ರಚಾರೆಕೆರಾದ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಮೇರ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೆರ್. ೩೩ ವರ್ಸ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಮೇರ್ ತುಳುಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಸಯೊಗು ಸಂಬಂಧವಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೂಕುಲೆನ್ ಬರೆತೆರ್.

ಮೆನ್ನರ್ ಬರೆತಿ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಿಘಂಟ್ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ತುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟ್ (೧೮೮೭),
  2. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ನಿಘಂಟ್ (೧೮೮೮),

ತುಳು ಜಾನಪದ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ತುಳು ಪಾಡ್ದನೊಲು(೧೮೮೬) ನೆಟ್ಟ್ ೨೧ ಭೂತೊಲೆ ಪಾಡ್ದನ ಉಂಡು (ಉಂದು ಸುರುಟ್ಟು ಅಚ್ಚಿ ಆತಿನ ತುಳು ಪಾಡ್ದನದ ಬೂಕು)
  2. ಭೂತ ವಿದ್ಯೆ
  3. ತುಳುವೆರೆಡ್ ನಡಪು ಭೂತ ಸೇವೆ
  4. ತುಳು ಗಾದೆಲು, ತುಳು ಪದೊಕುಲು

ಧರ್ಮೊ ಸಮ್ಮಂದೊ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಆಯಿ ಸತ್ಯವೇದದ ಕೆಲವು ಭಾಗೊನು ತುಳುಕ್ಕು ತರ್ಜುಮೆ

ಕನ್ನಡ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಪದೊಕುಲು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ಭೂತದ ಪುಟ್ಟುದ ಕಥೆ, ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೂಕುಲೆನ್ ಬರೆತೆರ್. ಹೆಚ್ಚದ ವಿವರಣೆಗ್ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ಪಿ ಮಲ್ಲ ಬೂಕುಡು ಮಿಶನರಿಕಾಲದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಬೆನೆಟ್ ಅಮ್ಮನ್ನ ಬರೆತಿ ಲೇಖನ ತೂಲೆ (೨) ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಿನ ಮದಪೆರಾವಂದಿ ತುಳುವೆರ್ ಮಾಲಿಕೆಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೇಕುಣ್ಣಾಯ ಮೇರ್ ಬರೆತಿ ಬೂಕು ಓದುಲೆ, ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸುರುತ್ತ ಸಂಚಿಡ್ ಉಪ್ಪು ಬೆನೆಟ್ ಅಮ್ಮನ್ನ ಬರೆತಿ ಸುರುತ್ತ ತುಳು ನಿಘಂಟ್ ಲೇಖನ ತೂಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]