ಮೊಘಲೆರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮೊಘಲೆರು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ರಾಜವ೦ಶಡ್ ಒ೦ಜಿ. ಉ೦ದೆಟು ಪ್ರಸಿದ್ದ ಆತಿನ ರಾಜೊಡು ಒ೦ಜಿ ಬಾಬರ್,ಜಲಾಲ-ಉದ್-ದಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಬರ್. ಬಾಬರ್ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಆತಿನಾ ಕವಿ ಬೊಕ್ಕ ಗದ್ಯೆಬರೆಪಿನಾಯ ಆತೆ. 'ಬಾಬರ್ ನಾಮ'ಪನಗ ಅಯನ ಆತ್ಮ ಚರಿತೆ ಆತು೦ಡ್. ಹುಮಾಯಾನ್ ಅಯೆನ ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆತೆ. ಬೊಕ್ಕ ೧೫ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಅಧಿಕಾರೆಗ್ ಬತ್ತ. ಉ೦ಬೆ ಸಾ.ಶ. ೧೫೫೬ಡ್ ಹಠಾತ್ ಮರಣ ಆ೦ಡ್. ಉ೦ಬೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆನ ಮಗ ಅಕ್ಬರ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರೆಗ್ ಬತ್ತೆ.