ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮೊಘಲೆರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮೊಘಲೆರು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ರಾಜವಂಶಡ್ ಒಂಜಿ. ಉಂದೆಟು ಪ್ರಸಿದ್ದ ಆತಿನ ರಾಜೊಡು ಒಂಜಿ ಬಾಬರ್, ಜಲಾಲ-ಉದ್-ದಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಬರ್. ಬಾಬರ್ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಆತಿನಾ ಕವಿ ಬೊಕ್ಕ ಗದ್ಯೆಬರೆಪಿನಾಯ ಆತೆ. 'ಬಾಬರ್ ನಾಮ'ಪನಗ ಅಯನ ಆತ್ಮ ಚರಿತೆ ಆತುಂಡ್. ಹುಮಾಯಾನ್ ಅಯೆನ ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆತೆ. ಬೊಕ್ಕ ೧೫ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಅಧಿಕಾರೆಗ್ ಬತ್ತ. ಉಂಬೆ ಸಾ.ಶ. ೧೫೫೬ಡ್ ಹಠಾತ್ ಮರಣ ಆಂಡ್. ಉಂಬೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆನ ಮಗ ಅಕ್ಬರ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರೆಗ್ ಬತ್ತೆ.