ರಾಟೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ರಾಟೆ

ರಾಟೆ ಪಂಡ ಗುವೆಲ್ ರ್ದ್ ನೀರ್ ಒಯ್ಯಿಪೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಚಕ್ರ. ಉಂದು ದುಂಬು ಮರತ್ತ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಬ, ಪ್ಲಾಟ್ಸಕ್, ಪೈಬರ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೈದ್ಂಡ್. ದುಂಬುದ ರಾಟೆಲ್ ಮರರ್ದ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಅಂಚಿನ ರಾಟೆಲೆಡ್ ಬಲ್ಲ್ ಹಾಳಾಪುನೆ ಕಮ್ಮಿ. ಬಲ್ಲ್ ಚಂಡಿ ಆಪುಜಿ ರಾಟೆಗ್ ಸುತ್ತುದ್ ತೂಯೆರೆಲಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಇತ್ತೆದ ರಾಟೆಲ್ ನೀರ್ ಒಯ್ಪೆರೆ ಎಲ್ಯೆ ಬಲ್ಲ್ ಗುವೆದ ಗಟನೆದ ಮಿತ್ತ್ ಸುತ್ತು ಕಟ್ಟ್ ದ್ ರಾಶಿ ಪಾಡೊಡು.

ರಾಟೆಗ್ ಪಾಡುನೆ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ನಮ ಕೇನ್ ದ ಆಯಿತ ಅರ್ಥೊ ಗಲ್ಲ್ ಗ್ ಪಾಡುನೆ ಪಂದ್ ರಾಟೆಡ್ ಒಯಿಪೆರೆಲಾ ಅಪುಂಡು ಜಪ್ಪುಡೆರೆಲಾ ಅಪುಂಡು ಅಲಿಸಾದ್ ಒಯಿಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುಡುನ ಬೇಲೆ ರಾಟೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ರಾಟೆ&oldid=63306"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು