ರಿಕ್ಷಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನೊಟ್ ಭಾರತೊಡ್ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ತೆಗ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯೆರ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ವಾಹನ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ. ಈ ಮೂಜಿ ಚಕ್ರದ ವಾಹನೊಡ್ ಒಟ್ಟುಗ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಆರಾಮಡ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ.ಉಂದು ಸಾಧಾರಣ ವೇಗೊಡೆ ಪೋಪುಂಡ್. ಕಿನ್ನ ಉಪ್ಪುನಂಚಾದ್ ನಿಲುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ. ಉಂದೆಟೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಗೆತೊನ್ಡ್ರೇ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಧನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯಲ ಉಂಡು. ಉಡುಪಿಡ್ ಸುಮಾರ ೩೦೦೦೦ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು. ಮಸ್ತು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕೆರೆಗ್ ಸಹಾಯ ಆವೋಂದುಂಡ್.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ರಿಕ್ಷಾ&oldid=59170"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು