ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೆ ಪನ್ಪಿನ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ. ಲಕ್ಶ್ಮೀಶೆ ಬರೆಯಿನ 'ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಪನ್ಪಿನ ಬೂಕು ತುಲುನಾಡ್ದ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ದುಂಬು ಓದೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆ ಕತೆ, ಪದೊಕುಲು ಆಟೊ-ಕೂಟೊಲೆದ ಭಾಗವತಿಕೆಡ್, ಅರ್ಥದಾರಿಕೆಗ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೆರ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಅರಸೀಕೆರೆತ ಕೈತಲ್ದ ದೇವನೂರುಡು ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಅದ್ವೈತ ತತ್ತ್ವನ್ ಅನುಸರಿಯೊಂದಿತ್ತೆರ್ಂದ್ ಕೆಲವೆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ; ಕೆಲವೆರ್ ಈ ಕವಿ ರಾಮಾನುಜೆರ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವದ ಅನುಯಾಯಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ದೇವನೂರುದ ಲಕ್ಶ್ಮೀಕಾಂತ ದೇವಸ್ತಾನೊಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಲಕ್ಶ್ಮೀಶಗ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. "ವಿದ್ವತ್ಸಭಾವಲಯಮರಿಯೆ ವಿರಚಿಸಿದಂ ಭ| ರದ್ವಾಜಗೋತ್ರ ಭವನಣ್ಣಮಾಂಕನ ಸುತಂ| ಸದ್ವಿನುತ ಕರ್ನಾಟಕವಿಚೂತವನಚೈತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೆಂಬೋರ್ವನು|| ಆಯನ ಕಾವ್ಯೊಡು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೆ ತಾನ್ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರದ ಅಣ್ಣಮಾಂಕನ ಮಗೆಂದ್‌ಲಾ ಕರ್ನಾಟ ಕವಿಚೂತ ವನಚೈತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದುಲಾ ಮಾತ್ರಾ ತೆರಿಪಾದಿನಿ. ಲಕ್ಶ್ಮೀಶೆ ಬರೆಯಿನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದ ಕನ್ನಡ ರೂಪ. ವ್ಯಾಸಭಾರತೊಡು ಅಶ್ವಮೇಧ ಪರ್ವ ಎಲ್ಯೆಡ್ ಉಂಡು. ವ್ಯಾಸ ಮುನಿನ ಶಿಷ್ಯೆ ಜೈಮಿನಿ ಮುನಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಪರ್ವೊನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತೊಡು ಬರೆತೆ. ಲಕ್ಶ್ಮೀಶೆ ಅವೆನ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾವ್ಯದಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಕನ್ನಡೊಗು ಕನದೆ. ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಿಮೆನೇ ಮಲ್ಲೆ ಆದುಂಡು. ವ್ಯಾಸ ಭಾರತೊದ ೧೦ ಪರ್ವೊಲೆನ್ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸೆ ಕನ್ನಡೊಡು ಬರೆಯೆ. ಒರಿನ ಎನ್ಮ ಪರ್ವೊಲೆನ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕವಿ ಬರೆಯೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಪರ್ವೊನು ಮಾತ್ರಾ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತ್ ಬರೆತೆರ್. ಕವಿನ ಕಾಲ ಲಕ್ಶ್ಮೀಶ ಕವಿನ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು. ಗೋವಿಂದ ಪೈಕುಲು : ೧೪೫೦ತ್ತ ಬೊಮ್ಮರಸನ ಸೌಂದರ ಪುರಾಣೊಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡುಂದು, ಅಂಚಾದ್ ಲಕ್ಶ್ಮೀಶನ ಕಾವ್ಯ ಅವೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಪಂಡ ೧೩೩೫ಡ್ದ್ ೧೩೫೨ತ್ತ ನಡುಟುಂದು ಆರ್ ಪಂಡಲಾ ಬೇತೆ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಒಪ್ಪಿಜೆರ್. ಇತಿಹಾಸಕಾರೆ ರಾಜಪುರೋಹಿತೆರ್ : ಲಕ್ಶ್ಮೀಶನ ಕಾಲ ೧೩೩೭ ಡಿ.ಎಲ್.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯೆರ್ :ಲಕ್ಶ್ಮೀಶೆ ೧೬೦೦ಕ್ಕ್ ದುಂಬುದಾಯೆ ಬೇಂದ್ರೆ : ಲಕ್ಶ್ಮೀಶನ ಕಾವ್ಯೊಡು ಸುಡುಮರ್ದ್ ದ ಸುದ್ದಿ ಬೈದಿನೆಡ್ದ್ ಆಯನ ಕಾಲ ೧೫೨೦. ತಿತಾಶರ್ಮ : ಲಕ್ಶ್ಮೀಶನ ಕಾಲ ೧೫೩೦ ರಂಶ್ರೀಮುಗಳಿ : ಲಕ್ಶ್ಮೀಶನ ಕಾಲ ೧೫೫೦ ಹಯವದನರಾಯೆರ್ : ಲಕ್ಶ್ಮೀಶನ ಕಾಲ ೧೬೭೫ ಡ್ದ್ ೧೭೦೪ ಆರ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯೆರ್ : ೧೭೨೪- ಕಾರಣ ಅವೆಡ್ದ್ ದುಂಬುದ ವೊವ್ವೇ ಕಾವ್ಯೊಲೆಡ್ ಲಕ್ಶ್ಮೀಶನ ಪುದರ್ ಬೈದಿಜಿ. ೧೭೨೪ಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಮಸ್ತ್ ಕಾವ್ಯೊಲೆಡ್ ಆಯನ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂತೂ ಪದಿನಾಜಿ- ಪದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಇತ್ತೆಂದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧಕೆರೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.