ಲಿಂಬೆಪುಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಲಿಂಬೆಪುಳಿ
Lemon.jpg
Scientific classification
Kingdom: plantae
(unranked): ಆವೃತ ಬೀಜಿಗಳು
(unranked): ಯೂಡಿಕೋಟ್ಸ್
(unranked): ರೋಸಿಡ್ಸ್
Order: Sapindales
Family: Rutaceae
Genus: 'ಸಿಟ್ರಸ್'
Species: 'C. × limon'
Binomial name
Citrus × limon, often given as C. limon


ಲಿಂಬೆಪುಳಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ನೆಕ್ಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ Lime ಪನ್ಪೆರ್ (ಸಿಟ್ರಸ್ aurantifolia) ಮಾತೇರ್ಲ ಶರ್ಬತ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಉ‍ಪ್ಪಡ್‍ಗ್ ಬಲಸುವೆರ್.

ಲಿಂಬೆದ ವಿದೊಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಲಿಂಬೆ- ಉಂದು ಎಲ್ಯ ಲಾಡ್ ದಾತ್ ಮಲ್ಲವು
  2. ಗಜ ಲಿಂಬೆ- ಉಂದು ಮುಸುಂಬಿದಾತ್ ಮಲ್ಲವು.
 == ದಯಿತ ರೂಪ ==

ಲೀ೦ಬೆಪುಳಿ ದೈಯ್‍ಟ್ ಬುಲೆಪುನಾ ಒ೦ಜಿ ಕಾಯೀ. ಮೂಲವಾದ ಏಷ್ಯಾ ಕ೦ಡ ಬುಲೆಪುನಾ ದೈಯ್‍. ೫ ಮೀ (೧೬ ಅಡಿ) ಎತ್ತರ ಬುಲೆಪು೦ಡು, ಎಲ್ಯ ಇರೆ, ಚೂಪ್‍ದ ಮುಳ್ಳುಪ್ಪುಂಡು, ಬೊಲದು ಪೂ ಯಾದ ಕಾಯಿ ಗೊಂಚಿಲ್‍ಡಾಪುಂಡು. ಲತ್ತ್ ಕಾಯಿ ಪಚ್ಚೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬುಲೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೊಲು ಬಣ್ಣ ಆಪುಂಡು.

ದೈ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಲ್ಯ ಲಿಂಬೆದ ದೈ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೀಜೊಡ್ದು. ಉಂದು ಮಿತ್ತ್ ಬುಲೆವುನ ದೈ. ಪತ್ತ್ ಪೀಟ್ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತರೊಗು ಬುಲೆವುಂಡು. ಬುಲೆಯಿ ಲಿಂಬೆ ಪರ್ಂದ್ ದ ಬೀಜೊಡು ದೈ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡ ಗಜಲಿಂಬೆದ ದೈ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ. ದೈ ನೆಲಕ್ಕ್ ಬೂರೊಂದು ಬುಲೆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನೆಲಕ್ಕ್ ತಾಗಿನ ಗೆಲ್ಲ್ ಗ್ ಬೇರ್ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಆ ಗೆಲ್ಲ್ ನ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ದ್ ನಡ್ಂಡ್ ದೈ ಆಪುಂಡು ಉಂದು ಅಟಾರೆ ಬುಲೆವುನೆಡ್ದ್ ನೆಕ್ಕ್ ಸುಮಾರ್ ೧೦ ಪೀಟ್ ದಾತ್ ಅಗೆಲ ಜಾಗ್ ಬೋಡು.

ಲಿಂಬೆದ ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಪಾನಕ- ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ್ ಪಾನಕ ಮಲ್ಪುವೆರ್
  2. ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡುವೆರ್
  3. ಉಪ್ಪಡ್- (೧) ಸೆಕೆ ಬರ್ಪಾದ್ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಶುಂಠಿ ತುಂಡು, ಮುಂಚಿದ ತುಂಡು, ಉಪ್ಪು ಬೆರಕಾದ್ ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ದೀಪೆರ್. ಈ ನೀರುಪ್ಪಡ್ಗ ಗಂಜಿ ಉನಿಯೆರೆ, ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡು. ಜ್ವರ ಬತ್ತ್ ದ್ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ದಾಂತಿನಕುಲು ಈ ಉಪ್ಪಡ ಹೆಚ್ಚ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. (೨) ಸೆಕೆ ಬರ್ಪಾದ್ ದೊಂಬುಡು ಪಾಡ್ದ್ ನುಂಗಾದ್ ಮುಂಚಿ ಕಡೆದ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡುನ ವಿದಲಾ ಉಂಡು. (೩) ಪಾನಕ ಮಲ್ತಿ ಲಿಂಬೆದ ಚೋಲಿಲೆನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದ್ ನುಂಗಾದ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು (೪) ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕೊಡುಲಾ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]