ಲೂಕೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತಮಾನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಲೂಕೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತಮಾನ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ Gospel According to Lukeಸತ್ಯವೇದದ (Bible) ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡ್ ಸುರುತ್ತ ನಾಲ್ ಬೂಕುಲೆಡ್ ಒಂಜಾದುಪ್ಪು ಲೂಕೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತಮಾನ ಪನ್ಪಿನವು ಲೋಕೊಡು ನರಮಾನಿ ಆದ್ ಅವತಾರ ದೆತೊಂಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬದ್ಕ್ನ್ ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯವೇದದ ರಡ್ಡನೇ ಭಾಗ ಭಾಗ ಆಯಿ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆದ ಸುರುತ್ತ ನಾಲ್ ಬೂಕುಲೆನ್ ಸುವಾರ್ತೆಲು ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ದ್ ಅರ್ಥ. ಉಂದು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತಾಯೆ, ಯೇಸುನ ಶಿಷ್ಯೆರ್ನಗುಲು ಆದಿತ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆ, ಲೂಕೆ, ಯೋಹಾನೆ ಪನ್ಪಿನಗಲೆಡ್ದ್ ಬರೆಯಿನವು ಆದುಂಡು. ಲೂಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬದ್ಕ್ದ ಕತೆನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆತಿನಿ ಅತ್ತಂದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಸೈತ್ದ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೊಗು ಪೋಯಿಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಶಿಷ್ಯೆರ್ನಕುಲು ಮಳ್ತಿ ಕಾರ್ಯೊನುಲಾ ಬರೆತೆ. ಐಕಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಅಪೋಸ್ತೆಲೆರೆ ಕೃತ್ಯೊಲು ಪಂಡ್ದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್, ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಬರೆತಿ ಕಾಲ ಒವು, ಉಂದೆನ್ ಓಲು ಬರೆತೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಎರೆಗ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಮಾತ ಸಂಶೋಧಕೆರ್ ಉಂದು ಯೇಸು ಸೈತ್ದ್ 70 ವರ್ಷೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರೆತಿನವು ಆದುಂಡು ಪಂಡ್ದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆತೆರ್.

ಲೇಖಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಬರೆತಿನಾಯನ ಪುದರ್ ಲೂಕೆ. ಆಯೆ ಮರ್ದ್ದ ಜ್ಞಾನೊನು ಕಲ್ತ್ದ್ ಪಂಡಿತೆ ಆದಿತ್ತೆ. ಆಯನ ಬರವು ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಉಪಯೋಗ ಮಳ್ತಿ ಭಾಷೆಲೆಡ್ದ್ ಆಯೆ ಬರವು ಸರವು ತೆರಿದಿ ನರಮಾನಿ ಪಂಡ್ದ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯೇಸುನ ಚರಿತ್ರೆನ್ ವಿವರವಾದ್ ಬರೆವೊಡು ಪನ್ಪಿ ಮನಸ್ಸ್ಡ್ ಲೂಕೆ ಉಂದೆನ್ ಬರಿತ್ತಿನೆಡ್ದ್ ಅಲ್ಪ ನಡತಿ ಸಂಗತಿ, ನಡತ್ ಬತ್ತಿ ಸಾದಿ ಉಂದೆನ್ ಓದುನಗ ಕಣ್ಣ್ಗ್ ಕಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. (ಲೂಕೆ 1: 1–3) ಆಯೆ ಯೆಹೂದಿ ಅತ್ತ್. (ಕೊಲೊ. 4:10–14) ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಉಂದೆನ್ ಯೂಹೂದಿ ಅತ್ತಂದಿನಕಲೆಗ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಬರೆತೆ. ಉಂದು ಯೂಹೂದಿ ಸಂಸ್ಕøತಿನ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ್ ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು (ಲೂಕೆ 1:8) ಲೂಕೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತಮಾನ ಮತ್ತಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತಮಾನದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು. ದಾಯೆಪಂಡ ಅಗುಲುಲಾ ಅವ್ವೇ ವಿದೊಟ್ಟು ನಡತಿ ಸಂಗತಿನ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೇ ಬರೆತೆರ್. ಆಂಡ ಲೂಕೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತಮಾನೊಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ, ಸ್ನಾನಿಕೆ ಅಯಿ ಯೋಹಾನನ ಪುಟ್ಟುದ ಬಗೆಟ್ ಹೆಚ್ಚದ ವಿವರ ಉಂಡು. ಲೂಕೆ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ವಿಚಾರೊಡುಲಾ ಹೆಚ್ಚ ಒತ್ತ ಕೊರ್ದು ಬರೆತಿಲೆಕ್ಕ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು (ಅದ್ಯಾಯೊಲು 3:3, 11:4, 17:3–4, 23:34, 24:47) ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಲು( ಅದ್ಯಾಯೊಲು 3:21, 5:16, 6:12, 11:1–12, 22:32).

ಅದ್ಯಾಯದ ರೂಪೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಅದ್ಯಾಯ 1: 1–4, ಲೂಕೆ ತಾನ್ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತೆದ ವಿಚಾರೊನು ವಿವರವಾದ್ ಪನ್ಪೆ
  2. ಬೊಕ್ಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆಗ್ ತಯಾರ್ ಆಯಿನೆನ್ ತೆರಿಪಾವೆ (1:5–4:13).
  3. ಲೂಕ ಸುವಾರ್ತಮಾನೊಡು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ (4:14–21:38), ಲೂಕೆ ಯೇಸುನ ಮಳ್ತಿ ಕಾರ್ಯೊನು ವಿಶೇಷವಾದ್ ಯೇಸುನ ಕಾರ್ಣಿಕ, ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ಬೋಧನೆಗ್ ಎಚ್ಚದ ಒತ್ತ ಕೊರ್ತೆ
  4. ಕಡೆತ ರಡ್ಡ್ ಅದ್ಯಾಯೊಲೆಡ್ (22–24) ಯೇಸುನ ಮರಣ, ಭೂಸ್ಥಾಪನೆ, ಬೊಕ್ಕ ಮರಣೊಡ್ದು ಲಕ್ಕದ್ ಬರ್ಪಿ ಸಂಗತಿ ವಿವರವಾದ್ ಉಂಡು

ಲೂಕೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತೆ ತುಳುಟ್ಟು ಮುದ್ರಣ ಆಯಿನವು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧೮೪೭ಟ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಡ್ ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಮುದ್ರಣೊಡು ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಸತ್ಯವೇದದ ರಡ್ಡನೇ ಭಾಗ ಆಯಿ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡ್ ಲೂಕೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತಾಮಾನ ಉಂಡು. ಉಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ೧೮೫೮ ತಿದ್ದ್ ದ್ ಮುದ್ರಣ ಆದ್ ಬಳಕೆಡುಂಡು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ೨೦೧೭ಕ್ಕ ಲೂಕೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಇತ್ತೆದ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ತರ್ಜುಮೆ ಆದ್ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]