ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಕ್ಸರೊ ಬರೆಯೆರೆ ಸಕಾಯೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಕನ್ನಡೊಡು ಬಿರಳಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೆರೆ Universal Language Selector (ULS) ಪನ್ಪುನ ಸವಲತ್ತ್‌ನ್ ಗಳಸುಂಡು. ಇಂದೆನ್ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ Ctrl+M ಒತ್ತ್‌ಲೆ (Ctrl ಕೀತ ಒಟುಗು M ಕೀನ್ ಒತ್ತ್'ಲೆ). search/ನಾಡ್‍ಲೆ ಬಟನ್‍ದ ಮಿತ್ತ್ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಲ್ಪುನಗ ಕೀಲಿಮಣೆ ಐಕಾನ್ ಮೂಡ್ದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. . ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ್‍ದ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಈರೆಗ್ ತುಳುಟು ಬಿರೆಲಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾದ್ಯೊ.

"search" ಆಯ್ಕೆದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಿ >> ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಐಕಾನ್ >> "ಕನ್ನಡ" ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಿ
ಕನ್ನಡೊಡು ಬಿರೆಳಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈರೆಗ್ ಇಸ್ಟೊ ಆಯಿನ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸೊನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ

ಬಿರೆಳಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಈರೆಗ್ ಬೇತೆ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಐಕಾನ್ ಮಿತ್ತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬೇತೆ ವಿನ್ಯಾಸೊನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ.

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ತುಳು ಪಠ್ಯೊನ್ ತೊಜ್ಪಾಯರೆ ಕನ್ನಡ ವೆಬ್‌ಫಾಂಟ್‍ನ್ ಗಳಸುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆನ್ ಗಣಕೊಡು ತುಳು ಪಠ್ಯೊ ಸರಿಯಾದ್ ಮೂಡ್ದ್ ಬತ್ತೊಂದ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಈ ತಿರ್ತ್‌ದ ಇದಾನೊನು ಗಳಸ್‍ದ್ ಈರೆಗ್ ಇಸ್ಟೊ ಆಯಿನ ವೆಬ್‌ಫಾಂಟ್‍ನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ.

 1. ಕೀಲಿಮಣೆ ಐಕಾನ್ ಮಿತ್ತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಲ್ಪಿ .
 2. ಒಂಜಿ ಕಂಡಿ ಮೂಡ್ದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಯಿಟ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ ಗೇರ್ (ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಚಕ್ರೊದ ರೂಪೊ) ಐಕಾನ್ ಮಿತ್ತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ in the bottom of the pop-up window.
 3. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಡಿ ಮುಡ್ದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.Display ಮಿತ್ತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಿ, ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊFonts ಮಿತ್ತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಿ, ಈರೆಗಿಸ್ಟೊ ಆಯಿನ ಅಕ್ಷರೊನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಿ; Lohit Kannada, Gubbi ಅಥವಾ System font (ಈರೆನ ಗಣಕೊಡುಪ್ಪುನ ಅಕ್ಷರೊ). Apply settings ಮಿತ್ತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತ್‌ ಅಯಿನ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಪ್ರಯೋಗೊ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಪುಟೊನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಸಂಪೊದನೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗಿಸವೊನೊಲಿ.

ಈರೆಗ್ ಇಸ್ಟೊ ಆಯಿನ ಅಕ್ಷರೊನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ

ಲಿಪ್ಯಂತರೊ ಸಕಾಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇತ್ತೆ ಈರ್ ತುಳುಟು ಬಿರೆಲಚ್ಚಿ ನಲ್ಪೆರೆ ತುಳು ಲಿಪ್ಯಂತರೊ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಆಂಗ್ಲ ಅಕ್ಷರೊಲೆನ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಅವು ಸೀದೊ ಕೈತಲ್ದ ತುಳು ಅಕ್ಷರೊಗು ಬದಲಾಪುಮಡು. ಈ ಬದಲಾವಣೆದ ನಿಯಮೊನು ಸುಲಬೊ ರೂಪೊಡು ತಿರ್ತ್ ಕೊರ್ದಾತ್ಂಡ್.

ಲಿಪ್ಯಂತರೊದ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಕೀಲಿಮಣೆ ಸಂಯೋಜನೆ

ಸ್ವರಾಕ್ಷರೊಲು (Vowels)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಅಂ ಅಃ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ a A
aa
i I
ii
ee
u U
oo
R RR e E Y
ai
o O W
au
aM aH

ವ್ಯಂಜನೊಲು (Consonants)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ-ವರ್ಗೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ ಖ್ ಗ್ ಘ್ ಙ್
k K
kh
g G
gh
~g
~N

ಚ-ವರ್ಗೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚ್ ಛ್ ಜ್ ಝ್ ಞ್
c C
ch
j J
jh
~j
~n

ಟ-ವರ್ಗೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಟ್ ಠ್ ಡ್ ಢ್ ಣ್
T Th D Dh N

ತ-ವರ್ಗೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತ್ ಥ್ ದ್ ಧ್ ನ್
t th d dh n

ಪ-ವರ್ಗೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ ಫ್ ಬ್ ಭ್ ಮ್
p P
ph
b B
bh
m

ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಯ್ ರ್ ಱ್ ಲ್ ವ್ ಶ್ ಷ್ ಸ್ ಹ್ ಳ್ ೞ್
y r q
~r
l v
V
w
S
sh
Sh
shh
s h L Q
~l

ಫ಼ ಮತ್ತು ಜ಼[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜ಼್ ಫ಼್
z f

ಪೂರ್ಣಾಕ್ಷರೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಒತ್ತಕ್ಷರೊಲು (Complete letter)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವ್ಯಂಜನೊನು ಸ್ವರತೊಟ್ಟುಗು ಸೇರಾವುನೆಡ್ದ್ ಪೂರ್ಣಾಕ್ಷರೊಲು ಮೂಡುಂಡು. ಅಂಚನೆ, ಅರ್ಧಾಕ್ಷರೊದ ಒಟ್ಟುಗೆ ಬೇತೆ ಅಕ್ಷರೊನು ಸೇರಾದ್ ಒತ್ತಕ್ಷರೊನು ದೆತೊನೊಲಿ.

ಉದಾರ್ನೆಗ್:

 • ಸ = ಸ್ + ಅ = sa
 • ರ್ವ = ರ್ + ವ್ + ಅ = rva
 • ಜ್ಞ = ಜ್ + ಞ್ + ಅ = j~na
 • ಸ್ವಾ = ಸ್ + ವ್ + ಆ = svA
 • ತಂ = ತ್ + ಅ + ಂ = taM
 • ತ್ರ್ಯ = ತ್ + ರ್ + ಯ್ + ಅ = trya

ಸೂಚನೆ : ಹ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಯರ~h ಗಳಸ್ಲೆ.

 • d~ha = ದ್ಹ
 • d~he = ದ್ಹೆ
 • d~ho = ದ್ಹೊ

ರ ಒತ್ತಕ್ಷರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ರ್‍ಯ= ರ್ + zn + ಯ್ + ಅ = rxya
 • ರ್‍ಕ = ರ್ + zn + ಕ್ + ಅ = rxka

ಅರ್ಧಾಕ್ಷರೊಲೆನ್ ಬರೆಪುನೆ(Zero width NON joiner ಉಪಯೋಗಿಸಲೆ)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಡ್ಡ್ ವ್ಯಂಜನೊಲೆನ್ ಸೇರಂದೆನೆ(ಒತ್ತಕ್ಷರೊಬರಂದಿನಂಚ) ಬರೆಯರೆ x ಉಪಯೋಗಿಸಲೆ.
ಉದಾ:

 • rAjxkumAr = ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್
 • kiMgxsTan = ಕಿಂಗ್‌ಸ್ಟನ್

ಸ್ವರಕ್ ಒತ್ತ್‌ ಕೊರ್ಪುನೆ (Zero width Joiner ಉಪಯೋಗಿಸಲೆ)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ವರಕ್ಕ್ ಒತ್ತು ಕೊರಿಯೆರೆ ಸ್ವರೊತ್ತ ಬುಕ್ಕೊ X ಉಪಯೋಗಿಸಲೆ.
ಉದಾ:

 • ಆ‍ಯ್ = ಆ + ZWJ + ಯ್ = AXy
 • ಆ‍ಯ್‌ನ್ = ಆ + ZWJ + ಯ್ + ZWNJ + ನ್ = AXyxn

ಸೂಚನೆ: ಇತ್ತೆ ತಿಕುನ ಅಕ್ಷರೊಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಡ್ದ್ ಅಕ್ಷರೊಗು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಯೆರೆ ಸಾದ್ಯೊ ಆವೊಂದಿದ್ದಿ.

ಕಾಗುಣಿತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಕಾ ಕಿ ಕೀ ಕು ಕೂ ಕೃ ಕೄ ಕೆ ಕೇ ಕೈ ಕೊ ಕೋ ಕೌ ಕಂ ಕಃ
ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ka kA
kaa
ki kI
kii
kee
ku kU
koo
kR kRR ke kE kY
kai
ko kO kW
kau
kaM kaH

ಸೂಚನೆ: ಅಕ್ಷರೊಲೆ ನಡುಟು ಅನುಸ್ವಾರ (ಂ) ಚಿಹ್ನೆದ ಅಗತ್ಯೊ ಇತ್ತ್ಂಡ M (Shift + m)ನ್ ಗಳಸ್ಲೆ. ಸೊನ್ನೆ ಗಳಸೊಡ್ಚಿ. ಅಂಚನೆ ಪದೊಕ್ಲೆ ನಡುಟು ವಿಸರ್ಗೊ ಚಿಹ್ನೆದ (ಃ) ಅಗತ್ಯೊ ಇತ್ತ್ಂಡ H (Shift + h)ನ್ ಗಳಸ್ಲೆ.

ಅರ್ಕಾವೊತ್ತು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರೊಗು ಅರ್ಕಾವೊತ್ತು ಕೊರ್ಯರೆ ಅಕ್ಷರೊಗು ಸುರುಟು r ಒತ್ಲೆ.

ಉದಾ:

 • ರ್ನಾಟಕ, karnATaka
 • ರ್ಣ, karNa

ಅಂಕಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು
ಇಂಗ್ಲಿಸ್ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ಇತರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಿಹ್ನೆ