ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಪಗಪಗ ಕೇನುನಾ ಸವಾಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

Help-browser.svg ಸಹಾಯೊ >ಸವಾಲ್

ಅಪಗಪಗ ಕೇನುನಾ ಸವಾಲ್‌ದ ಗೊಂಚಿಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಂಡ ದಾದ?

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸೊತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯೋಡು ಏರ್ ಬರೆಯೊಲಿ?

ಇಂದೆನ್ ಏರ್ ಬೊಡಾಂಟಾ ಓದೊಲಿ, ಏರ್ ಬೊಡಾಂಟಾ ಸಂಪೋಲಿಪೊಲಿ. ಇರೇಗ್ ಸೇರಿಯರ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಟಾ ಸೇರೋಲಿ.

ದಸ್ಕತು ಎಂಚ ಪಾಡುನ?

ನಾಲ್ ಸರ್ತಿ ಇಂಚ (~) ಪಾಡ್‌ಂಡ ನಿಗ್‌ಲೆನ, ದಸ್ಕತ್ತ್ ಆಪುಂಡು.
ಇಂಚ ಪಾಡಿ: ~‌‌~~‌~

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಪಂಡ?