ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ದಾಯೆ ಯಾನ್ ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಲ್ಪೊಡು?

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಒಂಜಿ ಸ್ವತೊಂತ್ರೊ ವಿಶ್ವಕೋಶ. ಇಂದೆನ್ ಏರ್ ಬೊಡಾಂಡಲಾ ಓದೊಲಿ, ಏರ್ ಬೊಡಾಂಡಲಾ ಸಂಪೊಲಿಪೊಲಿ. ಇರೇಗ್ ಸೇರಿಯೆರೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಇರ್ ಸೇರೊಲಿ, ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಗ್ರೂಪ್
Wikipedia has various sister projects – ಇರ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತ್‌‍ದ್ ಸೇರ್‌ನಾರ್.

ಇರೇನಾ ಕಿನ್ಯಾ ಪರಿಚಯ ಮಾಲ್ಪಡು ದುಂಬು.

 •  ಇರೇನಾ ಸರಿಯಾಯಿನಾ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಅವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಗ್ಲಾ ಅವೇ ಪುದಾರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.
 •  ಇರೇನಾ ಪರಿಚಯ ಪುಟೊನ್ ಸೃಷ್ಠಿಸಾಲೆ. ಬುಕ್ಕ ಇರ್ ಗೊತ್ತ್ ಇಪ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿನ್‌ ಸೇರ್ಸಾವೊಲಿ(ಸಂಪೊಲಿಪೊಲಿ) ಅತ್ತಂದೆ ಇರ್ ಸುರ್‌ಗ್ ಕಲ್ಪುನ ಕಳೊಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಲ್ಪೊಡು.
 •  ಇರ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಲ್ಪುನಗ ವಿಕಿಪೀಡಿಯತ್ತಾ ಸದಸ್ಯೇರೆಟ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಇಜ್ಜಿಯಾಂಟ ಚರ್ಚೆ ಪುಟೊಟ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಇರೆನಾ ಇ ಅಂಚೆನ್ ಇರೆನಾ ಪುಟೊಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. 
 • ಇರ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಅದ್ಯತೆನ್ ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ಪುಲೆ ಬುಕ್ಕ ತೂಲೆ ಇರೆನಾ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯತ ಬೇಲೆ ಸರಿಯಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.
 • ಸುರುತ ಪುಟೊ, ಬೆತೆ ಪುದಾರ್ತಾ ಪುಟೊ ಅತ್ತಂದೆ ಪೊಟೊ ಪಾಡಿನ ಪುಟೊ.
 • ಇರೆಗ್ ಅನೂಕೂಲ ಇಪ್ಪುನ ಪಟ್ಟಿನ್ ತೂವೊಲಿ, ಇರೆನಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕೊ ಸಂಪಾದನೆನ್ ಮಾನ್ಪಿ.
 • ಇರ್ ಅಧಿಕೃತ ಸದಸ್ಯೆರ್, ಇರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ಪುನಾರ್ ಅತ್ತಂದೆ ವಿಕಿತ್ತಾ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಟ್ಲಾ ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ಪಾರ್. 
 •  ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲಾಗಿನ್ ಅಯಿಡ್ತ್ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಚೆಂಜ್ ಅಪುಜ್ಜಿ.
 •  ಇರೆನಾ ಪೇಜ್ನ್ ಲಾಗಿನ್ ಆತ್ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ, ಇಜ್ಜಿಯಾಂಟ ಇರ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಮಾಜುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಐಪಿ ಎಡರ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯತ ಭದ್ರತೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಅಪುಂಡು.
 •  ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪೊಲಿಪುನ ಸಾಧನೊನ್ ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ಪುಲೆ.
 • ವರ್ಷತಾ ಪೊಟೊಗ್ ಅತ್ತಂದೆ‌ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬೋರ್ಡ್‌ಗ್ ಇರ್ ಒಟ್ ಪಾಡೊಲಿ,
 • ಇರ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೆತೊನೊಡು.